18 Mart 2013 Pazartesi

SADREDDİN KONEVİ’NİN YUSUFAĞA KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN BİR GÜNLÜĞÜ

SADREDDİN KONEVİ’NİN YUSUFAĞA KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN BİR GÜNLÜĞÜ
                                                                                                                                       Bekir Şahin

         Bir milletin bilim ve kültürünün en güvenilir delilleri şüphesiz o döneme ait kitaplar ve kütüphanelerdir. Ecdat bunu yüzlerce yıl önce anlamış olan atalarından çok eski ve o ölçüde zengin bir kültür mirası devralmıştır. Yalnız koruyup övünmekle değil, tanımak, tanıtmak, yararlanmak ve yararlandırmakla yükümlü olduğumuz bu mirasın büyük bir kısmını el yazma kütüphanelerimizi dolduran zengin  koleksiyonlar teşkil eder. Medeniyetin temeli kitaba ve kütüphaneye dayanır. Kültürümüzde kütüphaneye en büyük değer atfedilmiştir ve en yüce saygı gösterilmiş olup, kültür tarihimizde “kitap kültürü” diyebileceğimiz bir dalın doğmasına yol açmıştır.

         Kütüphaneler milli kültürümüz kadar, bilim tarihinin günümüze kadar gelebilen en önemli kaynakların korunduğu mekanlardır. Buralar Türk-İslâm bilim, kültür ve sanat tarihinin bu değerli tanıklarıyla doludur.

         Kütüphaneye ve kitaba verilen değer, yazılı malzemeyi kutsarcasına son devirlere kadar gelmesini sağlamıştır. Yazıla malzemeye gösterilen saygı Selçuklu Kütüphaneciliğinin özünü teşkil etmektedir. Onun için kütüphane kurma, kitapların çok pahalı olduğu devirlerde, onu almaya gücü yetmeyenlerin faydalanabileceği kurumlar oluşturma geleneği olarak, Selçuklularla başlamıştır.

Sadreddin Konevi kütüphanesi:

         Konya’daki Selçuklu Dönemi kütüphanelerinden en önemlisi, hiç şüphesiz 673 (1274) yılında yine dış kalenin Çeşme Kapısı yakınında kurulan Şeyh Sadreddin  Konevî Kütüphanesi olup,  çekirdeğini Sadreddin Konevî’nin kendisi ve babasından kalan kitaplar oluşturduğu bilinmektedir. 1316(1898), 1317(1899), 1319(1901) yıllarında kitap sayısı 256, 1907 yılında ise 267’dir.[1] Selçuklu tarihi için önem arz eden bu kütüphane, en eski Kur’an tercümeleri ile Şeyh Sadreddin Konevî ve Kon evi’nin üvey babası, aynı zamanda hocası Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin kendi eli ile yazılmış eserlerini ihtiva etmektedir. Şeyh Sadrü’d-din Muhammed (673-1274) ölümünden kısa bir süre önce bir “vasiyetname” yazmıştır. Konevî’nin, bu vasiyetnamesinde kütüphane ile ilgili bir takım arzuları olmuştur; Felsefeyle ilgili kitaplarının  satılarak fakirlere dağıtılmasını, Tıp, Tefsir, Hadis ve Fıkıh kitaplarının Şama götürülerek ilim ehlinin  hizmetine sunulmasını, Kendi telif ettiği eserlerinin damadı Afifü’ddin’e hatıra olarak verilmesini istemektedir.

         Yakınları; her biri ayrı bir hazine değerinde olan kitaplarını satılmasına ve Şam’a götürülmesine gönülleri razı olmamış, mescidine bitişik bir kütüphane inşa ederek  onun adına bir vakfiye düzenlemişler ve kitaplarını da burada okuyucu hizmetine sunmuşlardır.

         Sadreddin Konevî Kütüphanesi bu şekilde teşekkül ettikten sonra, değişik dönemlerde bir kısım insanlar da bu kütüphaneye kitaplar bağışlamışlardır. Bugün Yusufağa Yazma Eserler Kütüphanesinde Sadreddin Konevi kütüphanesinden intikal eden 167 kitap mevcuttur.

         Bu kitapların bir çoğunun kapak sahifelerine kitabın Sadreddin Konevî Vakfı’na air olduğuna dair kayıtlar vardır. Bazılarında ise bizzat Sadreddin Konevî’nin temellük imzası bulunmaktadır. Bir çoklarında da Konevî’nin hocaları ve  yakınlarının sema ve kıraat kayıtlarına rastlanmaktadır.

         Konevî Kütüphanesi XIX. Yüzyılın sonlarına kadar, varlığını korumuş buradaki kitaplar, 1926’da yeni bir düzenleme ile asıl yerinden alınarak Konya Yusufağa Yazma Eserler Kütüphanesi’ne nakledilmiş ve bugün burada hizmete sunulmaktadır.

Sadreddin Konevi’nin Kitapları:

         Sadreddin Konevî’nin babası Malatyalı Şeyh Mecdü’d-din İshak Anadolu Selçukluları Devleti hizmetinde bulunmuş, birkaç defa diplomat olarak Bağda’da gitmiş bu yolculukları esnasında Musul ve Cizre’de devrin tanınmış ilim adamlarıyla  görüşmeleri olmuş, buralardan birçok kıymetli eser edinmiştir. Bu eserler  oğlu Sadreddin Konevî’ye intikal etmiştir ki, bunların bir çoğu müelliflerin veya yakınlarının el yazılarıdır. Diğer taraftan Sadreddin Konevî uzun süre Suriye ve Mısır’da üvey babası Muhyi’d-din İbnü’l-Arabî’nin yanında bulunmuş, üvey babasının da birçok eserleri Sadreddin Konevî’ye intikal etmiştir. Bu eserler arasında İbnü’l-Arabî’nin kendi el-yazısı olan te’lif eserleri ve Mağrib’den getirdiği birtakım şahsî kitapları bulunmaktadır.

