20 Mayıs 2016 Cuma

AHİLİK VE ESNAF
 Bekir ŞAHİN

 

Medeniyetimizde yaşanabilir bir dünya, huzurlu bir toplum meydana getirme projesi olan Ahilik, Türkiye Selçuklu Devleti’nde XII. yüzyıl sonlarında tasavvufa dayalı bir esnaf örgütü olarak ortaya çıktı.  Bu teşkilatın yayılmasına hükümdarlarla üst düzey devlet adamları ve aydınlar katkı sağladılar.

Ahilik, Türklere İslami kurallar çerçevesinde üretmeyi öğreten bir kurumdur. İş hayatına belli kriterler getirmiş; çalışmanın, üretmenin önemini kavratmıştır. Bunun sonucunda; Ahi Baba, Anadolu Bacıları ile çırak, kalfa olarak çalışan, yüksek ahlâklı, misafirperver, vatanı uğrunda canını bile ortaya koyan erdemli bir insan tipi oluşturmuştur.

Ahilik, Türkiye Selçuklularından sonra Anadolu’da kurulan beyliklerde de etkili oldu. Bu dönemde çok sayıda Ahi, tekke, zaviye, mektep, medrese, cami ve mescit yaptırdı. Osmanlı döneminde özellikle şehirlerde debbağhane, saraçhane gibi esnafların yoğun oldukları iş yerleriyle ticaretin hareketli olduğu bedesten, arasta gibi ticaret yapıları ülkenin her tarafına yayıldı.

Ahiliğin etkisi ile örgütlenen esnaflar, Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyıldan sonra Loncalarda kümelenmeye başladılar. Bundan sonra Ahilik, görünürde etkisini kaybetmiş oldu.  Ancak tüm esnaf teşkilatlarında Ahilik kültürünün usul ve adabı devam ettirildi

  AHİLİKTE TEMEL İLKELER

1.Elini açık tutmak,
2- Sofrasını açık tutmak,
3- Kapısını açık tutmak,
4- Gözünü bağlı tutmak,
5- Beline sahip olmak,
6- Diline sahip olmaktır.


 • İçki içmek.
 • Zâni olmak (zina işlemek)
 • Münafıklık, gıybet  ve iftira
 • Gurur, kibir
 • Merhametsizlik
 • Kıskançlık
 • Kindarlık
 • Yalan Söylemek
 • Sözünde durmamak
 • Emanete ihanet etmek
 • Kişinin ayıbını örtmemek, ayıbı yüzüne vurmak
 • Cimrilik,
 • Katil.


 • 1.Kanaatkâr olmak.
  2. Mecburiyet olmadıkça meslek değişikliği yapmamak. Para için asla meslek değişikliği yapılmaz.
  3.Alınteri prensibini terk etmemek ve tevekkül etmek.
 • 4.Yardımlaşmaya dikkat etmek. ,
  5.Usta–çırak münasebetini baba-evlat şeklinde görmek ve tatbik etmek.
  6. İmalatta mutlak surette kaliteye dikkat etmek. .
  Ahilik sisteminde aynı mamulün satışını yapanlar aynı bölgede satışlarını yaparlardı. Satışın aynı bölgede yapılması esnafın birbirini kontrol etmek imkânını doğururdu. Bu kontrol hem fiyatın makul seviyede olmasını temin eder hem de kalite standardını sağlardı.

 

Ahiliğin sosyal, kültürel ve dinî kodlarından olan çeşitli esnaf dükkânlarında hatlarla yazılmış levhalardaki “esnaf sözleri” gerçek bir esnafın, satıcının nasıl olması gerektiğini anlatır.

Esnaf ahlâk ve görgü kurallarını (âdâb-ı muâşeret) yansıtan levhalardan bazıları şöyledir.

·        “ Dükkân kapusu Hak kapusu, Hakkına yalvar, Çeşmim gibidir çeşmeleri Akmasa da damlar.”

·        “ Ehl-i aşka müptelayım. Neme lâzım kâr benim, Mal ve mülküm yoktur amma Kanaatim var benim.”

·        “ Sade pirinç zerde olmaz, Bal gerektir kazgana, Baba malı tez tükenir, Evlat gerek kazana.”

·        “ Dolandım misl-i cihan bulmadım başıma bir taç, ne eğride tok gördüm ne doğruda aç.”

·        “ Her yemeğin lezzeti Ta ki dimağdan çıkar, Tuz ekmek hakkını bilmeyen Akıbet gözden çıkar.”

·         “ Veresiye vermeyi etmedim âdet Alıp da vermeyenler çoğaldı gayet, Tahsile kalmadı kat’iyyen tâkat, Veripte pişman olamam nihayet.”

·        “ Payidar olsun cihanda şanlı büyük milletimiz, Helalinden nasip olsun kazancımız, kısmetimiz, Veresiye hoş şey değil, yoktur buna niyetimiz, Müşterimiz hiç şüphesiz bizim velinimetimiz.”

·        “ Müşteri velinimetimiz, Yaranımız yârimiz. Ziyadesi zarar verir, Kanaattir kârımız.”

·         Her sabah Besmeleyle açılır dükkânımız. Hakk’a iman ederiz, Müslümandır şanımız. Eğrisi varsa bizden, doğrusu elbet sizin. Hilesi hurdası yok, helaldir malımız.”

