Yayınlar

Ocak, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

HADİMİ KÜTÜPHANESİ

Bekir ŞAHİN·

Türk İslam Medeniyeti’nde ilim ve kültür müessesesi olan kütüphanelere büyük önem verilmiştir. Bizim vakıf medeniyetimiz içerisinde en önemli vakıf eserlerinden birisi kütüphanelerdir. Bu mekânlar bilginin korunmasına, aktarılmasına ve çoğalmasına büyük hizmet etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Hadimî kütüphanesi de bu önemli eserlerdendir.
Hâdimî Kütüphanesi bugün, Taşpınar Mahallesi, Hadimi caddesi No:69’da bulunmaktadır. İnşa kitabesi mevcut olmayan binayı Daru’s-Saâde ağası Beşir Ağa yaptırmıştır.[1] Giriş kapısı üzerindeki mermer bir levhada 21.8.1951 tarihinde dönemin Konya valisi Kemal Hadimli tarafından tamir ettirildiği kayıtlıdır. 1951-1954 yılları arasında esaslı bir tamir görmüştür.[2] Halen kütüphane olarak kullanılan bina; Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 20.11.1988 tarih ve 3376 numaralı kararıyla tescil edilmiştir.[3] Klasik dönem mimari özelliklerini taşıyan bina, kare planlı, kubbeli bir yapıdır. Kubbe daha sonra kırma çatı il…

ALİ ŞERBETİ MAHALLESİ

Tarihî bir mahalle.

Konya’nın en eski mahallelerinden olup, Yavuz Sultan Selim döneminde, 914/1518 yılında yapılan yazımda mahalleler arasında adı geçmektedir. Kanuni döneminde mahalle beş hane ve mükellef erkek olarak da sekiz neferden ibarettir. 992/1584 yılı tahrir defterlerinde mükellef sayısı yirmi beş olarak tespit edilmiştir. Bu kayıtlardan mahallenin küçük bir mahalle olduğu anlaşılmaktadır.
1070-1071/1659-1661 yılı Konya Şeriye Sicillerinde de mahallenin muhtelif sebeplerle adı geçtiği görülmektedir. Bu dönemde mahallenin vakıfları bulunan bir de mescidi vardır (KŞS.10/1). Mahallenin adının hangi tarihlerden itibaren kullanılmadığı tespit edilememiştir.

BİBLİYOGRAFYA:
Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 250, 254, 261; KŞS, 10/1, Sak, 2003,1; KŞS, 10/131, 186; Sak, 2004, 290; Uz-Şahin, 2004, 37.

ALİ GAV

Menkıbevî kahraman.

Ali Gav’ın kesin olarak kim olduğu bilinmemektedir. Ali Gav, Karatay Medresesi ve Atatürk Lisesi’nin kuzeyinde XIII. yüzyılda inşa edilen zaviyenin banisi mi, yoksa bu zaviyenin görevli şeyhi veya bir müderrisi midir bilinememektedir.
Bir menkıbeye göre, Türk askerleri Konya kalesini kuşatır, fakat bir türlü şehri alamazlar. İkinci Konya suru içerisindeki zaviyede yatıp kalkan Ali adında bir derviş, bir gün öküz postuna bürünerek ve otlaktan dönen sığır sürüsünün arasına katılarak kale kapısından içeri girer. O gece gizlice kale kapısını açarak, Türk askerlerinin şehri almalarını sağlar. Farsçada “gav” öküz demektir. O tarihten itibaren derviş Ali, Ali Gav olarak anılır. Bu menkıbeye göre, belki de, bu Ali, askerler arasından çıkan bir kahramandır.
Zaviyenin bulunduğu mahalle Osmanlı Döneminde uzun yıllar Ali Gav Mahallesi olarak anılmıştır. Zaviye Ferit Paşa zamanında medreseye çevrilerek “Mahmudiye Medresesi” adıyla hizmet vermiştir.

BİBLİYOGRAFYA:
Konyalı, Konya T…

AHİ NATUR

(520/1126-634/1236)
Baha Veled’in müridi.

Konya’da doğdu. Asıl ismi Muhammed’dir. “Ahi Natur” adıyla anıldı. Baha Veled’in tanınmış müritlerindendi. 105 yaşlarında Baha Veled’e intisap etti. Ahi Natur, Ahmet Eflâki’nin belirttiğine göre, Kürkçü Hamamı’nda çalışan yüz on yaşlarında bir ihtiyardır. Eflâki, Ahi Natur’dan Baha Veled’le ilgili pek çok menkıbe nakleder.
Eflaki’nin anlatımından da anlaşılacağı üzere, Ahi Natur’un Eflaki’nin babası olduğu yolundaki rivayetlerin doğru olması mümkün görünmemektedir. Sahih Ahmet Dede’nin Ahi Natur’la ilgili olarak verdiği tarihler ve vefat yaşı dikkate alındığında Ahi Natur’un, 1236 yılında, Baha Veled’in vefatından beş yıl kadar sonra, vefat ettiği anlaşılmaktadır (Sahih Ahmet Dede, 147). Ahmet Eflâki’nin doğumu ise, Ahi Natur’un vefatından çok sonradır. Ahi Natur’un, Mecmû’a’l-izâm ve Evliyâ-i Kirâm’da adı geçer.