         Sadreddin Konevî’nin kendi te’lifi olan eserlerin kendi el-yazısı olan nüshaları da kitapları arasında bulunuyordu. Dostlarına ve devlet adamlarına yazdığı mektupları ve dostlarının kendisine  yazdıkları mektuplar birtakım küçük risaleleri özel defterlerinde toplamıştı. Kısacası zengin ve muhtevalı bir koleksiyona sahip idi. Onun bu defterleri Anadolu Selçukluları Anadolu Selçukluları döneminin ilmî, siyasî ve kültürel hayatı ile ilgili zengin bir arşiv niteliğindedir.

         Sadreddin Konavî’nin kitapları onun adına inşa edilen kitaplığa yerleştirilirken her kitabın kapak sahifesine (zahriyye) şöyle bir vakıf kaydı yazmışlardır:

         Bu vakıf kaydının kısaca tercümesi şöyledir: “Kendisinin te’lifi olan bu kitap…Sadreddin Muhammed… tarafından kabri yanında inşa edilen kütüphaneye Müslümanların yararlanmaları için vakfedildi. Kitabın ancak rehin karşılığında kitaplıktan çıkarılmasını aksi halde yerinde ondan yararlanılmasını şart koştu…”

         Diğer kitaplarının her birinin kapak sahifesine buna benzer bir vakıf kaydı yazılmıştır. Bu demektir ki ölümünden sonra Konevî’nin bütün kitapları tescil edilmiştir. Ancak bu kitaplarının miktarını ve adlarını öğrenebileceğimiz bir liste o günden günümüze gelmemiştir. Bu yüzden de Konevî’nin kaç kitabı bulunduğunu bilmiyoruz.

         Ancak Fatih Sultan II.Mehmed zamanında Karaman ili fethedilince o bölgedeki vakıfları tescil etmek amacıyla 880(1475-76) yılında Karaman iline gönderilen Osmanlı il yazıcıları Konya’da Sadreddin Konevi’nin vakfına da tescil etmişlerdir. Bu arada Konevi’nin  kütüphanesindeki kitapları da tek tek kaydetmişlerdir.[2] Bu kayda göre Konevi’nin Vakfı olan kitapların sayısı 200 küsür eserdir. Bu liste ile bugün Konya Yusufağa kütüphanesinde bulunan Sadreddin Konevi’nin kitapları karşılaştırıldığı zaman 700 yılı aşan tarih süreci içinde pek çok kitaplarının zayi olduğu görülmektedir.

         Sadred’din Konevi hayatta iken etrafında çok sayıda talebeleri bulunuyordu. Bu talebeleri onun gözetiminde bilimsel çalışmalarını yürütüyorlardı. Onun ve hocası İbnü’l-Arabi’nin eserlerini okuyor, istinsah ediyor ve hatta onun teşvik ve yol göstermeleriyle şerhler, telifler yapıyorlardı.

Konevi’nin Kendi el Yazıları ve Defterleri (günlükleri)

         Nitekim Osmanlı il yazıcıları Karaman ili evkafını tescil ederlerken Sadreddin Konevi Kütüphanesindeki kitapların adlarını tesbit etmişlerdir. Bu listede Konevinin eserlerinin müellif nüshaları ve şahsi defterleri mevcut değildir. Öyle anlaşılıyor’ki, Sadreddin Konevi’nin özel defterleri ve hocası Muhiddin İbnü’l-Arabi’nin ve diğer yakınlarının el yazıları ve hatıra niteliğini taşıyan notlar ve belgeler kütüphanesine intikal etmemiştir. Bunlar yakınlarının ve ahbabının ellerinde bulunuyordu. Dönem dönem Konya’ya gelen ilim ve fikir adamları buralarda Konevi’nin hocaları ve yakınlarının el yazılarını görme ve inceleme imkanı buluyorlardı.

·         Konevi’nin özel defterlerinden bir tanesi günümüze gelmiştir. Bu defter Konya Yusufağa Kütüphanesi nr.7838(eski kayıt no:7850)’de kayıtlıdır.[3]

Özellikleri: Eser, şemseli, zencirekli, Selçuki kahverengi tam meşin ciltli, 671a-699b sayfaları arasında 28 yaprak olup, 240x160-178x113mm ölçülerinde, mağribi yazı tarzıyla yazılmıştır.

·         7838 (eski kayıt no:7850)’de kayıtlıdır.
·         Kitap, Sadreddin Konevinin Vakfıdır.

Başka kütüphanelerde de Sadreddin Konevi’nin bu defterleri ve kendi telifi olan eserlerin müellif nüshaları vardır.
Sadru’d-din Konevi’nin kitapları Sadru’d-din Konevi’nin babası Malatyalı Şeyh Mecdü’d-din İshak Anadolu Selçukluları Devleti hizmetinde bulunmuş, birkaç defa diplomat olarak Bağdad’a gitmiş bu yolculukları esnasında Musul ve Cizrede devrin tanınmış ilim adamlarından İbnü’l-Esir kardeşlerle, İbnü’l-Cevzi ve oğlu Abdurrahman ile görüşmeleri olmuş ve onların birtakım eserlerini ve daha başka eserler edinmiştir. Bu eserler oğlu Sadru’d-din Konevi’nin kendi te’lifi olan eserlerin kendi el-yazısı olan nüshaları da kitapları arasında bulunuyordu. Dostlarına ve devlet adamlarına yazdığı mektupları ve dostlarının kendisine yazdıkları mektuplar ve bir takım küçük risaleleri özel defterlerinde toplanmıştı. Kısacası zengin ve muhtevalı bir koleksiyona sahip idi. Onun bu defterleri Anadolu Selçukluları döneminin ilmi, siyası ve kültürel hayatı ile ilgili zengin bir arşiv niteliğinde idi.

Sadrud-din Konevi, sürekli yazan, not düşen bir bilim adamıdır. (Bkz.Burada Levha. IV ve XII.) Dostlarına, devlet adamlarına mektuplar yazmakta, bazen bir hatırasını tarih vererek bir kenara kaydetmektedir. Fakat ömrünün son bir yılına ait hiçbir notuna rastlanmamaktadır. Bu durum onun ömrünün son yılında hasta olduğunu düşündürmektedir. Bu yazıya konu olan “Vasiye” sini muhtemelen hasta olduğu günlerde ya bizzat yazmış veya yakınlarına yazdırmış olmalıdır.