·        “Zalim kişinin bağını bir ah keser, Rızka engel olanın Rızkını Allah keser.”

·         İş bu dükkânın usulü hem suhulet hem vefa Müşteriler nezdimizde hiç görmezler hata. Onları hoşnud memnun eylemektir kârımız, Bir gelen tekrar buyursun bizlere versin sefa.”

·         İlim ve sanattan haberdar olmayanlar aç olur, Müflis ve nasipsiz kalır, herkese muhtaç olur.”

·        İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların, Hazreti Allah.”

·        Her taamın (yiyeceğin) lezzeti tâ ki dimağdan (beyinden) çıkar,

Tuz ekmek hakkını bilmeyen akıbet (sonunda) gözden çıkar.

·        Sade pirinç zerde olmaz bal gerektir kazgana (kazana),

    Baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.

·        Gelen gelsin saadetle,

Giden gitsin selâmetle.

·        Sefa geldin ey müsafir, ısmarla kahve içelim,

İşçi ile sohbet olmaz, bir merhaba der geçelim.

Doğru olsan ok gibi elden atarlar seni,

Eğri olsan yay gibi elde tutarlar seni,

Menzil alır doğru ok elde kalır eğri yay.

 

·        Her seherde besmeleyle açılır dükkânımız,

Hazret-i Selman-ı Pâk’tır pîrimiz üstadımız.

Lâfla dükkân açılmaz, boş yere etme telâş,

Selman-ı Pâk de gelse parasız olmaz tıraş.

