Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Haziran, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

HAYALDEN GERÇEĞE GENÇLİK

Bu günün gençliği düşüncesiz, amaçsız, sorumsuz olarak nitelendiriliyor. Dünkü nesiller içinse çürümüş, kokmuş, şaşırmış bugünden pek farklı değildi şeklinde tespitler yapılıyor. İyi bir gözlem yapabilirsek, gençliğin Hz. Peygamber (SAV)’in eteklerine tutunarak, onu kılavuzluğunda, sahabelerin, onların yolundan gidenlerin takipçileri olduklarını görebilmekteyiz. Hatta; Anneye-babaya, dedeye- Nineye, örnek olan gençler göğsümüzü kabartmaktadır.

Gençlik:

Allahın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!
Avlanır, kim sana atarsa kement,
Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet.

Allahın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!

Yürü altın nesli, o tunç Oğuz’un!
Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun.
Nur yolu izinden git, KILAVUZ’un!
Fethine çık, doğru, güzel, sonsuzun!

Yürü altın nesli, o tunç Oğuz’un!
Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun.

Aynası ufkumun, ateşten bayrak!
Babamın külleri, sen, kara toprak!
Şahit ol, ey kılıç, kalem ve orak!
Doğsun BÜYÜK DOĞU,…

FÜTÜVVETNAMEYİ-EMİRELMÜMİNÎN HZ. ALİ

FÜTÜVVETNAMEYİ-EMİRELMÜMİNÎN HZ. ALİ Tahran Üniversitesi Merkezi Kütübhanesi elyazmalar bölümünde nr. 3478’dedir.  Şah Süleyman dönemine ait bazı Kalender risalelerini içermektedir. Bu nüshanın bir bölümü Fütüvvetname-i Emirelmümi’îin Hz. Ali’dir. Risalenin başlangıç bölümü Fütüvvet ehlinin ahlak normaları ve kanunlarının Muhammed şeriatı ile uygunluğu olduğu hakkındadır. Sonra Kalenderlerin tıraş olmaları hakkında bilgi vermektedir. Çünkü Fütüvvet ehli saçlarını her ne kadar uzatsalar da Kalenderler, Safevilerin tesiri ile saçlarını kesmekte idiler. Bu hikâyede Hz. Muhammed’ın, peygamberliğe ulaştıktan sonra Fütüvvet şerefine nail olduğu, Cebrail'in kendisinin beline kemer bağladığı, bundan sonra saç tıraşı ayinin icra edildiği ve sonra da Hz. İbrahim’den kalan fütüvvet libasını giydiği hakkında bilgi verilmektedir. KAYNAKÇA Ziver Hüseyinova, “Fars Edebiyatı’nda Ahilik”  Ahilik Uluslararası Sempozyumu, “Kalite Merkezli Bir Yaşam”, Kayseri 2011, s.36.

FÜTÜVVETNAME-İ HACCAMAN

FÜTÜVVETNAME-İ HACCAMAN
 Hacamatçılarla ilgili Fütüvvetnamedir. Asıl metin bir buçuk sayfadan ibarettir. Asıl adı, Kesvetname-i Haccaman’dır. Bazı risalelerde berberleri "selmânî", bazılarında "dellâk", bazılarında ise "haccam" adlandırılmışdırlar. Fütüvvetname soru-cevap şeklinde yazılmıştır. Metinde hacamat edenlerin farklı töreleri hakkında ilginç sorular sorulmuş ve cevabında, hacamat işleminin yapıldığı sırada okunması gereken ayetler ve dualar yazılmıştır. Bekir ŞAHİN KAYNAKÇA: KAYNAKÇA Ziver Hüseyinova, “Fars Edebiyatı’nda Ahilik”  Ahilik Uluslararası Sempozyumu, “Kalite Merkezli Bir Yaşam”, Kayseri 2011, s.34. Afşari Mehran, Fütüvvetnameha ve Risaili Haksariye, s. 63-71. Bekir ŞAHİN

