25 Ağustos 2014 Pazartesi


 

YILDIRIM, MUSTAFA FADIL

(d.1967)

Konya ili Sarayönü ilçesinde doğdu.  İlk ve orta öğretimini Kadınhanı’nda tamamladı (1986). 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

29.4.1991 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesine Medeni Hukuk anabilim dalı araştırma görevlisi olarak atandı. 1992 yılında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk - medeni hukuk anabilim dalı yüksek lisans öğrenimi ve “Satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül hükümleri ile borçlar kanunundaki genel hükümlerin yarışması” konulu yüksek lisans teziyle mezun oldu.

 

1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk- medeni hukuk anabilim dalında başladığı doktora öğrenimini, “standart bilgisayar programı devir sözleşmeleri” konulu doktora tezi ile  5 kasım 1997’ de tamamladı.

 

Atatürk üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi bünyesinde medeni hukuk anabilim dalı öğretim üyesi (yardımcı doçentlik kadrosunda) olarak görev yaptı. Bu görevi esnasında medeni hukuk, borçlar hukuku genel hükümleri, borçlar hukuku özel hükümleri, eşya hukuku, miras hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku derslerini lisans düzeyinde; irade sakatlıkları hukuku dersini yüksek lisans düzeyinde verdi.

 

Yayın hayatında üç yılını dolduran ve internet ortamında aylık yayınlanan hukuk dergisi e-akademi (www.e-akademi.org) nin editörlüğünü de yapmaktadır.

 

15.7.2000 tarihinde doçentlik temel başvuru eseri “borçlar hukukuna göre sözleşmenin kuruluşunda hile” konusunda araştırma yapmak üzere iki aylığına Würzburg Julius Maximillian üniversitesinde bulundu.

 

2002 yılında medeni hukuk doçenti olarak doçentlik unvanı verildi.

 

06.03.2003    Atatürk Üniversitesindeki görevinden ayrılıp,     Gazi Üniversitesi hukuk fakültesinde görevine başladı.

 

3 ağustos 3 eylül 2004 tarihleri arasında Lüneburg üniversitesi sosyal ve ekonomik bilimler fakültesinde Prof.Dr. Jurgen Simon’un himayelerinde gen hukuku alanında, özellikle “genetiği değiştirilmiş ürünlere karşı tüketicinin korunması” ile “genteknik araştırmalar karşısında kişiliğin korunması” konularında araştırmalar yaptı.

 

09.02.2009 tarihinde gazi üniversitesi hukuk fakültesinde Profesör unvanı aldı.

 

Halen aynı üniversitede Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ve Dekan olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 
  KİTAPLAR

1. Standart Bilgisayar Program Devir Sözleşmeleri (Doktora Tezi), İstanbul 1999.

2.  Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, (Doçentlik Temel Başvuru Eseri) Ankara 2002.

3. Gen Teknik Uygulamalardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 2008 (Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri).

II. MAKALELER


1. Bilgisayar Programlarında Akdi ve Teknik Kullanım Sınırlamaları ve Kullanıcının Hukuki Konumu, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜEHFD), C. VII, S. 1-2, Erzincan 2003, s. 563 vd..

2. Standart Bilgisayar Program Ayıplarından Sözleşmeye Dayalı Sorumluluk, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1998, C. II, S. 1, 178 vd..

3. Hukuki Açıdan Bilgisayar Programlarında 2000 Yılı Sorunu, Prof.Dr. Erdoğan MOROĞLU’na Armağan, İstanbul 1999, s. 1039 vd..

4. Kişi İsimlerinin İnternet Alan İsmi Olarak Tescili Karşısında İsim Üzerindeki Hakkın Korunması, Mukayeseli Hukuk Bülteni (MHB), Yıl 19-20, S. 1-2, Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL’e Armağan, İstanbul 2001, s. 1003 vd..

5. İnternet Alan İsimlerini Tescil Eden Kuruluşların Sorumluluğu, Prof.Dr. Fahiman TEKİL’e Armağan, İstanbul 2003, s. 684 vd..

6. Fikri Hukuk Korumasının Standart Bilgisayar Program Devir Sözleşmelerine Etkisi Sorunu, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Sempozyumu, Ankara 2002, C. II, s. 643 vd..

7. İnternette Artırma Suretiyle Satım ve Yargı Kararları, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2002, C. II, s. 1303 vd..

8. İsviçre Federal Mahkemesinin Bir Kararı (BGE 125 III 263 ff) ve Değerlendirilmesi, AÜEHFD., C. VI, S.1-2, Erzincan, 2003, s. 665 vd..

9. Soybağının Belirlenmesinde Gen Analizlerinin Kullanılması ve Yarattığı Hukuki Sorunlar, (Doç. Dr. Tekin MEMİŞ ile ortak çalışma) AÜEHFD., C. VIII, S. 1-2, Erzincan 2004, s., 283 vd..

10. Telefon Hatları Üzerinden Katma Değerli Hizmet Sunumlarında Karşılaşılan Bazı Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, AÜEHFD., C. VIII, S. 1-2, Erzincan 2004, s. 307 vd..