19 Mayıs 2016 Perşembe

MEVLÂNÂ VE SULTAN VELED’İN ÇEVRESİNDEKİ AHÎLER

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
Hz. Mevlânâ Anadolu’daki çeşitli şehirleri babasının yanında belki de 3, 4 yıl kadar dolaştıktan sonra 15 yaşında Karaman’a ulaşmış, 1229 yılında 22 yaşında Konya’da daimi ikamete başlamıştır. Sultan Veled ise babasının ve dedesinin yanında Konya’ya vardığında 3 yaşlarındaydı ve burada 1312 yılında gözlerini fani dünyaya kapattı. Böylece halkla ve devlet adamlarıyla bir arada Anadolu’da, Selçuklu’nun başkentinde önemli ve hareketli bir yüzyılın merkezinde yaşadılar.
Anadolu toplumunda büyük ve değerli bir varlığı olan Ahîlerden birçok kişinin Mevlânâ’nın çevresinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu beraberliğin görünen ilk halkası Ahi Türkoğlu diye tanınan halifesi Çelebi Hüsâmeddîn Hasan (öl. 1284), Konya ahîlerinin reisinin oğludur. Bugün bütün dünyaya ulaşan Mesnevî’nin yazılmasındaki çabasını bizzat Hz. Mevlânâ anlatmaktadır:
Ey Hak ışığı Hüsameddin! Sen, ışığıyla Mesnevî’nin ayı geçtiği kişisin.
Ey ümit ocağı! Senin yüce himmetin bunu çekip götürüyor; nereye çektiğini Allah bilir.[1]
Hz. Mevlânâ altıncı defterin ilk beyitlerinde ise Çelebi Hüsâmeddîn Çelebi’ye seslenirken eserini de Hüsâmînâme diye anmış ve son defter olacağını kayda geçirmiştir.
Ey gönlün hayatı! Hüsameddin! Altıncı bölüme isteğin çokça coşuyor.
Senin gibi bir bilginin çekişiyle Hüsâmînâme dünyayı dolaşır oldu.[2]
Ey manevî/arif! Mesnevî’yi tamamlamak üzere altıncı bölümü sana hediye getiriyo­rum.
Ahî şahsiyetlerden bahseden birçok Mevlevî kaynağı mevcuttur ve bunlar konuyu aydınlatacak özelliktedir. Hz. Mevlânâ mektuplarından ikisinde yetkililere hakkında tavsiyelerde bulunduğu Ahi Muhammed’i şu övgü ifadeleriyle tanıtmaktadır:
Umarız ki… yardım gölgenizi özü doğru, inancı yerinde, çabası uygun Ahî Muhammed’in üstüne salarsınız.[3]
İnancı tam olan, boyuna kullukta bulunan aziz oğlumuz Ahi Muhammed, Allah üstün etsin onu,… [4]
Ahmed Eflâkî, Menâkibu’l-Ârifîn isimli eserinde Mevlânâ ve etrafındakilerin Ahîlerle olan münasebetleri hakkında dikkate alınması gereken bilgiler vermektedir. Bu bilgilerden gereken bilimsel usullerle yararlanmak lüzumludur. Ahmed Eflâkî, kitabında bir hikayenin/menkıbenin kaynağı olarak Ahî Ahmed Şah’ı şu övgülerle anmaktadır:
 Yiğitlik ve cömertliğin (Fetâların) sultanı ve zamanın az yetiştirdiği kişilerden olan Ahi Ahmed Şah (Tanrı rahmet etsin), Konya Dârü’l-Mülkünün fütüvvetdârlarının başı ve servet sahibi bir kişi idi; binlerce asker ve rindler topluluğunu eli altında bulundururdu.[5]
 Eflâkî, başka bir menkıbeyi şu cümlelerle andığı Ahî Muhammed Seyyidâbâdî’ye dayandırmaktadır:
Rum’un itibarlı fütüvvet sahiplerinden, temiz insanlardan olan İsa gibi her şeyden sıyrılmış, kademli ve iyi nefesi bulunan ve Mevlânâ’nın: “Benim kardeşim” dediği fütüvvet erbabının sultanı Ahi Muhammed Seyyidâbâdî’den şöyle rivayet ettiler…[6]
Yine Eflâkî’nin aktardığına göre Mevlânâ’nın yakın çevresindekilerden Ahî Sıddîk ve oğlu Ahî Mustafa’nın da ahilerin önder kişilerinden olduğu anlaşılmaktadır:
Mağfirete erişmiş merhum (Tanrı rahmet etsin) Ahi Mustafa hazretleri, hanedanın âşıkları cümlesindendi ve Ârif Çelebi ile zikredilen günde doğmuştu. Mevlânâ hazretleri, kapıdan içeri girdi. Babası Ahi Sıddık, Mevlânâ’nın ona isim koymasını rica etti. Mevlânâ ona: “Sıddık’a, Mustafa yaraşır” dedi. Ahi Mustafa, delikanlı olunca, dünyanın başta gelenlerinden oldu.[7]
Sultan Veled’le oğlu genç Arif Çelebi’nin arasındaki bir soğukluğun giderilmesinde bizzat Sultan Veled’in ricasını yerine getiren Ahi Şeyh Beki, Eflâkî’nin eserinde şu ifadelerle tanıtılır:
Gençler (fityân)’in örneği, zarif arkadaş ve kerim dost Şeyh Begi (Tanrı rahmet etsin), Konya Rintlerinin ululularından ve sultanlar ve meliklerin nedimlerindendi.[8]
Ayrıca Bayburt’ta “Halifelerin örneği” Bayburtlu Ahî Ahmed, Sivas’ta “latifeler madeni, zarafetler kaynağı” Ahî Muhammed Dîvâne, Akşehir’de “halifelerin sultanı” Akşehirli Ahî Musa, Larende’de Ahi Muhammed Bey çeşitli vesilelerle Eflâkî tarafından Mevlevî büyüklerinin çevresinde anılmaktadır.[9]
