8 Ocak 2017 Pazar

KONYA MEDRESELERİ VE OKUNAN DERSLER
SAYE-İ ME’ARİF - VAYE-İ  HAZRETİ  HİLAFETPENAHİDE

KONYA ŞEHRİNDE NEŞR-İ  ULÛM  VE MEARİFE BEZL-İ MESAÎ VE HİMMET EDEN

 

 

ULEMA-İ KİRAM  İLE 

TALABE-İ  ULÛMIN  MİKDARI

 
 
VE OKUNAN DERSLERLE 
MAHALL-İ  KIRAETLERİNİ
 
MÜBEYYİN CEDVELDİR


Okunan Derslerin Evkatı
Medrese sayısı
Sabahleyin
Ba’de’l-Asr
İkindinden Sonra
Adedi
Tullab
Öğrenci Sayısı
Esami-i
Medaris Medreseler
Esami-i Esatize-i Kiram
Hocaların adları
Hoca Efendiler
1
Kadi Beydavi
Tefsiri
*
60
Ceviz Altı
Müfti Abdullah Efendi
2
Buhari Şerif ve Nuniyye ve Tasavvurat
Me’ani
78
Zıyaiyye
Kadınhanlı Hacı Hüseyn Efendi (Tobbaş)
3
Ed-Dürrü’l-Muhtar
Ve  Dürri Naci
*
45
Sami Bekir Paşa
Şeyh Mehmed Behaeddin Efendi
B.Memiş Efendi Hz.
4
Tefsir  Kadi Beydavi
 - Akaid
Mutavvel
65
Feyzıyye
İbralalı Mustafa Efendi
5
Celal-Tasavvurat  Kadi Beydavi

Me’ani
45
Müsevvid
zâde
Silleli Ali Efendi
6
Tasavvurat ve Cami
  Me’ani
35
Fettahzâde
Simavi Osman Efendi
7
Kafiye
Halebî
31
Hacı Hasan Başı
Abdulbasir Efendi
8
Celal ve Hüseyniyye
Dürer
35
Taşkapu
Hacı Ahmed Efendi
9
Tefsuir ve Akaid
Me’ani
60
Kara Hafız Efendi
Abdurrahim Efendi
10
Celal
Mültekâ
30
İsmail Kunevi
Köse Hasan Efendi
11
Dürri Naci ve Cami
Halebî
90
İrfaniyye
Dedezâde Mustafa Efendi
12
Tefsir ve Kadimir
Mir’ât
28
Küçük Medrese
Hacı Osman Efendi
13
Celal ve Tasavvurat
Mültekâ
27

Kütephane
Hacı Osman Efendi
14
Kafiye
Halebî
35
‘Atâ Beğ
Ağazâde Bekir Efenidi


Okunan Derslerin Evkatı
Medrese sayısı
Sabahleyin
Ba’de’l-Asr
İkindinden Sonra
Adedi
Tullab
Öğrenci Sayısı
Esami-i
Medaris Medreseler
Esami-i Esatize-i Kiram
Hocaların adları
Hoca Efendiler
15
Tefsir ve Hüseyniyye
Mültekâ
60
Yağmur Oğlu
Naim Efendi
16
Tefsir ve Kadi Mir
Me’ani
30
Çadır Çeşme
Kürklili Hacı Kadir Efendi
17
Tasdikat ve Cami
Mültekâ
60
Cıvıl oğlu
Mustafa Efendi
18
Tasdikat
Mültekâ
45
Kara Ali Efendi
Kara Ali Efendi
19
Akaid ve Dürri Naci
Mültekâ
80
İblikci
Mustafa Efendi
20
Celal ve Tasavvurat ve Munla Cami
Me’ani
40
Oval Oğlı
Hacı Osman Efendi
21
Munla Cami ve Şemsiye ve İzhar
Halebî
36
Köbrı Başı
Hacı Seyyid Efendi
22
Şifa-i Şerif ve Akaid
Me’ani
35
Öztimur
(Özdemir)
İbrahim Efendi
23
ed-Durru’lMuhtar
Mültekâ
45
Şirvani
Hacı Halil Efendi
24
Celal ve İbn-i Melek
Mültekâ
54
Süleymaniyye
Tavazı Osman Efendi
25
Akaid ve Şemsiyye
Mültekâ
28
Takva
Takva Efendi
26
İbn-i Abidin ve Akaid ve Cami
Mir’ât
35
Müft Efendi
Halil Efendi
27
İbn-i Abidin ve Akaid ve Cami
Mir’ât
30
Atâiyye
Ağazâde Hacı Ali Efendi
28
Tasdikat ve Munla Cami
Mültekâ
25
Hatuniye 
Hacı Ahmed Efendi