11. Beklenen Miras Hakkının Devri Sözleşmesi Konusunda İki Gelişme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.53, S. 1, Ankara 2004, s. 117 vd..

12. Açılmamış Bir Terekedeki Miras Hakkının Devri Sözleşmesi (I), Yargıtay Dergisi, Yıl 1995, S. 1,2; s. 109 vd.; (II) S. 3, 278 vd..

13. Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu, AÜEHFD. C. VIII, S. 3-4, (2004), s. 257 vd..

14. Almanya’da Fikri Haklar İkinci Reform Paketi-Fikri Haklara Eleştirel Bir Bakış, Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl 1, S. 4, Aralık 2004, s. 218 vd..

15. Elektronik Posta Kutusu Kullanımı  İle İlgili Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve  Çözüm Önerileri, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX, S. 3-4, Erzincan 2005, s. 329 vd.

16. Satım Sözleşmesindeki Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri ile İrade Sakatlığı Hali Olarak Hile (BK. m. 28) Hükmü Arasındaki İlişki, Prof.Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, 965 vd..

17. Gen Analizleri ve Kişilik Haklarının Korunması, Erzincan Ün. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, S. 3-4, s. 383 vd..

18. Doktrin ve Uygulama Açısından Türk-İsviçre Hukukunda Doğrudan Doğruya ve Dolaylı Zarar Ayrımı, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 1093 vd. (Doç. Dr. Veysel Başpınar ile ortak çalışma)

19. Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan 15-16 Mayıs 2006, Ankara 2007, s. 57 vd..

20. Radyo-Televizyon Yayıncılığı ve Fikri Haklar, Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi, Ankara 2005, s. 91 vd..

21. Borçlar Kanunu Tasarısında İrade Sakatlığı Halleri, Prof. Dr. Ali Naim İNAN’a Armağan, Ankara 2008, s. 931 vd..

22. Türk Hukukunda İlaç Üreticisinin İlacın Ayıplarından Sorumluluğu, Roche Sağlık Günleri, Erciyes Üniversitesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, İLAÇ HUKUKU 08-09 Mayıs 2009, s. 19 vd..

23. İnsan Genom Projesi ve Hukuk Dünyasına Etkileri, GÜHFD, Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖNGÜN’e Armağan, Ankara 2009, s. 355 vd..

24. Şerhedilmiş Kira Sözleşmelerinde Şerhin Kapsamı, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. III, Ankara 2009, s. 1033 vd..

25. Doğalgaz Tedarik Sözleşmelerinde Asgari Alım Yükümlülüğü ve “Al ya da Öde” Kaydının Hukuki Niteliği, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, S.2, 2011, s.29 vd..

26. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu Bakımından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 216. Maddesi Nasıl Okunmalıdır?, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII 2013, S.1-2, s. 1049 vd..

 

III. ÇEVİRİLER


1. İsviçre Federal Mahkemesinin Cebri İcra Yolu ile Bir Taşınmazı İktisap Edenin Henüz Tapuda Tescil İşlemi Gerçekleşme-den Mevcut Kira Sözleşmesi Üzerindeki Yetkilerine Dair (BGE 128 III 82)'de Yayımlanan Kararı (Çeviri), AÜEHFD, C.VI, S. 1-4, Erzincan 2002, s. 381 vd..

2. Köln Eyalet Mahkemesi’nin 15.11.2002 Tarih ve19 U 115/02 Sayılı Bilgisayar Program Bakım Sözleşmesi ile İlgili Kararı, www.e-akademi.org internet dergisi, Y. 2003, S. 15 (Karar Çevirileri Kategorisinde).

3. İsviçre Federal Mahkemesi’nin Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sözleşmesine Göre Katılma Alacağından Vazgeçmenin Tenkise Tabi Bir Malvarlığı  Devri Oluşturduğuna İlişkin (BGE 128 III 314 vd.) Kararı, www.e-akademi.org internet dergisi, Y. 2005, Ocak Sayısı. (Karar çevirileri Kategorisinde).


4. MEMİŞ, T./ YILDIRIM, M. Fadıl,  Patent Hukuku ve Biyoteknoloji, Yaşamın Patentlenmesi mi?, www.e-akademi.org internet dergisi, Y. 2005, Mayıs Sayısı.

IV. Akademik Etkinlikler


A. Eğitim-Öğretim (Son Beş Yıl)


Lisans Dersleri

1. Miras Hukuku (Yıllık)

2. Borçlar Genel Hukuku (Yıllık)

3. Borçlar Hukuku Özel Hükümleri (Yıllık)

4. Kişiler Hukuku (Dönemlik)

5. Aile Hukuku (Dönemlik

6. Bilişim Özel Hukuku (Özel Hukuk Yüksek Lisans)

7. İrade Sakatlıkları (Özel Hukuk Yüksek Lisans)

 

B. Faaliyetleri


1. Sivas Barosunca 16.3.2002 tarihinde Düzenlenen “Yeni Medeni Kanun” Konulu Panelde, Panelist.

2. Erzincan Valiliğinin 18 Nisan 2002 tarihinde düzenlediği “Medeni Kanunda Evlilik ve Miras” konulu panelde panelist.

3. Türkiye Bilişim Derneğinin 3-6 Eylül 2002 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği Etkinlikte “Fikri Hukukta Bilgisayar Programlarının Korunması” konulu tebliğ Sunumu.