Mevlevîlerin Ahîlerle yakınlıklarına ait örnekler taşıyan eserler arasında Sultan Veled’in divanının özel bir yeri vardır. Sultan Veled, divanında Ahî Sa’deddîn, Ahî Yûsuf, Ahî Muhammed, Ahî Muhammed Şâh, Ahî Emîr Ahmed, Ahî Emîr Hâc’ı özel sıfatlarla övmektedir.[10]
Örnek olarak Ahî Sa’deddîn için yazdığı 13 beyitlik kasidesinin ilk ve son beyitleri şu şekildedir:
Zamanın yiğitlerinin önderi, şehrin ahisi ((Ahi) Sâdeddin geldi. Bahçenin açmış gülü Sâdeddin nehir kıyısına geldi…
Veled! Dünyada onun gibi bir ahi gördün mü, onun gibisini duydun mu? Çünkü Sâdeddin zenginlik içinde fakr dünyasına sahiptir.[11]
Sultan Veled, divanında ayrıca bu şahsın oğlu Ahî Yusuf’u, Ahî Muhammed Seydâverî için yazdığı mersiyede överken şöyle demektedir:
Ahlakı güzel Ahi Yusuf, Sa’d(edin)den doğdu; o yüzden büyüktür bu Ahi Yusuf.
Gerçi ahi Sâdeddin bir deniz gibidir; ama ummanda tektir bu Ahi Yusuf.[12]
Adı geçen mersiyede Sultan Veled başka Ahî büyüklerini de övmektedir. Mersiyeden birkaç beyit:
Ahi Muhammed’i Mevlânâ’nın dostu bil; (Ahi) Kayser ile Ahi Çoban onun meclisinin etrafında (dönerlerdi).
Ahi Muhammed, burada Mevla’yı gördüğü için, sonunda oraya gitti ( ve Mevla) onu sultan olarak seçti.
 Hz. Mevlânâ, Sultan Veled ve Ulu ârif Çelebi’ye (1272-1320) hürmet edip bağlanmış Bayburt emiri Ahî Ahmed, Sultan Veled Divanı’nda 25 beyitlik bir kasidede 7 evladıyla birlikte methedilmektedir.[13] Kaside şu iki beyitle başlamaktadır:
Ey dünyada yaşlı ve genç (herkesin) himayesinde mutlu ve huzurlu olduğu ahi!
Hak, hep mutlu ve huzurlu kalasın diye dünya ve ahret haşmetini sana verdi.
Merhum A. Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik kitabında çok sayıda Mevlevî olan ve görev yapan Ahî şahsiyetlerden söz etmektedir. Konuyla ilgili bazı sonuç ifadeleri şu şekildedir:
Böylece Mevlânâ ve Mevlânâ’nın yanındakiler,ilk zamanlardan itibaren Fütüvvet ehliyle kaynaşmışlardı. Mevlânâ’nın coşkunluğuna tahammül edemeyip kınayan bazı ahilerin, yani fütüvvet şeyhlerinin bulunmasına rağmen ahilerin çoğunluğu ve Fütüvvet ehli, onu sevmede, kendilerinden saymadaydı.
Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanında da bu kaynaşma ve âdeta birlik devam etmişti. Hal tercemelerinde de gördüğümüz gibi her ikisinin ahilerden halifeleri bile vardı ve ahilerle daima iyi geçiniyorlardı.[14]
Yazının başlığı için yararlanılabilecek başka birçok kitap ve makaleye atıfta bulunmak mümkün olsa da bu yazıda yer verilen kaynaklar ilk ve ana kaynaklardır. Yukarıda sıralanan ifadeler ve bunlar üzerinden yapılabilecek değerlendirmeler, galiba Anadolu’nun, Konya’nın merkezinde bulunduğu birlik, muhabbet ve diriliş kaynağı bir medeniyetin izlerini de taşımaktadır ve taşımalıdır.
[1] Mesnevî: Mevlânâ, Mesnevî-i Ma’nevî, nşr. Adnan Karaismailoğlu- Derya Örs, I-III, Ankara, 2007, V, 3165; Mesnevî, Çev. Adnan Karaismailoğlu, Ankara, 2013, s. 463, 4.Defter/ Beyit 1-2.
[2] Mesnevî, s. 739. 6/1-3.
[3] Mevlânâ Celâleddîn, Çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Mektuplar, İstanbul, 1999, s. 145 (98. mektup).
[4] Mevlânâ Celâleddîn, Çev. Abdülbâki Gölpınarlı, Mektuplar, İstanbul, 1999, s. 148 (100. mektup), izah s. 245.
[5] Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I-II, Çev. Tahsin Yazıcı, 1986-1987, II, 57-58.
[6] Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, 370.
[7] Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, 173-174.
[8] Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, 230.
[9] Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, II, 184, 185, 198, 208, 234.
[10] Veyis Değirmençay, Sultan Veled’in Selçuklu Ahilerine Methiyeleri, Mevlânâ Araştırmaları -4-, Ankara, 2012 (Akçağ Yay.), s. 55-64.
[11] Veyis Değirmençay, Sultan Veled’in Selçuklu Ahilerine Methiyeleri, s. 58-59.
[12] Veyis Değirmençay, Sultan Veled’in Selçuklu Ahilerine Methiyeleri, s. 61-62.
[13] Veyis Değirmençay, Sultan Veled’in Selçuklu Ahilerine Methiyeleri, s. 62, 64.
[14] Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul, 1983, s. 305.