 

 

 

 


 

Okunan Derslerin Evkatı
Medrese sayısı
Sabahleyin
Ba’de’l-Asr
İkindinden Sonra
Adedi
Tullab
Öğrenci Sayısı
Esami-i
Medaris Medreseler
Esami-i Esatize-i Kiram
Hocaların adları
Hoca Efendiler
29
Tasdıkat ve Dürr Naci
Kudûrî
60
Un Kapanı
Kazanlı Mehmed Efendi
30
Kadi Mir ve Dürri Naci
Mültekâ
20
Kara Da’iler
Ahmed Efendi
31
Celal ve Tasavvurat
Mültekâ
45
Zincirli
Kura Ali Efendi
32
Akaid ve Munla Cami
Mültekâ ve Halebî
80
Munla Efendi
Haşim Efendi
Ve Munla Efendi

33
Celal ve Dürr-i Naci
Me’ani
20
Taş Kapu
Hüseyn Efendi
34
Celal ve Kadi Mir ve Tasavvurat
Me’ani
36
Avniyye
Hacezâde Ahmed Efendi
35
Munla Cami ve İsagoji
Mültekâ
55
Nakib Oğlı
Sadık Efendi
36
Diri Naci
Halebi
10
Adanalı Ömer Efendi
İsmail Efendi
37
Fenari ve İzhar
Halebi
25
Sultan Veled
Abdurrahman efendi
38
Munla Cami
Mültekâ
48
Yılanlı
Ahmed Efendi
39
Munla Cami
Halebi
26
Simavi
Mustafa Efendi
40
Akaid veTasavvurat
Mültekâ
60
Nakib Oğlı Camiinde
Parlakzâde Ahmed Efendi
41
Dürri Naci
Halebi
30
Köpri Başı
Kazanlı Mustafa
42
Tasavvurat ve Munla Cami
Halebi
40

Hükumet Civarında Mescid-i Cedid
43
Munla Camı
Halebi
25
Sipahi Pazarı  Cami’inde
Karahüklı Mehmed Efendi
44
Tasdikat ve Cami
Halebii
25
Cıvıloğlı Cami’inde
Kavaklı Mehmed Efendi
*
*
*
Yekun:
1887
*
*
Metin Sayfa 151-154
Konya Medreseleri

 Adı...........................................                    Sayfası
1.      Atâ Beğ, ...................................        3
2.      Adanalı Ömer Efendi................        , 6
3.      Atâiyye......................................        , 4
4.      Avniyye, ...................................        6
5.      Ceviz Altı, ................................        2
6.      Cıvıl oğlu, .................................        4
7.      Cıvıloğlı Cami’inde, .................        7
8.      Çadır Çeşme..............................        , 4
9.      Fettahzâde, ...............................        2
10.  Feyzıyye, ..................................        2
11.  Hacı Hasan Başı, ......................        2
12.  Hatuniye, ..................................        4
13.  İblikci, ......................................        4
14.  İrfaniyye, ..................................        2
15.  İsmail Kunevi, ..........................        2
16.  Kara Ali Efendi, .......................        4
17.  Kara Da’iler, .............................        6
18.  Kara Hafız Efendi, ...................        2
19.  Köbrı Başı, ...............................        4
20.  Köpri Başı, ...............................        6
21.  Küçük Medrese, .......................        3
22.  Kütephane, ...............................        3
23.  Munla Efendi.......................... ,        6
24.  Müft Efendi, ............................        4
25.  Müsevvid..................................        , 2
26.  Nakib Oğl..................................        , 6
27.  Oval Oğlı...................................        , 4
28.  Öztimur, ...................................        4
29.  Sami Bekir Paşa, ......................        2
30.  Sipahi Pazarı  Cami’inde...........        , 7
31.  Sultan Veled.............................         , 6
32.  Süleymaniyye, ..........................        4
33.  Şirvani, .....................................        4
34.  Takva, .......................................        4
35.  Taş Kapu, .................................        6
36.  Taşkapu, ...................................        2
37.  Un Kapanı.................................        , 6
38.  Yağmur Oğlu, ..........................        4
39.  Yılanlı, ......................................        6
40.  Zıyaiyye, ..................................        2
  1. Zincirli                                               4,Yorum Gönder

BAHNAME

                                                                                           Haz: Bekir ŞAHİN Aslında, Batı dünyasınd...