Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Haziran, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SADREDDİN KONEVİ

SADREDDİN KONEVİ -Sadreddin Konevî kimdir? Konya'ya gelişinden ve ''Konevî'' olarak adlandı-rılmasından kısaca bahsedebilir misiniz? Şeyh Sadredin Muhammed Konevî 1208 yılında Malatya'da doğdu. Ba¬bası şeyh Mecdüddin İshak, Anadolu Selçukluları'nın kendisine büyük değer verdikleri âlim, şeyhzadelerin hocası, danışman ve diplomattır. Konevî ilk eğitimini babasından almıştır. Daha sonra Şeyh Evhadüddin Kirmanî ve Muhyiddin İbnül Arabî tara¬fından yetiştirilmiştir. Eğitimini Malatya Şam, ve Mısır'da yapmıştır. Yaklaşık 1246 yılında Sultan II. Gıyaseddin Keyka- vus sultan iken Konya'ya yerleşmiş, Çeşmekapı yakınlarındaki konağında müderrisliğe başlamıştır. Usul, hadis, tefsir ve tasavvuf okutmuştur. Bundan sonra vefatına kadar Konya'dan ayrıl¬mamıştır. İslâm dünyasında özellikle Anadolu'da büyük etkisi olan ve Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabî'nin anlaşılmasında, yorumlarıyla büyük hizmeti geçen Sadreddin Konevî,673 hicri,i274 miladi yıl…

TÜRKİYE KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN

TÜRKİYE KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN ABDULLAH BOSNEVÎ’YE ATFEDİLEN YAZMA ESERLERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Bekir ŞAHİN Abdullah Bosnevî, yazdığı eserler ile “velûd” bir yazar olarak kabul edilmektedir. Bu eserlerindeki entelektüel birikim ve derinliğinin yanında özellikle İslâm medeniyetinin üç önemli dilinde, Arapça, Farsça, Türkçe yazmış olmakla bütün İslâm coğrafyasına hitap edebilme şansını elde eden ender mutasavvıflardandır. Bosnevî, o döneme dek nispeten ahlâk ve ilmihâl düzeyinde eserlerle tanışık olan Türk toplumuna özellikle yüksek tasavvuf kültürünün yaygınlaşmasının gereğine dikkât çekerek "velûd" bir yazar olmasını duyarlı bir aydın olma vasfıyla birleştirmiştir. Tartıştığı ve gündeme getirmek istediği konular açısından son derece önemli bir misyon yüklenmiştir. Eserlerinde; "Bosnevî", "Şârihu'l-Fusûs", "Abdî Efendi" ve"Gâibî"…