2 Mayıs 2016 Pazartesi

Salnamelerde Geçen Osmanlıca Terimler Sözlüğü


Osmanlıca Terimler Sözlüğü             
Acemi oğlanı ; Acemi ocağına yeni alınmış,henüz eğitim görmekte ve yetişmekte olan genç yeniçeri adayı.
Akağa ; Sarayın haremindeki zenci olmayan hadım harem ağası.(Darüssaade ağası)
Arpa Emini ; Saraydaki padişah ahırının en üst düzeydeki yöneticisi.Ahır masraflarını ken disine emanet edilen paradan yapan kişi.
Arz odası ; Padişahların devlet büyüklerini ve yabancı elçileri kabul edip dinledikleri oda.
Askeri Rüşdiye ; Askeri ortaokul.
Aşçıbaşı ; Saray mutfaklarındaki aşçıların başı.
Babıâli ; ( Yüksek kapı anlamında) Osmanlılarda Sadaret (Başbakanlık),Dahiliye ve Hariciye (İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı) ve Şurayı Devlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu bina.
Babüssaade Ağası ; (Kapuağası/Sarayağası) Saraydaki hadım Darüssaade ağaları ile Akağaların ve Enderun memuriyetlerinin genel amiri.
Baltacı ; Sarayda harem muhafızlarına verilen ad. / Seferler sırasında askeri birliklerin önünde giden ve yolların kapanmasına neden olan ağaçları kesen eli baltalı olan,uzun sakal bırakıp meşin önlük giyen özel seçilmiş iri yapılı askerler.
Baruthane Nazırı ; Barut imalatı ile uğraşan baruthane nezaretinin yöneticisi.
Başçıbaşı ; Saraya ait inşaat işlerinde çalışan işçi başlarının (Başçı) başı olan kişi.
Baş Çuhadar ; Sarayda padişahın kaftan ve kürklerine bakan büyük memur. / Sadrazam ve vezirlerin ve diğer üst düzey görevlilerin yanında çalışan ve evrak iletme,mektup taşıma işi yapan görevlilerede çuhadar denirdi.
Berberbaşı ; Saray berberlerinin başı,yöneticisi.
Beylerbeyi ; Genel vali,Sancak beylerinin başı.Osmanlı imparatorluğunun Asya kıtasındaki sancak beylerinin başına "Anadolu Beylerbeyi",Avrupa kıtasındaki sancak beylerinin genel valisinide "Rumeli Beylerbeyi" denirdi.
Bimarhane ; Akıl hastanesi.(Tımarhane)
Bina Emini ; Osmanlılarda büyük ve resmi binalar yapılırken,inşaat masraflarını tutan,malzemeyi satın alan ve ustalarla işçilerin ücretlerini ödeyen,biri katip diğeride Ruznameci (Muhasebeci) olmak üzere iki yardımcısı bulunan görevli.
Bostancıbaşı ; Padişahın mülkü olan bostanların ekilip,biçilme işini yürüten bostan işçilerinin başı. / Sarayın muhafazasına ve şehrin güvenliğine bakan askeri teşkilatın başı.
Cariye ; Düşman ülkelerine yapılan akınlarda ele geçirilerek veya yabancı ülkelerden kaçırılarak,mal gibi para ile alınıp satılan kız,kadın,kadın köle. ( Halayık,odalık,yataklık)
Çelebi ; Efendi,kibar,görgülü ve ince kişi.Eskiden "bay"yerine kullanılan bir ünvan.
Çerakçı ; Kandilleri ve mumları yakıp söndürmekle görevli kişi.
Çeşnigir ; Darphane-i Amire'de (darphane) çalışan ve basılan gümüş ve altın paraların ayarını kontrol eden kişi.
Darül kurra ; Cami,mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.
Darüssaade Ağası ; Osmanlı saraylarında harem dairelerindeki hadım edilmiş harem ağası.
Darüşşafaka ; Eski "Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye"(İslami Eğitim Cemiyeti) tarafından kurulmuş olan yetimler okulu.
Defterdar ; Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi, Devletin çeşitli resmi kurumlarının maliye işlerine bakan görevliler.
Defter Emini ; Osmanlılarda Defter-i Hakani idaresinde (Tapu ve kadastro genel müdürlüğü) çalışan ve tapu işlerine bakan yüksek görevli.
Delme Mecra ; Yerin altından giden ve insan eli ile yapılmış olan su galerisi,yer altı su isale hattı.
Derviş ; Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan,giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi.
Devşirme ; Yeniçeri ocağına alınan gayri müslim çocuklar.
Divan ; Padişah ile devlet büyüklerinin bir araya gelerek devlet işlerini görüşmek üzere yaptıkları toplantı.
Divanı Hümayun ; Padişahın başkanlığında toplanan ve sadrazam,şeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin katıldığı ve devlet işleri ile halkın sorunlarının görüşüldüğü meclis.
Ebced hesabı ; Arab alfabesindeki her harfin bir sayıyı göstermesi kuralı ile harflerden seçilerek düzenlenmiş anlamlı dizilerle bir olayın meydana geldiği yılı belirtme yolu.
Enderun ; Saray teşkilatı.
Erkânı harb ; Kurmay sınıfından olan yüksek rütbeli asker.
Evkaf ; Vakıfların hepsi,tümü.Bu günkü Vakıflar Genel Müdürlüğü.
Eyercibaşı ; Padişahın ve saraydaki diğer yüksek görevlilerin atlarının eyerlerini yapan sınıfın yöneticisi.
Fodla ; Bir cins çörek,kurabiye.
Gümrük Emini ; Gümrüklerin hesap işlerine bakan yönetici.
Hafız ; Kur'an'ı ezberlemiş olan kişi.
Harbiye Nezareti ; Osmanlılarda milli savunmanın kara kısmı ile uğraşan nezaret.
Harem-i Hümayun ; Sarayların kadınlara mahsus olan kısmı,Harem dairesi.
Harik havuzu ; Yangın havuzu.Yangınlara müdahale etmek için gerekli olan suyun depo edildiği havuzlar.
