18 Ocak 2017 Çarşamba

ŞEYH SADREDDİN KONEVİ CAMİ’İ VE TÜRBE-İ ŞERİFESİ


Konyada  defini-hâk  ıtır-nâk olan  Şeyh Sadriddin Kunevi  hazretlerinin  camii ve  türbe-i Şerifeleri  mururi  zaman ile  harab olup  derunlarında  edayi  salat  ve  ziyarat  mucibi  hatar  ve  tehluke  olduğu  vali-i  vilayet  devletlu  Ferid Paşa  hazretleri  canibinden  müşahede  buyrulmasiyla  derhal  keşfiyyati-lazimesi  icra  etdirilerek tamir  ve  inşası  içün evrak  keşfiyyesi merci’  alisine  tisyar  olunmuş idi.
Her  ikisinin  ber  mucibi  keşf,   tamir  ve  inşasına  irade-i  seniyye-i  cenabı padişahi şerf  müteallik  buyrularak derhal  ta’mirat ve  inşaata  ibtidar  ettirildi
  Vaktiyla  divarları  topraktan  yapılan  ve  üzeri  toprak  ile  örtülü  bulunan  işbu  cami şerif divarlarını her  ciheti  saye-i mubrat-vaye-i mülûkanede  yontma  taşdan  ve içindeki  dikmeler  dahi  kaldırılup üzeri  kiremit  olarak  bir  tarzı  nevin ve dilneşinde  müceddeden  ve  türbe-i  şerife  dahi mükemmelen  termim  edilerek  bin üç yiz on beş (19/8/1315 R.)  senesi Ağustosunun  on  dokuzuncu  gününe  musadif  olan  culüsi  hümayon  hazreti  hilafetpenahi  yevmi  mes’udunda  resmi küşadı icra  ve  bu   vesile  ile   da’avatı  hayriyye  isticlab  olunmuştur (Konya Salnamesi 28)


Yorum Gönder

BAHNAME

                                                                                           Haz: Bekir ŞAHİN Aslında, Batı dünyasınd...