Tarih boyunca dönem dönem Konevî’nin koyduğu vakıf şartlarında da yer aldığı üzere yerine rehin konularak Konevî’nin bazı kitapları kütüphanesinden alınmış ve fakat bilemediğimiz sebeplerden dolayı yerine iade edilmemiştir. Sadreddin Konevî’nin birçok kitapları bu şekilde zayi olmuştur. Meselâ İstanbul İslâmi  Eserler Müzesi’ndeki “el-Futûhâtü’l-Mekkiyye” nüshası vaktiyle Konya’da bulunuyordu. Muhtemelen iaşe yoluyla İstanbul’a götürülmüş geri iade edilmemiştir. Keza Mecdü’d-din İbnü’l-Esir’in “Câmi’u’l-usûl” adlı eserinin  altı cildi Konya Yusufağa Kütüphanesi’nde olduğu halde bir cildi-ki müellif nüshasıdır- Konya İzzet Koyunoğlu Kütüphanesindedir.[4] Her şeye rağmen bugün bile Sadred’din Konevi Kütüphanesi’nden intikal eden kitaplar; Türkiye Selçukluları dönemi arşivi niteliğindedir.1. Fütûhat-ı Mekkiyye fi Esrari’l-Mahkiyye ve’l Mülkiye,
Kendi el yazısı ile olan nüsha, Türk-İslam Eserleri
Müzesi no. 1845-1881’dedir.Bu nüsha 31 cild halinde
Tertib edilmiştir.

2. Fusûsu’l-Hikem, Türkçeye çevrildi Molla Cami, Hoca
Muhammed Parsa’nın “Füsûs” için, “can”, “Fütühat”
İçin “gönül” dediğini rivayet eder.

1. Kitabu’l-İsra ilâ Makâmi’l-Esrâ,
2. Muhadaratü’l-Ebrâr ve Müsameretü’l-Ahyâr,
3. Kelamu’l-Abâdile,
 
[1] Caner Arabacı, Konya Medreseleri, Ticaret Odası Yayını, Konya, 1998, Sadreddin 108
[2] İ. Hakkı Konyalı Konya Tarihi, Sadreddin 501-503.
[3] Fotoğraf….
[4] Mikail Bayram “Sadru’d-Din Konevi  Kütüphanesi ve Kitapları”  Bilgi Yolu Dergisi, 2002, Sayı 2.s.49,Konya.

13 Mart 2013 Çarşamba

ÖLÇMEN, HİMMET


ÖLÇMEN, HİMMET

(28. 09. 1911-02. 05. 1969)

Cumhuriyet dönemi Konya milletvekili

Konya’da doğdu. Babası Mehmet Bey Annesi Elife Hanım’dır. Yüksek İktisat Mühendislik Okulundan mezun oldu. Serbest mühendis olarak çalıştı. Demokrat Parti’den IX, X, XI. Dönem Konya Milletvekili seçildi.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, 27 Mayıs ihtilâliyle başlayan yargılanmalardan Bu üç vatan evlâdının idam edilmeleriyle birlikte Demokrat Parti’ye gönül veren birçok parti mensubu da çeşitli uydurma gerekçelerle muhtelif suçlamalara maruz kalanlardan biri de Himmet Ölçmen olmuştur.

Selçuklu Belediyesine devredilen Sille barajına Himmet Ölçmen Barajı ismi verildi.

Fatma Leyla hanımla evli olan Ölçmen; Özer, Sevinç isimli iki çocuk babasıdır. 02. 05. 1969 tarihinde vefat etti;

Bibliyoğrafya:

TBMM Arşivi,07. 01. 2009. TBMM Albümü 1920-1991. s 200

http://www.yeniasya.com.tr/haber_detay2.asp?id=19732

BEKİR ŞAHİN

12 Mart 2013 Salı

HASAN ÇOPUR KÜTÜPHANESİ


   Hasan Çopur

                   Bekir ŞAHİN
                                                                                                                

 

   “Sessiz esen rüzgar hayat vericidir, serinletir nefes aldırır. Sessiz ırmağın derinliği, altındadır. Çağlamak köpürmek yerine dinlendirici ve güven vericidir. Kaynağından itibaren bereket ve hayat dağıtır. Sessiz ve yavaş yağan kar taneleri metrelerce yükselir. Ağır ağır erir ve akar, ama toprağın derinliklerine kadar inerek canlılara hayat verir.”

 

 

      Konya’mızda Konya kültürünün sevdalısı, şehrimizin hafızası, belge, bilgi ve kaynak toplama tutkunu, Hasan ÇOPUR sessiz sedasız mütevazı bir şekilde Konya tarih ve kültürünün yedieminliğini üstlenmiştir.

      Örnek bir Konya çelebisi olan Hasan ÇOPUR; 1934 Konya-Pürçüklü Mahallesi doğumlu. Esas nüfusa kayıtlı olduğu yer, bugünkü Kurbucedid Mahallesi. Hasan ÇOPUR’ un babası Hüseyin, dört kardeşler; birisi kız üç oğlan. Beş batın önceki dedeleri Alanya’dan Konya’ya göçmüşler. Konya’ya tahsile gelip Konya’da bir medrese kurmuşlardır. Keleş Hoca Medresesi, Kurdoğlu Medresesi diye de bilinen bu medrese bu günkü Migros’un yakınındaydı. Bu medresede Hacı Çopurzade Mustafa Efendi uzun süre müderrislik yaptı. Önceki dedeleri de Çaybaşı tarafında bezirhane işletmişlerdir. Babası Hüseyin ÇOPUR, Yüksek Ticaret Mektebi’nden mezun olmuş, bir süre İş Bankası’nda memur olarak çalışmıştır. Hasan Çopur, Sanat Okulu’nun orta kısmını bitirince, babasıyla birlikte Pürçüklü Mahallesi’nde eski adıyla, Pürçüklü Sokak, yeni adıyla Kadılar Sokağı’nda, daha önce Konya’da Almanların yaptığı nikelajcılık işini yapmaya başladılar. Bu arada İstanbul Caddesi’ndeki Hacı Çopur İşhanı’nın bulunduğu yerde yıkılmış olan Şems Oteli’ni de işlettiler.