4. İstanbul Barosu Fikri Haklar Komisyonu “İnternet ve Hukuk” Platformunun, Erzincan Hukuk Fakültesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliği ile Hazırladığı “İnternet; Fikri Haklar ve Özel Hukuk Alanında Karşılaşılan Sorunlar” Konulu Etkinlikte “İnternette Artırma Suretiyle Satım ve Yargı Kararları” konulu Konferans Sunumu.

5. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayında "Fikri Hukuk Korumasının Standart Bilgisayar Program Devir Sözleşmelerine Etkisi Sorunu" konulu Tebliğ Sunumu.

6. Bilişim Şurası Raporuna "İnternette Artırma Suretiyle Satım" konulu Katkı.

7. Sivas Barosunca 14.6.2005 tarihinde düzenlenen “E-Devlet Uygulamaları ve E-İmza” Seminerinde “E-İmza ve Nitelikli Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının Hukuki Sorumluluğu” konulu Sunum.

8. 17.12.2005 tarihinde Sivas Barosunca düzenlenen “Türk Medeni Kanununda Kadın Hakları” konulu panelde “Aile Mal Rejimleri Kapsamında Kadının Korunması” konulu Tebliğ Sunumu.

9. 21.01.2006 tarihinde Trabzon Barosunca düzenlenen Medeni Hukuk Seminerleri Kapsamında “Türk Hukukunda Sağ Kalan Eşin Korunması” konulu tebliğ Sunumu.

10. 15-16 Mayıs 2006 tarihinde Erzincanda düzenlenen 1. Sağlık Hukuku Sempozyumunda “Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü” konulu Tebliğ Sunumu

11. 16 Şubat 2006 tarihinde Kayseride düzenlenen Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumunda “Borçlar Kanunu Tasarısında İrade Sakatlığı Halleri” konulu Tebliğ Sunumu

12. 08.09.2008 tarihinde Kayseride düzenlenen I. Sağlık Hukuku (İlaç Hukuku) Sempozyumunda “İlacın Ayıplı Sayıldığı Haller” konulu Tebliğ Sunumu.

13. 16-17 Haziran 2006 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesince düzenlenen “Uluslararası Biyoteknoloji ve Hukuk Sempozyumu”nda “Gen Analizleri ve Kişilik Haklarının Korunması” konulu tebliğ sunumu.

14. 7-8 Kasım 2008 tarihinde Ankara Barosunca düzenlenen II. Sağlık Hukuku Kurultayında Oturum Başkanlığı

15. 28-29 Mayıs 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen “Sorumluluk hukukunda Gelişmeler” konulu sempozyumda, “Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerden Sorumluluk” başlıklı tebliğ sunumu.

16. 2-3 Nisan 2010 tarihinde Kayseri’de Melikşah Üniversitesi’nce düzenlenen “Uluslar arası Gen Hukuku Sempozyumu’nda “Biyogüvenlik Kanunu Kapsamında Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerden Doğan Hukuki Sorumluluk” başlığını taşıyan tebliğ sunumu.

17. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun tanıtımı kapsamında çeşitli baro ve kuruluşlarca düzenlenen programlarda konuşmacı olarak yer almıştır. Bu seminerlerin sonuncusu Ankara Barosunca 11.11.2013 tarihinde düzenlenen “Türk Borçlar Kanununda Kira” konulu seminerdir.

18. 02.11.2013 Tarihinde Ankara Barosunca Düzenlenen “Sağlık Hukuku Sempozyumu”nda “Genetik Analizler ve Kişilik Haklarının Korunması” başlıklı Tebliğ Sunumu.

19. 22.11.2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “III. Tüketici Hukuku Sempozyumu”nda “Sürdürülebilir Beslenme Açısından Ekmek İsrafının Önlenmesi ve Tüketicinin Korunması” başlıklı Tebliğ sunumu.

 

C. Diğer

1. E-Akademi, Aylık Hukuk, Siyasal ve Ekonomi İnternet Dergisi Editörlüğü ve Hakemliği, (Hakemli Dergi).

2. Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergisinde Hakemlik.

3. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisinde Hakemlik.

4. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sahibi, Yayın Kurulu Başkanı, Editörü ve Hakemi.

4. Ankara’da (Ticaret, Asliye, Sulh) mahkemeleri ile, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde ve Ceza Mahkemesinde Bilirkişilik.

5. 2011 yılından beri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan Biyogüvenlik Kurulunun alt komitesi olan “Sosyo-Ekonomik Risk Komitesi Üyeliği”.

6. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Etik Kurul (AYEK) Üyeliği.

Konya Lisesi Harf ve Hayal ekibinin Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin'le yaptığı röportaj. Kitaplar, yazma eserler ve nitel...