Hasodabaşı ; Sarayda padişaha ait olan bölümlerin hizmetini gören kişilerin yöneticisi.
Hattat ; Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse.
Hazine-i Hassa ; Padişahın şahsi gelir ve malları.
Hazine Kethüdası ; Osmanlı devletinde sarayın Enderun dairesindeki hazinede bulunan değerli eşyanın korunması ve yönetimi ile görevli kimse.
Haznedar ; Saray hazinesini bekleyen,yöneten kimse.
Hekimbaşı ; Sarayda görev yapan hekimlerin başı,başhekim.
Horasan Harcı ; İçerisine yumurta akı katılarak yapılan bir çeşit harç.
Humbara ; Tunçtan yapılmış ve içindeki oyuğa patlayıcı doldurulmuş bomba.
Humbaracı ; Yeniçeri ocağının havan topu sınıfına ait topçu eri.
İbnülemin ; Güvenilir dost kişi.
İhramcı ; Hacıların Kâbe'ye giderken giydiği ve geniş beyaz yünlü çarşaftan ibaret olan ihram'ı üreten kişi.
İmaret ; Çoğunlukla bir cami bünyesinde yapılan, bazen bir camiden ayrı olarakta oluşturulan ve fakirlere özellikle yemek yardımı yapmak amacı ile kurulan ve vakıf niteliğinde olan kuruluş.
İzam ; Bir yerin büyüğü,büyük kişi,yönetici.
Kadı ; İslam hukuku olan şeriat'a göre hüküm veren yargıç.Tanzimata kadar askeri davalarla devleti ilgilendiren davalar hariç tüm davalara bakmışlardır.Tanzimattan sonra ise yalnızca evlenme,boşanma,nafaka ve miras davalarına bakmışlardır.Kadılık müessesesi medeni kanunla kaldırılmıştır.
Kaldırımcı ; Yol yapımından sorumlu olan esnaf.İşlerini genellikle götürü usülde yaparlar ve kullandıkları taşların temin edilmesini ve taşların kesim işlerinide kendileri yaparlardı.
Kaldırımcı Kethüdası ; Götürü usülde taş döşeyerek yol yapan kaldırımcı esnafının yaptığı işi denetliyen ve ölçümleme yaparak yapılan yolun bedelini tesbit edip,parasını kaldırımcı esnafına ödeyen kişi.
Kalfa ; Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların (Cariye) başı olan kadın.Padişah tarafından tayin edilirler,sarayda kendilerine ayrılan yerde otururlar ve sarayın iç hizmetlerinde çalışan cariyelere buyruk verirler ve özel günlerde cariyelerden farklı giyinirlerdi.
Kapı Ağası ; Padişahın sarayındaki akağaların en büyüğü.
Kapıcıbaşı ; Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi.
Kapıcılar Kahyası ; Bir ilin veya bir resmi dairenin babıâli'de görülecek işlerini takip eden memur.
Kapı Kethüdası ; Valilerin,sancak beylerinin ve patrikhanenin babıâli ve diğer resmi dairelerdeki işlerini takip eden memur.
Kapıkulu ; Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıfından olan ve bahşiş ve ulufe ile geçinen askerler.
Kaptan-ı Derya ; Donanmanın başı,deniz kuvvetleri baş kumandanı.
Kasabbaşı ; Sarayda hizmet gören kasabların başı.(Kethüdayı Kassaban)
Kaside ; Onbeş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve ünlü kişilere övgü niteliği taşıyan nazım eser.
Kassam ; Kadı ve kazaskerlerin hizmetindeki görevlilerden biri.Ölen bir kişinin mal varlığını varislerine şeriat kurallarına göre paylaştıran görevli.
Katip ; Sarayda veya herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işlerine bakmak olan kişi.
Kavas ; Osmanlılarda vezirlerin yanında bulunan silahlı koruma görevlileri.1908 yılında kavas sistemi kaldırılmıştır.
Kavasbaşı ; Vezirleri korumakla görevli kavasların başı.
Kazasker ; En yüksek ilmi rütbe,günümüzün adalet bakanı.İmparatorkuğun Asya ve avrupa bölümlerindeki kadıların başı (Rumeli Kazaskeri,Anadolu Kazaskeri.)Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordu mensupları ile ilgili davalara ve devleti ilgilendiren davalara bakmaktan sorumlu olan kişi.
Kemankeş ; Ok atıcı,okçu,yay kullanıp ok atan kişi.
Kethüda ; Kahya,yardımcı,üst düzey devlet görevlilerinin yardımcısı,saray hizmetinde çalışan belirli esnaf (Arabacılar, şamdancılar,kilerciler vs.) gruplarının başı olan kişi.
Kıble taşı ; Açık alanlarda oluşturulan namazgahlarda kıblenin yönünü belirtmek için dikilen taş.
Kızlar Ağası ; Saray hareminin ağası.(Darüssaade ağası)
Kiler Kethüdası ; Saraydaki Kilercibaşının emrinde çalışan ve vazifesi kiler görevlilerini teftiş etmek olan kahya.
Kubbe ; Yarım küre şeklinde olan ve bir yapıyı örten dam.
Küfeki taşı ; Basınç altında kaynaşmış kum taneciklerinden oluşmuş,işlenmesi nispeten kolay olan ve su geçirmeyen bir taş cinsi.
Külliye ; Medrese,hamam,imaret,şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa edilen cami.
Künk ; Su nakli için isale hatlarında kullanılan pişmiş toprak tada çimentodan yapılmış boru.Osmanlılar döneminde toprak künkler kullanılır ve şebekeden su kaybını azaltmak için iç yüzeyleri sırla kaplanırdı.
Kürkçübaşı ; Padişahın kürklerini muhafaza etmekle görevli kişi.
Lağımcı ; Düşman kalelerini feth etmek için tünel kazıp,içine barut koyarak patlatan ve kale duvarlarının yıkılmasını sağlayan asker sınıfı.Su yollarının inşaatında su galerilerinin açılması işlerindede çalıştırılmışlardır.
