Yayınlar

Ocak, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

17. KONYA VİLAYET SALNAMESİNDE SAİDİLİ (KADINHANI)

Said İli Nahiyesi
Müdür  Süleyman Ağa Naib Suleyman  Efendi Katib   Hakkı Efendi Mea tahirir vergü katibi Edhem Efendi
Said ili Nahiyesine (Kadınhanı) Dair Ma'lumat-I  Sahiha
Nahiye-i mezkurenin   Kadınhanı kasabası  müdiriyyet  merkezidir. Ve  bu  kasaba bin  altı yüz  haneyi  şamildir. Ve  nefsi  Kadınhanında  yüz  yiğirmi  dükkan  ile  bir  etmekci  fırını ve altı  kahve hane  ve iki  han  vardır. Ve  bir de   iki  ders haneli  ve on  üç odalı  medrese  olup  odaların  kaffesinde  talebe  mevcuttur. Ve  müderrisi  dahi Ahmed  Efendi  namında  bir  zattır. Ve  nahiyede  altı  nehir  ve  yiğirmi  altı  çeşme  ve sekiz  mescid  ve on beş  cami'i  şerif olup  kasabadan ma'ada  on bir karyede de  bin altı yüz  yiğirmi  beş hane mevcuttur  Ve  nefsi  kasaba  Konya'ya  on  iki  ve Ilğın  kazasına  altı  saat  mesafededir Mahsulati Ardiyyesi:Hınta ve şa'ir ve afyon ve sair zehairdir
Mahsulat-ı sına'iyyesi    Kilim  ve Çuvale  munhasır  olup hele  bu  nahiye  merbutatından…

28. KONYA SALNAMESİNDE KONYA'DA OKULLAR VE KÜTÜPHANELER

Konya  Mekteb İ’dadisi
Mektebi  mezkur  mukaddemen  daire-i  belediyece   hastane  olarak yapılmış  iken  cesametine  mebni  muahharen  muvakket  suretiyle  mekteb ittihaz  edilmiş  ve  bu  defa  saye-i  celil  hazreti  hilafetpenahide himemi aliye-i  vilayetpenahı   ile  mearif tarafından  bilmubayea  mükemmelen  tamir  ve  luzumu  derce tevsi kılınmış  ve  mektebin  bağçesinde  bir de  muntazam  bir  müze-i  hümayon  şube  binası yaptırılmıştır        Mekteb, üçü  Rüşdi ve  dördü  i’dadi  olmak  üzere  yedi  seneyi şamil olup  leylidir .  Birinci  ikinci  üçüncü  seneleri  ikmal  eden  talebeye  ( Ruşdi )  ve  dördüncü  beşinci  seneleri  ikmal  edenlere  ( İ’dadi  beşinci  sınıf )  ve altıncı  yedinci  seneleri  ikmal eyleyenlere  ( İ’dadi )  şehadet  namesi  verilur .  ikmal  müddet  tahsiliye ile ( i’dadi )  şehadet namesi  alanlar  mekatibi  aliyeden  Mektebi  Mülkiyye-İ  Şahaneye bilmüsabaka (kırk  talebeden  ziyade  olursa  )  ve sair  mekatib  aliye-i  mülkiyeye  bila  imtihan …