ŞEYH EŞREF b. AHMED FÜTÜVVETNAMESİ

ŞEYH EŞREF b. AHMED FÜTÜVVETNAMESİ
Fütüvvetname,“Fâ’ilâtn, Fâ’ilâtün, Fâilün” vezninde yazılmış olup 444 beyitten meydana gelmektedir. XV.yüz yılın ilk yarısında telif edildiği tahmin edilmektedir.                 Müellif eserde; iyiliğe yönelmeyi, gafleti bırakmayı öğütler. Aklı nefsin arzularını bırakıp hak yola girmenin gerekliliğini anlatır. Aklı ile nefsi arasındaki münakaşayı hikâye ederek nasihatlerde bulunur. Nefsin isteklerinden fayda gelmeyeceğini anlayarak tartışmaya son verir.Sıkıntılarını gidermek için gezmeye çıkar. Bu arada bir ihtiyarla arasında geçen diyaloğu anlatır. Bu diyalogda da önemli öğütlerde bulunur; Dış görünüşün önemli olmadığını, asıl güzelliğin insanın iç dünyasında olması üzerinde durur. Er olmak isteyenlerin öncelikle iç fethini yapması esastır. Erin sözü, sohbetiyle gönüller mamur olur. Kendisi için ne dilerse başkaları aynı şeyleri ister. İlim öğrenmenin ve ilmiyle amel etmenin önemine değinir. Bu hususlara riayet etmeyenleri de tenkit ederek eser son…

FÜTÜVVETNAMEYİ-EMİRELMÜMİNÎN HZ. ALİ

FÜTÜVVETNAMEYİ-EMİRELMÜMİNÎN HZ. ALİ Tahran Üniversitesi Merkezi Kütübhanesi elyazmalar bölümünde nr. 3478’dedir.  Şah Süleyman dönemine ait bazı Kalender risalelerini içermektedir. Bu nüshanın bir bölümü Fütüvvetname-i Emirelmümi’îin Hz. Ali’dir. Risalenin başlangıç bölümü Fütüvvet ehlinin ahlak normaları ve kanunlarının Muhammed şeriatı ile uygunluğu olduğu hakkındadır. Sonra Kalenderlerin tıraş olmaları hakkında bilgi vermektedir. Çünkü Fütüvvet ehli saçlarını her ne kadar uzatsalar da Kalenderler, Safevilerin tesiri ile saçlarını kesmekte idiler. Bu hikâyede Hz. Muhammed’ın, peygamberliğe ulaştıktan sonra Fütüvvet şerefine nail olduğu, Cebrail'in kendisinin beline kemer bağladığı, bundan sonra saç tıraşı ayinin icra edildiği ve sonra da Hz. İbrahim’den kalan fütüvvet libasını giydiği hakkında bilgi verilmektedir. KAYNAKÇA Ziver Hüseyinova, “Fars Edebiyatı’nda Ahilik”  Ahilik Uluslararası Sempozyumu, “Kalite Merkezli Bir Yaşam”, Kayseri 2011, s.36.

Bekir ŞAHİN

FÜTÜVVETNÂMEY-İ SEYYİT

FÜTÜVVETNÂMEY-İ SEYYİT Yedi sayfa olan bu Fütüvvetname nazım şeklinde yazılmış bir mesnevi ile bir kasideden oluşur. Mesnevi bölümü 62, kaside bölümü 44 beyittir. Kasidenin sonuncu beytinde XII. yüzyılın sonu ve XIII. yüzyılınbaşında Ahilik teşkilatına girmiş bir şair kendi mahlası ile "Seyyid" ismini kullanır. Bunun için Fütüvvetnamenin XII-XIII. Yüzyılarasına ait olduğu sanılmaktadır. Fütüvvetnamenin başlangıcında hadis olduğu söylenilen şurivayete yer verilir; "Sehavetli Ahi cehennem ateşine, cimri ve eli sıkı ise cennete giremeyecektir"; Bu Fütüvvetnamenin asıl konusu Ahilerin ahlak kanunları hakkındadır ve burada Fütüvveti, Allah'ın Hz. peygamberin bağışladığı, gökten inen nur ve o nurun da müminlerin emiri Hz. Ali olduğu yazılır. İran sahasında yazıldığı için şii etkisiyle yer verildiği düşünülebilir. Fütüvvetnamenin beyitlerinin çoğu belirsiz, şiir kaideleri açısından zayıf, hatta okunamaz haldedir. Kitabın müstensihi bu risalenin diğer bir nüshasını eld…