BİBLİYOGRAFYA:
Eflâkî, 1986, I/33-34; Hâzâ Mecmû’a’l-izâm ve Evliyâ-i Kirâm, 5 Şevval 1312; Sahîh Ahmet Dede, 2003, 114, 147, 155; 173…

AFFAN SULTAN MAHALLESİ

BEKİR ŞAHİN

Adının ne zamandan beri kullanıldığı bilinemeyen Konya’nın eski mahallelerindendir. Adını, Konya’da pek çok mahallede olduğu gibi, mahallede metfun olduğu tahmin edilen Affan Sultan adında bir zattan almıştır. Bu isim, Konya Şeriye Sicillerinin muhtelif defterlerinde, Affan, İbn-i Affan, Affan Sultan ve Şeyh Affan Sultan şeklinde geçmektedir. Aynı isim Konya veliler listesinde de zikredilmektedir. Affan Sultan’ın bu son unvanından onun bir tarikat şeyhi, bir tasavvuf büyüğü, olduğu anlaşılmakla beraber, gerçek kimliği ve hangi dönemde yaşadığı bilinmemektedir.
Yavuz döneminde, 924/1518 yılında kayda geçen Konya mahalleleri arasında İbn-i Affan Mahallesi olarak adı geçmektedir. Kanuni dönemi İl Yazıcı Defterlerine göre de mahalle beş hane ve altı neferden ibarettir. 992/1584 Yılı Tahrir Defterlerinde mükellef erkek sayısı, kırk yedi kişidir. Bu kayda göre mahallenin zaman içerisinde geliştiği anlaşılmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:
KŞS, 19/133 (1084/1673); KŞS, 45/114, 138; Evliya-…

KONYA VALİLERİ

ALİ KEMALİ PAŞA

ARNAVUT EYYUB PAŞA
(ö. 1113/1701-02)
Osmanlı Dönemi Konya valisi.

Arnavut asıllıdır. Koca Halil Paşa’ya intisap ederek onun kethüdası ve kapıcıbaşısı oldu. Sonra beylerbeyilik verildi. 1109/1697-98’de hizmeti takdir edildiğinden vezirlikle Mora seraskeri ve Selanik’e vali tayin edildi. 1111/1699-1700’de Anadolu, 1112/1700-01’de Konya valisi oldu. 1113/1701-02’de Konya’da vefat etti. Cesur ve gayretli bir devlet adamı olarak bilinir.

BİBLİYOGRAFYA:
Sicil-i Osmanî, 1996, II/502.
ATAKER, HASAN NİZAMETTİN
(1883-1951)
Cumhuriyet Dönemi Konya valisi.

Hasan Nizamettin, Bursa vilayeti naiplerinden Ahmet Asım Efendi’nin oğludur. Yanya’ya bağlı Ergili kasabasında doğdu. Rehber-i Maarif ve Numune-i Terakki İlkokullarından sonra Selanik, Vefa ve Bursa İdadilerinde okudu. 1906’da Mülkiyeyi, 1910 yılında da Hukuk Fakültesini bitirdi.
27 Kasım 1908’de Selanik vilayeti maiyet memurluğu, Silivri Kaymakamlığı, Sındırgı, Çarşamba, Pirlepe, Ayvalık, Bandırma ve Ünye Kaymakamlıklarında bulundu. …

KONYA MİLLETVEKİLLERİ

ANGI, HASAN
(d. 1959)
Konya milletvekili.

Konya’da doğdu. Babasının adı Kadir, annesinin adı Elmas’tır. İlk, orta ve lise öğrenimimi Konya’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden 1981 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Uzay ve Havacılık Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Aynı dönemde iki yıl üniversitede görev yaptı.
MÜSİAD Konya Şubesi başkanı, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkanı, TOBB Genel Kurul delegesi, TSE Genel Kurul delegesi, Konya İkinci ve Üçüncü Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti başkanvekili ve Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yaptı.
8 Eylül 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Konya kurucu il başkanı olarak aktif siyasete başladı. XXII. Dönemde Konya milletvekili olarak Meclis’e girdi. Hâlen XXIII. Dönem Konya milletvekili olarak görev yapmaktadır.
Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları üyesi ve başkanvekilliği görevlerinde bulundu. T…