       Hasan ÇOPUR, bu işleri yürütürken musikiye merak sarar ve ney üflemeye başlar. Eşref Yazgan, Neyzen Kuyumcu Kemal Bey gibi musikişinaslarla birlikte “Yatağanlı” Mustafa Özdemir’den nota meşk eder.1962’de Turizm Derneği Ahmet Bican’ı Konya’ya getirerek Kapı Camii yakınındaki Hasan Çopur’un evinde sema eğitimini başlatır.

       Bu yıllarda müzikle ilgili kitapları toplamaya ve Mevlevî kültürüyle ilgilenmeye başlar. Hz. Mevlânâ ile ilgili yazılan çizilen ne bulursa arşivine kazandırır. Böylece eskiyle haşir neşir olmaya ve Konya ile ilgili nerede ne bulursa almaya çalışır. Özellikle Konya ile ilgili fotoğraflara meraklıdır. Eski Konya ve Konyalılara ait fotoğrafları toplamaya başlar.

       Hasan Çopur 1954 yılından bu yana ihtifal fotoğraflarını toplamıştır. Elinde Konya ile ilgili yüzlerce fotoğraf, binlerce kitap ve değişik belgeler mevcuttur. Fotoğraf, makale, harita, Konya giysileri; mıhlama, kırkpare seccade, Kıvratma damat ve ihtiyar gömlekleri, Libade, Konya’da dedesinin Ermenilere dokuttuğu halılar, değişik mektup örnekleri vb…tarihi eşyalar koleksiyonunda bulunmaktadır.Konya ile ilgili bulduğu belgelerin, dökümanların %70’ini İstanbul’dan toplamıştır.

        Bu katalogda yer alan kitaplar ise, Hasan Çopur Bey’in koleksiyonundan seçilen, Konya ile ilgili veya Konya’lı yazarlar tarafından yazılan kitapların bir kısmını oluşturmaktadır.        

                                                                                                            Bekir ŞAHİN

 

       

 

 

 

 

 

 

 1. 19. Yüzyıl Anadolu Şehirleri. Derl. ve Çev. İlhan PINAR. Akademi  

               Kitabevi, İzmir-1998.

 2. 1923-1938. Döneminde Konya. (Yüksek Lisans Tezi) Haz. Osman  

               SÖNMEZ. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya-1987. 

 3. 1947 Harp Okulu Mezunları Ad-Adres Rehberi. 1990.

 4. 1956 Yılı Çalışma Raporu. Konya Verem Savaş Derneği Yayınları, Konya.

 5. 1989'dan 2000'lere Bir Başarı Öküsü: Konya. Ed. Ahmet KÖSEOĞLU,

               M.Nafi KAYA. Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul-1998.

 6. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri.  SÜSAM,  Konya-1998.

 7. Abdullah Nidai-yi Kaşgari ve Hakkıyye Risalesi. Haz. Güler MIHOĞLU.  

               Simurg Yayınevi, İstanbul-2004.

 8. ACET, Sarı Hasan.

               Hikmetli ve İbretli Şiirler. Gürcan Matbaası, İstanbul-1968.

 9. AÇAN, İbrahim.

               Burada Hukuk Geçmez. Şubat Basım, İstanbul-1998

10. Adalet Partisi Konya 3. Kongresine Sunulan İl İdare Kurulu Faaliyet                     

               Raporu. Yıldız Basımevi, Konya-1966.

11. Ahırlı'97.  Ahırlı Kaymakamlığı, 1993.

12. AHMET, İhsan.

               Selçuk Sarayında Birinci İzzettin. Yeni Anadolu Matbaası, Konya-          

               1933.          

13. AHMET, İhsan.

               Selçuk Sarayında Prenses Tamara.Yeni Anadolu Matbaası,             

               Konya-1933.

14. Aids İnsanlığı Tehdit Ediyor. Ed. Selam ÇİVİ. Ermenek İlim ve Kültür 

               Vakfı, Konya-1995.

15. AKAR, Metin.

              Veled Çelebi İzbuda .T.D.K., Ankara-1999.

16. AKDOĞAN, Memiş.

               Konuşulan Almanca. Kanaat Matbaası, Konya-1961.

17. AKIN, Celal. 

               Alaza. Konya.

18. AKIN, Celal. 

              Taşlamalar Haşlamalar.

19. AKIN, Celal.

               İçimdeki Coşku. Konya.

20. AKINCI, Hasan Hüseyin-GÜNÖR, Fikret.

               İlçemiz Ilgın. Nur Basımevi, Konya.

21. AKOK, Mahmut.

               Konya'da 3 Tarihi ve Mimari Eser.  TTK, Ankara-1973.

22. AKOK, Mahmut. 

               Konya'da Sahib Ata Hanikah Caminin Rölöve ve Mimarisi. TTK      

               Ankara-1972.

23. AKÖZ, Alaaddin.

               Kanunî Devrine Ait 939-941/1532-1535 Tarihli Larende [Karaman]

               Şer'iye Sicili.  Tablet Yayınları, Konya-2006.

24. AKSUNGUR, Mehmet.

               Taşeli'nde Köyüm Uğurlu. Konya-2002.

 

25. AKYOL, Yaşar. 

              Yazarlar Kılavuzu. Hür Yayınevi, İstanbul-1972.

26. ALDAĞ, Talat.

              Devlet ve Adalet. İvriz Matbaası, Konya-1959.

27. ALDAĞ, Talat.

              Düşünebildiklerim. Konya-1988.

28. ALDAĞI, Talat.

              Devlet Adamı. Konya-1999.

29. ALICIGÜZELİ, İzzettin.

              İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim: Modern  Öğretimin İlke, 

              Metod ve Teknikleri. İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul-1978.

30. Ali Eşref Dede'nin Yemek Risalesi. Haz.Feyzi HALICI. Atatürk Kültür 

              Merkezi, Ankara-1992.

31. ALİŞAR, Fahrettin. 

              Çiğil Türkleri ve Aşağı Çiğil.  Aşağı Çiğil Belediyesi.  Ankara-2005.

32. ALİŞAR, Fahrettin.

              Her Yönüyle Konya Derbent'i. Kültür Ofset Basımevi, Antakya-1994.

33. ALİŞAR, Fahrettin.

              İçel Çocuk Folklorundan Damlalar. Kültür Ofset Basımevi, Antakya-

              1994.