FÜTÜVVETNAMEİ- SELMANİAN

FÜTÜVVETNAMEİ- SELMANİAN
 Berberlerle ilgili bu Fütüvvetnamenin Meşhed Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Kütüphanesi’nde  nr. 860’ta kayıtlıdır. Metin 13 sayfadan ibarettir. bazı yerleri Fütüvvetnameyi-Emirelmüminin, bazı yerleri ise Fütüvvetnameyi Dellakan ile aynıdır. Bazı konuları ise Şehid Mutahhari Ali Medresesi kütüphanesinde olan 1632 saylı elyazması ile benzerlik göstermektedir. Yazarı  Kerbelayi Ali Tahrani'dir, H.1307  yılında kaleme almıştır. Bekir ŞAHİN
KAYNAKÇA Ziver Hüseyinova, “Fars Edebiyatı’nda Ahilik”  Ahilik Uluslararası Sempozyumu, “Kalite Merkezli Bir Yaşam”, Kayseri 2011, s.35- 36.

FÜTÜVVETNAME-İ HACCAMAN

FÜTÜVVETNAME-İ HACCAMAN
 Hacamatçılarla ilgili Fütüvvetnamedir. Asıl metin bir buçuk sayfadan ibarettir. Asıl adı, Kesvetname-i Haccaman’dır. Bazı risalelerde berberleri "selmânî", bazılarında "dellâk", bazılarında ise "haccam" adlandırılmışdırlar. Fütüvvetname soru-cevap şeklinde yazılmıştır. Metinde hacamat edenlerin farklı töreleri hakkında ilginç sorular sorulmuş ve cevabında, hacamat işleminin yapıldığı sırada okunması gereken ayetler ve dualar yazılmıştır.
KAYNAKÇA Ziver Hüseyinova, “Fars Edebiyatı’nda Ahilik”  Ahilik Uluslararası Sempozyumu, “Kalite Merkezli Bir Yaşam”, Kayseri 2011, s.34. Afşari Mehran, Fütüvvetnameha ve Risaili Haksariye, s. 63-71. Bekir ŞAHİN
FÜTÜVVETNAME-İ DELLAKAN

FÜTÜVVETNAME-İ DELLAKAN
Berberlerle ilgili bu Fütüvvetname, Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi nr. 7566’da kayıtlıdır. Metin 7 sayfadan ibarettir. Seyit Nakşali Şah adlı bir Haksari dervişi tarafından yazılmıştır. onun piri ise nüshanın bir sayfasının alt kısmında Nakşali Şah H.1317/… yılında Fakirin altı merhalesini keçdiğini ve irşad makamına ulaştığını yazmışdır. Berberlerin inançları ve gelenekleri hakkında bilgiler verilmektedir. Diğer Fütüvvetnamelerden birçok bilgileri almıştır. Kendi ustadlarından öğrendiği rivayetleri de buraya eklemiştir. Bu Fütüvvetname sade dilde, soru-cevap şekilinde yazılmış, kıssavari bir şekilde başlayarak devam eder. Konusu daha çok tıraş ve ustura, berberlerin kullandıkları aletler ve onların ortaya çıkması hakkında bilgi ve bir bölüm Salman Farsi’nin hayatı ve onun Medine’ye gitmesi hakkında bilgi verir. Bu metinde Salman "Baba" lakaplıdır. Risalenin son bölümünde berberlerin makas, cımbız, ayna ve tarak gibi aletlerinin ortaya çıkması h…