Lökün ; Zeytinyağı ile kireç karışımından dövülerek yapılan bir çeşit sızdırmazlık macunu.( Çeşme musluklarının takılmasında ve su künklerinin birleşme yerlerinde suyun sızmaması için kullanılan macun)
Mahlas ; Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan,şairlerin kullandığı takma ad.
Maksem ; Su dağıtma sandığı ve lüleler yardımıyla suyun çevredeki çeşmelere ve diğer yapılara dağıtımının yapıldığı yer.
Maliye Nazırı ; Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatının yöneticisi.
Maslak ; Ana su isale hattının kollara ayrıldığı yer.
Medrese ; Gelenek ve görenekçi usullerle eğitim yapan ve özellikle din ve hukuk adamı yetiştiren ve genellikle külliye şeklindeki camilerin bünyesinde yer alan ve bir avlu etrafına dizilmiş çok sayıda odadan oluşan okul.
Mescit ; İçinde cuma namazı ve bayram namazı kılınmayan küçük mahalle cami.
Matbah Emini ; Saray mutfaklarının hesabını tutan görevli
Mevkufat ; Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para.Bir şeyin gelirinden artıp hazineye mal edilen para.Bu görevi yerine getiren kişilerede mevkufatçı denirdi.
Mevlevihane ; Mevlevilik tarikatına bağlı olanların, tarikat kurallarına göre toplandıkları ve içinde özel odaları ve tören yerleri bulunan bina.
Mihrap ; Camilerde kıble yönünde bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.
Molla ; Büyük kadı, kadı'nın bir üst derecesi,eyalet kadısı.
Mutasarrıf ; Osmanlı yönetimindeki sancakların ( Vilayet ile kaza arasındaki yer.) en büyük mülki ve idari amiri. Derece olarak kaymakamdan büyük validen küçüktürler.
Muvakkithane ; Saat imali ve tamiri yapılan yer.ve namaz ,  dini  gün ve saatlerini ve vakitleri aletelrele bulup tayin merkezi.
Müderris ; Eskiden medresede öğretmen,sonraları profesör anşamında kullanılmıştır.
Müşir ; Osmanlılarda askerlikte en yüksek rütbe,mareşal.
Müştemilat ; Eklenti-Ek bina.
Nafia ; İnşaat işleri.
Naib ; Vekil olarak birinin yerine geçen ve yerine geçtiği kişi adına işleri yürüten kişi.
Nakkaş ; Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplar süslemeler yapan resimci,süsleme ustası.
Nalıncı ; Hamam gibi ıslak zeminlerde giymek için tahtadan yapılan yüksek tabanlı bir çeşit terlik olan nalın'ı (Takunya) imal eden kişi.
Namazgah ; Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış yer.
Nazır ; Osmanlılarda bir idare bölümünün yada kurumun başında bulunan görevli.
Nişancı ; Osmanlı devletinde Padişah kaynaklı her türlü yazıya,padişahın imzası olan nişanını koyan veya padişahın tuğrasını çeken divanı hümayun üyesi memur.
Reis-ül küttap ; Tanzimattan önce Osmanlı imparatorluğunun dışişleri bakanına verilen ad.Sonraları Divanı hümayun'da yazı işlerini yürüten kalemlerin ve katiplerin şefi.
Reis-ül ûlema ; Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur.
Rikab Kaymakamı ; Sadrazam ordunun başında sefere çıktığı zaman kendisine vekalet eden görevli ( Sadaret kaymakamı )
Ruzname ; Günlük olayların yazıldığı defter,günlük gazete,günlük masrafların yazıldığı defter hazineye girip çıkan eşya yada paraların günlük işlendiği defter,askeri seferler sırasında olayların günlük yazıldığı defter.
Ruznameci ; Günlük defterleri kaleme alan kişi. / İnşaat masraflarının günlük hesabını tutan muhasebeci.
Sadaret ; Sadrazamlık makamı.
Sadaret kaymakamı ; Sadrazam,Serdarı ekrem ünvanı ile ordunun başında sefere çıktığı zaman onun yerine istanbulda kalıp vekaleten sadrazamın işlerini yapan vezir düzeyindeki görevli.
Sadaret kethüdası ; Sadrazamın birinci derecede yardımcısı.
Sadrazam ; Osmanlılarda padişahtan sonra gelen ikinci adam,en yetkili devlet görevlisi.Günümüz başbakanı.
Sahilhane ; Devlet ileri gelenlerine ait deniz kenarındaki konak,yalı.
Saka ; İşi,çeşme ve sarnıç gibi yerlerden su alarak evlere dağıtmak olan kişi.
Saka başı ; Osmanlılarda sarayda bulunan ve sarayın su ihtiyacının karşılanmasında ve seferler sırasında ordunun su ihtiyacının karşılanması işinde görev yapan saka'ların yöneticisi.
Saka gediği ; Sakalara verilen, çeşmelerden su alma imtiyazı.Bu imtiyaz yazılı bir senede bağlanır ve bu senet alınıp satılabilir veya varislere intikal edebilirdi.Sakaların su alabileceği çeşmelerde belirtilir ve sakalar her çeşmeden su alamazdı. Sakalara verilmiş olan bu imtiyaz 1869 yılında kaldırılmıştır.
Sakalar kethüdası ; Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir.Görevi divan toplantılarında vezirlere ibrik ve havlu tutmaktır.
Salma mecra ; Kanalet şeklindeki üstü açık olan su isale hattı.
Sarnıç ; Su ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılan özel su toplama havuzu,su deposu.Üstü açık yada kapalı olabilir.
Serasker ; Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra kurulan Asakiri Mansurei Muhammediye ordusunun kumandanı.