34. ALPEREN, Bilâl. 

              Beyşehir ve Tarihi.  Büyük Sistem Dersanesi Matbaası,  Konya-2001.

35. ALTAN, Midhat.

              Konya'nın İktisadî Bünyesine Bir Bakış. Hüsnü Tabiat Basımevi, İstanbul-1940.

36. ALTIN, Abdurrahman.

              Karaman ve İlçeleri Evliyaları.  Karaman-1997.

37. Altıncı Konya Üniversite Haftası: 28 Eylül 1945-4 Ekim 1945. Cumhuriyet 

              Matbaası, İstanbul-1946.

38. ALTINIŞIK, İsmail.

              Dinle Sen de Dinle.  Temel Neşriyat, İstanbul-1999.

39. ALTINIŞIK, İsmail.

              Ömür Boyu Savaş. Garanti Matbaacılık, İstanbul-1977.

40. ALTINTAŞ, Hayrani.

              İbni Sina Metafiziği. Kültür Bakanlığı, Konya-2002.

41. Âmme Hayır Tesislerine ve Fakirlere Yardımcı Cemiyeti Hayriye Ana

              Nizamnamesi. Yenikitap Basımevi, Konya-1959.

42. Anılarda Şiirlerde Öğretmen. Haz. Gülendam YILMAZ, Zakir GÜRLER,

              Zeliha YARKIN, Şenay BAĞCI. Ülkü Basımevi.

43. Anıt Dergisi. Konya-1962.

44. ANKARAVÎ, Şeyh İsmail.

              Nisâbü’l-Mevlevî. Haz. Bekir ŞAHİN. Damla Yayınları, İstanbul-2007

45. ARABACI, Caner.

              Geçmişten Günümüze Konya. Ticaret Odası(1882-1999). Konya Ticaret

              Odası Yayınları,  1999.

46. ARABACI, Caner.

              Milli Mücadele Dönemi Konya Öğretmenleri.  Konya-1991.

47. ARABACI, Caner.

              Osmanlı Döneminde Konya Medreseleri. Konya Ticaret Odası, Konya-

             1998.

 

48. ARABACI, Caner.

              Şahin Bey (Üç Perdelik Oyun) Yılmaz Matbaası, Konya-1987.

49. Arapça: Dil Eğitim Kitabı. Haz. Mithat BATI. Ayas Kitabevi. Konya-1990.

50. ARAZ, Nezihe.

               Mevlana'nın Hayatı Aşk Peygamberi.  Dünya Yayıncılık, İstanbul- 

              1985.

51. AREN, F. Ülke.

               Hanya Konya.Yazko, İstanbul-1982.

52. ARI, Hüseyin Şevki.

               Müslüman Çocuğun Küçük Cep İlmihali. Emel Basımevi, Konya-1966.

53. ARIK, Remzi Oğuz.

               Coğrafyadan Vatana. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara-1983.

54. ARIK, Rüçhan.

               Kubad Abad: Selçuklu Saray  ve Çinileri. İş Bankası, İstanbul-2000.

55. ARIKAN, Mustafa.

               Hamdi Ragıp Atademir: Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri. Kültür

               Bakanlığı, Ankara-1998.

56. ARIŞAHİN, Talip-KAPLAN, Zekai.

               Akaid I. İrfan Yayınevi, İstanbul-1971.

57. ARITAN, Mehmet Şakir.

               Şişedeki şeytan- İki Zehir İki Dâmat: Piyesler. Yeşilay Konya Şubesi

               Yayınları, Konya-1979.

58. ARMUTLU, H. Mehmet. 

               Karamanoğlu Mehmet Bey. Uzluk Basımevi, Ankara-1997.

59. ARSLAN, Mustafa.

               Kamu Yatırımlarında Konya. Merhaba Ofset, Konya-2002.

60. Asarı Fahri Efendi. Damla Ofset, Konya-2005.

61. ASİL-ZADE (DURAN, Hüseyin).

               Gönlümün Buğulu Penceresinde. Damla Ofset, Konya-2001.

62. ASYA, Arif Nihat.

               Kubbe-i Hadrâ. Yıldız Matbaacılık, Ankara-1956.

63. AŞIK DİYARÎ.

               Beş Sır. Ceylan Matbaası, Konya-1972.

64. AŞIK KUL SADİ.

               Gönülden. Hayra Hizmet Vakfı Yayınları, Konya-1978.

65. Aşık Molla Rahim'in Eşsiz Coşkun Şiirleri. Haz. Abdurrahman ETİK,

               İslam Kitabevi, Konya-1967.

66. Aşk Ocağında Can Olma. Haz. Ekrem IŞIN. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

67. AŞKAR, Mustafa.

               Tasavvuf Tarihi Literatürü. Kültür Bakanlığı, Ankara-2001.

68. ATADEMİR, M. Ragıp.

               Dini Meseleler: Hayz, Nifas, İstihaza. Atademir Yayınevi, Konya-

             1950.

69. ATADEMİR, Saib Ragıb.

               Konya Çevresinde Beslenme Meseleleri. Yeni Kitap Basımevi, Konya-

              1945.

70. ATADEMİR, Saib Ragıp.

              Ilgın Ilıcası ve Türkiye'nin Meşhur Kaplıcaları. Ata Demir Yayınevi, 

              Konya-1948.

71. Atalar Sözü. Haz. Velet İZBUDAK. TDK Yayınları, İstanbul-1936.

72. ATALAY, Ahmet. 

               Milli Mücadelede Konya Kuvay-ı Milliyecileri. Damla Ofset, Konya-

               1997.

73. ATALAY, Ahmet.

               Millî Mücadele'de Konya Kuvâ-yı Milliyecileri. II.Cilt. Damla Ofset,

             Konya-1997.

74. ATASAĞUN, Galip.

              Hıristiyanlıkta Kıyâmet Alâmetleri ve Dünyanın Sonu. Sebat Ofset,

              Konya-2001.

75. Atatürk ve Konya. S.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama

               Merkezi. Konya.

76. ATÇEKEN, Zeki. 

               Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi. SÜEF Sosyal Bilimler Eğitimi

               Bölümü, Konya-1993.

77. ATÇEKEN, Zeki. 

               Konya'daki Selçuk Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve

               Kullanılması. TTK, Ankara-1998.