FÜTÜVVETNAMEİ EZZİ MERVİ

İranlılar arasında Attar Fütüvvetnamesi ismi ile de bilinir. Müellifi Seyyid Ezzi Mervi adlı bir şairdir. Müellifin VIII. yüzyılın Ahi şairlerinden olduğu tahmin edilmektedir. Bu Fütüvvetname Cöng'ün 121-132. sayfalarında, 83 beyitten ibaret bir mesnevidir ve konusu Ahiliğin 72 ahlaki esasıdır. İki nüsha el yazması daha mevcuttur. Bulardan birisi, Romanya Şarkiyat Bilimler Akademisindedir."Fütüvvetnameyi Şeyh Attar" adı ile M 178 saylı mecmuadadır. Bu eserin H. X. yüzyılında istinsah edildiği ihtimali vardır. Bekir ŞAHİN KAYNAKÇA: Ziver Hüseyinova, “Fars Edebiyatı’nda Ahilik”Ahilik Uluslararası Sempozyumu, “Kalite Merkezli Bir Yaşam”, Kayseri 2011, s.30.

FÜTÜVVETNAME-İ KASAB

FÜTÜVVETNAME-İ KASABAhiler tarafından bazı meslek sahiplerinin Ahilik teşkilatına kabul edilmemesi meselesi dönem dönem fark eden bir konu idi. Nitekim yeni kurulduğu yıllarda kasapların bu teşkilata kabul edilmesi mümkün değildi. Bu konuda bir Fütüvvetnamede yazar ki: "Kasaplar Fütüvvete layık olmayan zümrelerden sayılırlar" denmektedir. Lakin sonraki devirlerde kasaplar da bu teşkilatın üyesi olagelmişlerdir. Bu dönemlere tesadüf eden zamanlarda yazılmış olan "KasabFütüvvetnamesi", Baharistan Şura Meclis Kütüphanesi’ndeki 8898 numarada kayıtlı olup asıl metin yedi sayfadır. Fütüvvetnamenin yazıldığı tarih hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Ancak kâğıt nevindenSafeviler dönemine ait olduğu düşünülür. Kasapların Ahilik teşkilatına kabul edilmelerine izin verilmesi Safevi devleti döneminde XVI.yüzyılın sonlarına rastlamaktadır.

Diğer Fütüvvetnamelere uygun olarak kasaplar da kendilerini diğer Ahiler gibi peygamberlerden birine bağlarlar. Bu düşünceye gö…

FÜTÜVVETNAME-İ TABBAHAN

FÜTÜVVETNAME-İ TABBAHAN Aşçılarla ilgili bu eser, Bahrestan Meclis Kütüphanesi’ nde 2777nr.da kayıtlı mecmuadaki iki risaleden birincisidir.Fütüvvetnamenin asıl metni yedi sayfadır.Fütüvvetname-i Tebbahan, Şah Abbas Safevi’ ninNurullah adlı aşçısı tarafından yazılmıştır.1093/1682 yılında Muhammed Cafer bin Muhammd Emin Ensari Mübarekeyi'nin hattı ile istinsah edilmiştir. İreç Avşar Ferhengi-İranzemin adlı kitapta (Tahran 1332) yayımlamıştır.
Safevi döneminin Fütüvvetname örneklerinden olup bazı yerleri kıssa şeklinde, Ahi üstatlarının yazdıkları ve kendi ayinlerini yeni Ahilere öğretmek için kaleme aldıkları eserlerdendir. Metinde ayetler, dualar ve fütüvvet ehline dair efsanelere de yer verilmiştir.