Serçavuş ; Baş çavuş.
Serdar ; Ordu kumandanı.
Serdarıekrem ; Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanı olarak seferi idare eden sadrazama verilen ünvan.
Sermimar ; Mimarların başı,baş mimar.
Seyyid ( seyit ) ; Bir topluluğun ileri gelen kişisi,efendi.
Sıbyan mektebi ; Osmanlılarda ilköğretim okulu.
Silahtar ; Padişah ve vezir gibi devlet ileri gelenlerinin silahlarını koruyan ve bakım ve onarımını yapan görevli.
Sipahi ; Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan askeri ocak.
Sipahi ağası ; Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan sipahi ocağının kumandanı.
Solak ; Osmanlı kapıkulu teşkilatı bünyesinde yer alan ve görevi padişahın muhafızlığını yapmak olan koruma görevlisi.
Su nazırı ; Su işlerinin organizasyonundan sorumlu olan ve devşirme ve acemi oğlanlarından adam toplayarak gerekli işleri yaptıran görevli.
Su nezareti ; İlk defa Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan ve su işlerinden sorumlu olan idare.Önceleri padişaha bağlı iken sonradan şehremaneti bünyesinde bir müdürlük haline sokulmuştur.
Su yolcu ; Su tesislerinin isale hatlarının bakım ve onarımından sorumlu olan kişi.
Su yolcubaşı ; Su yolcuların idaresinden ve çeşmelerin bakım ve onarımından sorumlu olan kişi.
Sülüs ; Arap alfabesi ile yazılan yazının bir çeşidi.
Şadırvan ; Halkın abdest alması için cami avlularına yapılan ve çok sayıda musluğu olan çeşme.
Şamdancılar kethüdası ; Saraydaki şamdanların bakım ve onarımından ve yakılıp söndürülmesinden,saraydaki ışık işlerinden sorumlu olan şamdancıların yöneticisi.(Şamdancıbaşı-Serşamdani)
Şehzade ; Padişah oğlu veya padişah ailesinden olan diğer erkeklerin oğullarından biri.
Şehremaneti ; Bu günkü belediye teşkilatının osmanlılar döneminde kurulan ilk şekli,şehrin temizlik ve güzelliği ile ilgilenen mahalli idare.
Şehremini ; Şehremaneti teşkilatının (Belediye) başında olan kişi.
Şeyh ; Tekke başkanı,tarikat lideri.
Şeyhülislam ; Osmanlılarda kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve din işleri ile birlikte dünya işlerinede dini bakımdan karışan kimse.
Şıkk-ı evvel defterdarı ; 1.kısım ve 2. kısım olarak ikiye ayrılan defterdarlık teşkilatının 1.kısmı. 2. kısımada Şıkk-ı sani adı verilirdi.
Tabaklar ahibabası ; Deri imalatçılarının esnaf loncası başkanı.
Tarikat ; Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad.
Tekke ; Belli bir tarikata üye olan kişilerin toplanıp ayin yaptıkları yer.
Tersane çavuşu ; Gemi yapılan yerin işçi başı.
Tersane emini ; Gemi yapılan yerin mali işlerinin sorumlusu.
Tersane kethüdası ; Gemi yapılan yerin yöneticisi.
Topçubaşı ; Topun yapımı,bakımı,taşınması,ikmali ve savaşlarda kullanılması ile görevli olan askeri ocağın komutanı.
Tophane nazırı ; Topların imal edildiği ve topçu askerlerin eğitiminin yapıldığı yerin komutanı.
Tuğra ; Padişahın adının yazılı bulunduğu ve karmaşık yazı tekniği ile yazılmış olan sembol.
Tulumbacı ; Yangın söndüren kişi,bu günkü itfaiyeci.
Türbe ; İçinde çoğunlukla ünlü kişilerin gömülü bulunduğu anıtsal mezar.
Türbedar ; Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimse.
Vakanüvis ; Zamanın olaylarını kayıt etmekle görevli resmi devlet tarihçisi.
Vakıf ; Bir hizmetin sürekli yapılabilmesi için belli koşullarla resmi bir yoldan herhangi bir kimse tafından bırakılan mülk yada para.İlgili hizmet bu mülk yada paranın getirisi ile halka bedelsiz sunulur ve vakfın idaresi mütevelli denen bir kişi tarafından yürütülür.
Valide Sultan ; Padişah annesi.Padişah tahta çıkınca anasıda valide sultan ünvanını alır ve eski saraydan bir tören ile Topkapı sarayındaki özel dairesine taşınırdı.
Vezir ; Bakanlık ve valilik gibi önemli görevleri yerine getiren ve paşa ünvanlı olan kişi.
Veziri azam ; Sadrazam,günümüz başbakanı.
Voyvoda ; 17.asırda kullanılmaya başlanan ve reis,subaşı,ağa gibi çeşitli manalara gelen bir ünvan.
Yaver ; Devletin ileri gelenleri ile komutanların yanında bulunup onların emirlerini yazmakla ve yerine iletmekle görevli kimse.
Yeniçeri ; Orhan Gazi tarafından kurulan piyade sınıfı asker ocağının erleri.Başlangıçta çok başarılı hizmetler gören yeniçeri ocağı zamanla dejenere olmuş ve defalarca baş kaldırarak devletin başına dert olmuştur. Yeniçeri ocağı 1826 yılında II.Mahmud tarafından başka bir askeri ocak kurularak ( Nizami cedid) ortadan kaldırılmıştır.
Yeniçeri Ağası ; Yeniçeri ocağının komutanı.
Yesari ; Solak,sol elini kullanan. / Yesarizade ; Solak kişinin soyundan gelen.
Zaviye ;Küçük tekke.
KONYA ARAŞTIRMALARI: VESÎLETÜ ’N-NECÂT; YAYILIŞI VE ETKİLERİ

KONYA ARAŞTIRMALARI: VESÎLETÜ ’N-NECÂT; YAYILIŞI VE ETKİLERİ :                                                                              ...