78. ATEŞ, Ali Osman.

               Şeytan.  Beyan Yayınları, İstanbul-1996.

79. Atom  İstanbul, Kayseri, Adana… Sulhi Garan Matbaası, İstanbul-1957.

80. AVANAS, Ahmet.

               Milli Mücadele'de Konya. AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi,

              Ankara-1998.

81. AYAZ, Abdurrahman. 

              Seydişehir Tarihi.  Haz. Abdurrahman AYAZ. Seydişehir-1977.

82. AYAZ, Abdurrahman. 

               Seydişehir Tarihi.  Haz. Abdurrahman AYAZ. Seydişehir-1992.

83. AYDIN, Mehmet.

               Mevlana ve Sufizm. NKM Yayınları, İstanbul-2007.

84. AYDIN, Mehmet-ATASAĞUN-Galip-ARAS-[ve bşkl…].

               Mevlana ve Sufizm. Damla Ofset,  Konya-2006.

85. AYTAÇ, Ahmet.

               Hazine Adası. Ahsen Yayınları, İzmir-Konya.

86. AYTEKİN, Hanefi. 

               100 Ünlü Konya Valisi.  Ülkü Yayınları, Konya-1984.

87. AYTEKİN, Hanefi-SERTER, Erdem.

               Parola Vatan: Milli Piyes (3 Perde). Ülkü Basımevi, Konya-1969.

88. BAĞRIAÇIK, Nazif.

               Diabet ve Tedavisi. İstanbul-1988.

89. BAHAR, Hasan.

               Eski Çağ Anadolu Tarih ve Uygarlıkları. Konya-2004.

90. BAHAR, Hasan-KARAUĞUZ, Güngör-KOÇAK, Özdemir.

               Eskiçağ Konya Araştırmaları I. İstanbul-1996.

91. BAKI, Edip Ali. 

               Konya Karaman Şairlerinden Ayni.  CP Yayınları, Ankara-1949.

92. BARDAKCI, Cemal.

               Devşirmelerle Sığıntılardan ve Mütegallibeden Neler Çektik?. Bolu

               Vilayet Matbaası-1942.

93. BARDAKCI, Sefa. 

               Sandıktaki Mücevher. Sebat Ofset, Konya-2003.

94. BARDAKÇI, Cemal.

               Modern Fizik ve Tasavvuf'a Göre Ruh ve Ölüm. Akdem Yayınları,

               Ankara-1961.

95. BAŞ, Besim Süleyman.

               Konya-Ereğli Ayrancı Bucağı Çevre İncelemesi. Yeni Kitap Basımevi,

               Konya-1974.

96. BAŞ, Nuri.

               Mânâ ve Mefhûmuyla Mesnevî'den Parıltılar . Meram  

               Belediyesi,Konya-2006.

97. BAŞ, Nuri.

               Nurlu Ufuklara. Adım Ofset, Konya-2003.

98. BAŞARICI, Bekir.

               İslamiyet ve Irkçılık. Sebat Basımevi, Konya-1977.

99. BAŞARICI, Bekir.

               Peygamberimizin Mu'cizeleri: Manzum Eser. İhya Yayınları, Konya.

100. BAŞTAK, Naci Fikret.

               Konya I. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1945.

101. BAYMAN, Mustafa

               Adli.   Tan Matbaası, İstanbul-1949.

102. BAYRAKTAR, Mevlüt.

               Mevlânâ'da Arayış ve Buluş. Tekin Kitabevi, Konya-1986.

103. BAYRAM, Kemal.

               Biri Yer Biri Bakar. Yenigün Yayınları, Ankara.

104. BAYRAM, Mikâil.

               Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı'nın Kuruluşu. Damla Matbaacılık, Konya-

   1991.

105. BAYRAM, Mikâil.

               Destursuz Bağdan Üzüm Yiyenler. Kömen Yayınları, Konya-2004.

106. BAYSAL, Ayşe.

               Beslenme Kültürümüz. Kültür Bakanlığı, Ankara-2002.

107. BEKTAŞ, Cengiz.

               Akşehir Evleri. YEM, İstanbul-1992.

108. BELVİRANLI, Ali Kemal.

               Aruz ve Aheng. Selçuk Yayınları, Konya-1965.

109. BERK, Celile.

               Konya Evleri. İstanbul Matbaacılık, İstanbul-1951.

110. Bestelenmiş İlahiler. Derl. Tahir KARAGÖZ. Kanaat Matbaası, Ankara.

111. Beyşehirli Gazilerin Milli Mücadele Hatıraları. Ed. Ahmet ATALAY,

               Derl. Hasan KARACA, Mehmet KOÇ. Damla Ofset, Konya-2000.

112. BİLDİRİCİ, Mehmet.

               Tarihi Su Yapıları: Konya-Karaman-Niğde-Aksaray-Yalvaç, Side,

               Mut, Silifke. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara-1994.

113. BİLGE, Arif.

               Tarih Boyunca Toprak. Ülkü Basımevi, Konya-1946.

114. BİLGİNER, Recep.

               Mevlana Âşık ve Mâşuk. Kültür Bakanlığı, Ankara-1992.

115. Bir Devlet Adamı Mehmet Tevfik Beyin 2. Abdülhamit Devri Hatıraları. 

              Arma Yayınları, İstanbul-1993.

116. Bir Ömürden Sayfalar: Ali Ulvi Kurucu'dan Hatıralar. Haz. Sare Kurucu.

               Marifet Yayınları, İstanbul-2002.

117. BOLAY, İsa Ruhi.

               Hac Rehber.  Ülkü Basımevi, Konya-1948.

118. BOLAY, M. Naci. 

               Farabi ve İbni Sina'da Kavram Anlayışı. MEB, Ankara-1989.

119. BOLAY, Süleyman Hayri. 

               Ferit Kam. Kültür Bakanlığı, Ankara-1988.

120. BOLAY, Süleyman Hayri. 

               Kur'an'da İman.  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara-2000.

121. BOLAY, Süleyman Hayri.

               Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi. Töre-Devlet

               Yayınevi, İstanbul-1979.

122. Bostan ül Kuds Gayb Sırlarından Hikayeler.  Haz. Tahir

                HAFIZALİOĞLU, Furkan Yayınları, İstanbul-2000.