KAYNAKÇA:
ZiverHüseyinova, “Fars Edebiyatı’nda Ahilik” Ahilik UluslararasıSempozyumu, “Kalite Merkezli Bir Yaşam”, Kayseri 2011, s.34


Bekir ŞAHİN
FÜTÜVVETNAME

FÜTÜVVETNÂME

Millet Yazma Eser Kütüphanesi 1009/3 numarada kayıtlıdır. Müellifi; Muhammed b. SeyyidAliyyü’d-dîn’dir. Kısa bir hamdele ve salveleden sonra müellifin ismiyle başlar. 12b-13b’de bir nevi sebeb-i telif bölümü vardır. Bu eserde, fütüvvetdarlar arasında söylenmiş ve işitilmiş erkânın önemli olanlarını kaleme aldığını ve bu erenlerin sözlerinin en sağlam rivayetlerini ve sünnete uygun olanlarını aldığını söyler, okuyanlardan fatiha isteyerek esere geçer. Eserde yer yer ayet ve hadisler vardır. Arada “fasl” başlıklı bölümlerde sorulara cevap verir. Eser ve 61b’de sona erer. Nesih hat ile yazılan kitap, harekeli ve reddadelidir.
Bekir ŞAHİN

FÜTÜVVETNAMEY-İ SEYYİD EZZİ MERVİ İranlılar arasında Attar Fütüvvetnamesi ismi ile de bilinir. Müellifi Seyyid Ezzi Mervi adlı bir şairdir. Müellifin VIII. yüzyılın Ahi şairlerinden olduğu tahmin edilmektedir. Bu Fütüvvetname Cöng'ün 121-132. sayfalarında, 83 beyitten ibaret bir mesnevidir ve konusu Ahiliğin 72 ahlaki esasıdır. İki nüsha el yazması daha mevcuttur. Bulardan birisi, Romanya Şarkiyat Bilimler Akademisindedir.  "Fütüvvetnameyi Şeyh Attar" adı ile M 178 saylı mecmuadadır. Bu eserin H. X.  yüzyılında istinsah edildiği ihtimali vardır. Bekir ŞAHİNKAYNAKÇA: Ziver Hüseyinova, “Fars Edebiyatı’nda Ahilik”  Ahilik Uluslararası Sempozyumu, “Kalite Merkezli Bir Yaşam”, Kayseri 2011, s.30.ESRAR DEDE FÜTÜVVETNAMESİ

Esrar Dede Divanı’nın Arap harfli matbu nüshasında yer alan Fütüvvetname-i Esrar, tasavvufi nitelikli manzum bir eserdir.173 beyitten oluşur. Kitabın giriş bölümünde Tevhid, nat ve methiyelere yer almıştır.(1-42), Agaz-ı Kitap bölümünden sonra (54-68) Hikayet başlıklı, Feridüddin Atar ve Tellak arasında geçen bir sohbette fütüvvetin kuralları anlatılır. (69-152). Eserin sonunda ise Hz. Ali Fütüvveti (155-163), bir münacat, dua bölümü (164-173) ve eserin yazılış tarihini tespit eden tarih beyitleri ve mesnevi sona erer (174-176). Konu, iki temel düşünce çevresinde işlenmektedir: Bunlar, din nasihattir) ve Hz. Ali ’den daha cesur bir yiğit, Zülfekar’dan daha etkili bir kılıç yoktur. Eserde şair, ahi tipinin değişik adlandırmalarına yer vererek bunların özelliklerini sıralamıştır. Ayrıca ihvân, civan- mert, kardeş, karındaş, merd, civan, pîr, ahî, birâder, fetâ, merdân beyitlerinin yer aldığı kayıtlar, şairin doğrudan tipe gönderme yaptığı ifadelerdir. Eserde daha çok iyilikler anılmış o…