123. BOYNUKALIN, Rıfkı.

               Karaman'ın İktisadi ve Sosyal Gelişimi. Karaman Ticaret ve Sanayi

               Odası, İstanbul-1968.

124. Bozkır'ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu. Ed. Mustafa YILMAZ-Ahmet

               ATALAY-Osman DOGANAY. Bozkırlılar Derneği, Konya-2007.

125. BROCHARD, Victor.

               Yanlış Üzerine Deneme. Çev. Hamdi Ragıp ATADEMİR. İdeal

               Matbaa, Ankara-1948.

126. Bu Şehrin Bayramları. (S.30-31) Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-

               2002.

127. Bugünün Konyası. Haz. Kemal UĞURLU. Azim Matbaacılık, Konya-

              1958.

128. BÜLBÜL, A. Rıdvan.

               Güdümlü Mermi: Şiirler. Azim Matbaacılık, Konya-1958.

129. BÜLBÜL, A. Rıdvan.

               İletişim ve Etik. Damla Ofset, Konya-2000.

130. BÜLBÜL, A. Rıdvan.

              Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Damla Ofset, Konya-2000.

131. BÜLBÜL, Zekeriya. 

               Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi. SÜEF Sosyal Bilimler

               Bölümü, Konya-1997.

132. Bütün Yönleriyle Karaman İli: Ermenek-Kâzım Karabekir-Ayrancı. Haz.

               İbrahim Rıfkı BOYNUKALIN. Çağdaş Basın Yayın, İstanbul-1990.

133. BÜYÜK, Abdullah.

               Murabıta Notlar. Ribat Neşriyat, Konya-1991.

134. BÜYÜKBAYRAKTAR, Mevlüt. 

               Şeyh Sadrettin Konevi'de Düşünce ve İnanç Sistemi. Yeni İkbal

               Kitabevi, Konya-2007.

135. BÜYÜKBAYRAKTAR, Mevlüt.

               Hz. Mevlânâ'da Arayış ve Buluş. Damla Ofset, Konya-2006.

136. BÜYÜKKARCI, Süleyman.

               Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Türkiye'sinde Yabancı Okullar.

               Konya-1996.

137. BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir.

               Hakiki Vechesiyle Mevlâna Ve Mesnevi. Bedir Yayınevi, İstanbul-

               1997.

 

138. BÜYÜKKÖRÜKÇÜ,Tahir. İslam'da Edeb.Cağaloğlu Yayınevi. İstanbul-1963.

 

 

139. BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir.

               Mevlâna ve Mesnevî Gözüyle Paygamber Efendimz (S.A.V.). Kozan

               Ofset, Konya.

140. BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir.

               Müslüman! Peygamberini Tanımalısın. Yeni Kitap Basımevi,

               Konya-1957.

141. BÜYÜKYAYLACI, İsmet.

              Karapınar ve Erozyonu. Ankara-1986.

142. CAFEROĞLU, Ahmet.

               Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II. Ankara Üniversitesi

               Basımevi, Ankara-1994.

143. CANATAN, Burhanettin.

               Ruh Sağlığı. Öğretmenler Matbaası, Ankara.

144. CANDOĞAN, Galip. 

               İvriz Köy Enstitüsündeki Öğrencilik Yıllarım. Sebat Ofset, Konya.

145. CANTAY, Gönül. 

              Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darrüşşifaları. Atatürk Kültür Merkezi

              Yayınları, Ankara-1992.

146. CEBRAİLOĞLU,  Orhan. 

               Humay.  Konya İl Kültür Müdürlüğü, Konya-1999.

147. Cemiyeti Hayriye 1. Kongresinde Sunulan Rapor. Işık Matbaası, Konya-

               1960.

148. CENİKOĞLU, G. Tarıman.

               Akşehir'de Sıra Yarenleri. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul-

              1998.

149. CERAN, Ahmet Şeref.

               Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Meram: Yeşildere (Detse).

               Alp Ofset Matbaacılık,  Konya-2000.

150. CERAN, Ahmet Şeref.

               Konya Sarayönü Kuyulusebil Yörükleri. Damla Ofset, Konya-1996.

151. CERAN, Ahmet Şeref.

               Sarıcalarlı Bezirci Hacı Veli Ağa ve Ailesi Üzerinde Sosyo-Kültürel 

               Bir Araştırma. Alp Ofset, Konya-1998.

152. CERAN, Ahmet Şeref.

              Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Bozkır: Kuşça. Akın Ofset

               Matbaacılık, Konya-1998.

153. CERAN, Ahmet Şeref.

               Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Meram: Yeşildere (Detse).

               Alp Ofset Matbaacılık, Konya-2000.

154. CERAN, Ahmet Şeref.

               Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yönden Konya-Altınekin Yeni Yayla. Akın

               Ofset Yayıncılık, Konya-1998.

155. CİN, Halil. 

               Anarşi ve Teröre Karşı Atatürkçülük'te Bütünleşme Sempozyumu.

               Üniversite Basımevi, Konya-1985.

156. CİN, Halil.

               Atatürkçülük ve Gençlik. Üniversite Basımevi, Konya-1985.

157. CİN, Halil. Selçuk Üniversitesi'nde Üç Yıl. Konya-1988

158. Cisimlerin Dirençleri: Ödevler, Çözülmeleri. Çev. Hikmet İLTER. Yeni

               Kitap Basımevi, Konya.

159. Cumhuriyet'in 75. Yılında 70 Yıllık Belediyemizin Son Beş Yılı

              1994/1995.  Haz. Şerafettin MERAL.

160. Cumhuriyetin XV. Yılında Konya. Cumhuriyet Matbaası, İstanbul-1938.

161. Cumhuriyetin XXV. Yılında Konya'ya Genel Bir Bakış. Selçuk Matbaası,

               Konya-1948.

162. Cumhuriyetle Birlikte Türkiye'de Folklor ve Etnografya Çalışmaları.

               Haz. M. Şakir ÜLKÜTAŞIR. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı,

               Ankara-1973.

163. ÇALIŞ,  Şaban H.

               Hayaletbilimi ve Hayali Kimlikler: Neo-Osmanlılık, Özal ve

               Balkanlar. Çizgi Kitabevi, Konya-2001.