FÜTÜVVETNÂME

FÜTÜVVETNÂME

Millet Yazma Eser Kütüphanesi 1009/3 numarada kayıtlıdır. Müellifi; Muhammed b. Seyyid Aliyyü’d-dîn’dir. Kısa bir hamdele ve salveleden sonra müellifin ismiyle başlar. 12b-13b’de bir nevi sebeb-i telif bölümü vardır. Bu eserde, fütüvvetdarlar arasında söylenmiş ve işitilmiş erkânın önemli olanlarını kaleme aldığını ve bu erenlerin sözlerinin en sağlam rivayetlerini ve sünnete uygun olanlarını aldığını söyler, okuyanlardan fatiha isteyerek esere geçer. Eserde yer yer ayet ve hadisler vardır. Arada “fasl” başlıklı bölümlerde sorulara cevap verir. Eser ve 61b’de sona erer. Nesih hat ile yazılan kitap, harekeli ve reddadelidir.
Bekir ŞAHİN

KİTÂB-I FÜTÜVVETNÂME

KİTÂB-I FÜTÜVVETNÂME

Millet Yazma Eser Kütüphanesi 1009/2 numarada kayıtlıdır.Beş varaktır.Müellifi Mamud’dur. Eser, 7b’de fütüvvetin üç kısım olduğuna ilişkin bir hadis ile başlar. Sonrasında bu hadisin açıklaması yapılır. Hz. Ali’nin söylediği âşığın terk etmesi gereken dört şey ve âşıkta bulunması gereken on özelliğin anlatılmasına geçilir. “Fasl” başlıklı ÜÇ kısımda da bazı soruların cevapları verilir. 11b’de eser, bir hadisle sona erer. Müellif eseri Medine’de yazdığını belirtir ve kendi adını verir. Harekeli nesih hat ile yazılmış ve reddadelidir.
Bekir ŞAHİN

ŞEYH EŞREF b. AHMED FÜTÜVVETNAMESİ

ŞEYH EŞREF b. AHMED FÜTÜVVETNAMESİ

Fütüvvetname,“Fâ’ilâtn, Fâ’ilâtün, Fâilün” vezninde yazılmış olup 444 beyitten meydana gelmektedir. XV.yüz yılın ilk yarısında telif edildiği tahmin edilmektedir.
Müellif eserde; iyiliğe yönelmeyi, gafleti bırakmayı öğütler. Aklı nefsin arzularını bırakıp hak yola girmenin gerekliliğini anlatır. Aklı ile nefsi arasındaki münakaşayı hikâye ederek nasihatlerde bulunur. Nefsin isteklerinden fayda gelmeyeceğini anlayarak tartışmaya son verir.Sıkıntılarını gidermek için gezmeye çıkar. Bu arada bir ihtiyarla arasında geçen diyaloğu anlatır. Bu diyalogda da önemli öğütlerde bulunur; Dış görünüşün önemli olmadığını, asıl güzelliğin insanın iç dünyasında olması üzerinde durur. Er olmak isteyenlerin öncelikle iç fethini yapması esastır. Erin sözü, sohbetiyle gönüller mamur olur. Kendisi için ne dilerse başkaları aynı şeyleri ister. İlim öğrenmenin ve ilmiyle amel etmenin önemine değinir. Bu hususlara riayet etmeyenleri de tenkit ederek eser sona erer.
Kaynakça:
Ş…

FÜTÜVVETNÂMEY-İSEYYİT

FÜTÜVVETNÂMEY-İSEYYİT
Yedi sayfa olan bu Fütüvvetname nazım şeklinde yazılmış bir mesnevi ile bir kasideden oluşur. Mesnevi bölümü 62, kaside bölümü 44 beyittir. Kasidenin sonuncu beytinde XII. yüzyılın sonu ve XIII. yüzyılınbaşında Ahilik teşkilatına girmiş bir şair kendi mahlası ile "Seyyid" ismini kullanır. Bunun için Fütüvvetnamenin XII-XIII. Yüzyıl arasına ait olduğu sanılmaktadır.
Fütüvvetnamenin başlangıcında hadis olduğu söylenilen şu rivayete yer verilir; "Sehavetli Ahi cehennem ateşine, cimri ve eli sıkı ise cennete giremeyecektir"; Bu Fütüvvetnamenin asıl konusu Ahilerin ahlak kanunları hakkındadır ve burada Fütüvveti, Allah'ın Hz. peygamberin bağışladığı, gökten inen nur ve o nurun da müminlerin emiri Hz. Ali olduğu yazılır. İran sahasında yazıldığı için şii etkisiyle yer verildiği düşünülebilir.
Fütüvvetnamenin beyitlerinin çoğu belirsiz, şiir kaideleri açısından zayıf, hatta okunamaz haldedir. Kitabın müstensihi bu risalenin diğer bir nüshasını elde …

ESRAR DEDE FÜTÜVVETNAMESİ

ESRAR DEDE FÜTÜVVETNAMESİ


Esrar Dede Divanı’nın Arap harfli matbu nüshasında yer alan Fütüvvetname-i Esrar, tasavvufi nitelikli manzum bir eserdir.173 beyitten oluşur. Kitabın giriş bölümünde Tevhid, nat ve methiyelere yer almıştır.(1-42), Agaz-ı Kitap bölümünden sonra (54-68) Hikayet başlıklı, Feridüddin Atar ve Tellak arasında geçen bir sohbette fütüvvetin kuralları anlatılır. (69-152). Eserin sonunda ise Hz. Ali Fütüvveti (155-163), bir münacat, dua bölümü (164-173) ve eserin yazılış tarihini tespit eden tarih beyitleri ve mesnevi sona erer (174-176). Konu, iki temel düşünce çevresinde işlenmektedir: Bunlar, din nasihattir) ve Hz. Ali ’den daha cesur bir yiğit, Zülfekar’dan daha etkili bir kılıç yoktur. Eserde şair, ahi tipinin değişik adlandırmalarına yer vererek bunların özelliklerini sıralamıştır. Ayrıca ihvân, civan- mert, kardeş, karındaş, merd, civan, pîr, ahî, birâder, fetâ, merdân beyitlerinin yer aldığı kayıtlar, şairin doğrudan tipe gönderme yaptığı ifadelerdir. Eserde dah…

Anadolu’yu Aydınlatan Balkan Kökenli Bazı Alimler ve Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerindeki Eserleri

Bekir ŞAHİN

Balkan topraklarının nice mümtaz insanlar yetiştirdiği tartışmasız bir gerçektir. Balkan topraklarında doğmuş, o topraklarda yetişmiş, Bosnevî, Filibevî, Gümülcinevî  Vardarî, Selanikî, Uskûbî, Sofyevî, Debrevî, Mostarî, Bulgarî, Gencevî, Kosovî, Belgradî, Eflakî, Yanyavî, İşkodravî, SelânîkîSlistrevî… vb. nisbeli ilmiyle, irfanıyla Anadolu’yu aydınlatan, filolog, edip, tabip, fakih, müfessir, muhaddis, minyatür cilt ve tezhip sanatçısı pek çok alim vardır. Bu alimlerin hayat hikayeleri, rical kitaplarından, tabakât ve tezkerelerden tetkik ederek hayat ve ilmi faaliyetleri aydınlığa kavuşturulacaktır.
Hayat ve faaliyetlerini sunacağımız şahsiyetlerin çoğunluğu devrinin tanımış, alanlarında ihtisaslaşmış âlimleridir.
Balkan bölgesinde yetişmiş filolog, edip, tabip, müfessir, muhaddis, fakih yüzlerce kitap ve risale kaleme almıştır. Bunların çoğunluğu Arapça bir kısmı Farsça, bir kısmı da Osmanlı Türkçedir.
Bu şahısların biyoğrafilerileri ie birlikte bir kısmının Türkiye Yazma E…