164. Çamlıca Kahvehanesi Hatıra Defterine Halkın Yazdığı Satırlar

              1982-1983.

165. ÇARIKLI, Turgut. 

               Babam Hacı Muhittin Çarıklı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 

               İstanbul-2005.

165. ÇAYCI, Ahmet.

               Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Gezegen Ve Burç Tasvirleri. Kültür

               Bakanlığı, Ankara-2002.

166. ÇEKER, Orhan.

               İslâm Hukukunda Çocuk. Kayıhan Yayınları, İstanbul-1990.

167. ÇELEBİ, H. Ali.

               Hac Yolu ve Hak Yolu. Larende Basımevi, Karaman-1967.

168. ÇELEBİ, H. Ali.

               Hac yolu ve Hak yolu. Larende Basımevi, Karaman-1967.

169. ÇELEBİ, Mevlüt.

               Heyet-i Nasiha. Akademi Kitabevi, İzmir-1992.

170. ÇINARLI, Mehmet.

               Güzelliklere Doymam.  Ecdad Yayınları.

171. ÇIPAN, Mustafa.

               Dîvâne Mehmed Çelebi. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Konya-

               2002.

172. ÇİFTÇİ, Ayten.

               Küçük İstanbul Yeniceoba.  Altunarı Ofset, Konya-2003.

173. ÇİLOĞLU, İlhan.

               Asker Yazarlar ve Şairler. Elif Kitabevi, İstanbul-2003.

174. ÇOBANOĞLU, Ahmet.

               Mektuplar. Gökhan Matbaacılık, Konya-2001.

175. ÇUHADAR, Mehmet-CALAP, Mehmet Ali.

               Mevlana et Konya. İnterart Editions, İstanbul-1987.

176. ÇULPAN, Cevdet. 

               Selçuk Devri Bir Kur'an Rahlesi. İsmail Akgün Matbaası, İstanbul-

               1962.

177. ÇUMRALI, Celal.

               Evren. Yeni Mersin Matbaası, Mersin-1959.

178. ÇUMRALI, Celal. 

               Şiirin Geleceği.

179. ÇUMRALI, Celal.              Dost. İpek Matbaası, Adana-1957.

180. DABRİEL, Alber  Niğde Tarihi. Çev. Ahmet Akif TÜTENK. Bengi Matbaası,

Ankara-1962.

181. DAĞLAR, Yalçın.

               Köylerimizden Örnekler: Köylerimiz Hakkında Bir İnceleme. Kader

               Basımevi. İstanbul- 1951.

182. Değişik Kalemlerden M. Muhlis KONER. Haz. Mustafa ÖZCAN.   

               Anadolu Manşet Gazetesi 7, Konya-2005.

183. Değişik Kalemlerden M .Muhlis KONER. Haz. Mustafa ÖZCAN. 

               Anadolu Manşet Gazetesi 7, Konya-2005.

184. DEMİRİZ,  Yıldız. 

               Sanat Tarihi Araştırmaları 3. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi

               Enstitüsü, İstanbul-1979.

185. DENKTAŞ, Mustafa.

               Karaman Çeşmeleri. Kıvılcım Yayınları, Kayseri-2000.

186. DERELİ, Muzaffer. 

               Kur'an ve Sünnette Hastalık ve Mükafatları. Dizgi Ofset, Konya-

              1998.

187. DERELİ, Muzaffer.

               Müslüman Gencin El Rehberi. Dizgi Ofset, Konya-1996.

188. DERELİ, Muzaffer.

               Müslüman Gencin El Rehberi-3. Dizgi-Ofset, Konya-1996.

189. DETSELİ, İsmail.

               Gönülden Dile Dilden Kaleme. 2004.

190. DİEZ, Ernst-ASLANAPA, Oktay-KOMAN M. Mesut.

               Karaman Devri Sanatı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul-

               1950.

191. DİEZ, Ernst-ASLANAPA, Oktay-KOMAN, Mahmut Mesut.

               Karaman Devri Sanatı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul-

               1950. 

192. Din Bilgisi.  Derl. Ali İhsan AYAZ. Ülkü, Konya-1959.

193. Dini Hususlar. Haz. Abidin TOPUZ. Yeni Kitap Basımevi, Konya.

194. Dini Hususlar. Haz. Abidin TOPUZ. Yeni Kitap Basımevi, Konya.

195. DOĞAN, M. Sabri.

               Konya Su Tarihi. KOSKİ Genel Müdürlüğü,Konya-2003.

196. DOĞAN, M. Sabri.

               Eski Konya'dan İnsan Manzaraları: Nükteleriyle Tayyip Ağa…

               Romantik Kitap, İstanbul-2005.

197. DOĞAN, M.Sabri.

               İslam Su Medeniyeti Ve Konya Suları. Nüve Kültür Merkezi, Konya-

               2004.

198. DOĞANAY, Osman-KARAUĞUZ, Güngör-KUNT Halil İbrahim.  

               Farizke. Kervan Kitabevi, Konya-2005.

199. DOĞRU, Süleyman.

               Bir Erenler Diyarı Yatağan Köyü Dünü ve Bugünü. Yatağan Kültür

               ve Dayanışma Derneği, Konya-2000.

200. Dr. Hasan Özönder'in Hayatı ve Eserleri [Lisans Tezi]. Haz. Melike

               ERGÜN. S.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Konya-2002.

201. Dr. Tahsin Ünal: Hayatı, Eserleri, Kişiliği ve Düşünceleri. Haz. Ali

              GÜLER-Suat AKGÜL. Berikan Yayınları, Ankara-2001. 

202. DURAN, Remzi.Selçuklu Devri Konya Yapı Kitabeleri. TTK, Ankara-2001.

203. Dünden Bugüne Cihanbeyli: Flamingo ve Tuz Diyarı. Cihanbeyli

               Kaymakamlığı,  Cihanbeyli-2002.

204. Dünya Edebiyatından Şiirler III.  Çev. Nurettin NART, Yeni Kitap ve

               Basımevi, Konya-1946.

205. Dünya Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü. Haz. Haşim KARPUZ, Feyzi

               ŞİMŞEK, Ahmet KUŞ, İbrahim DIVARCI, Konya İl Kültür ve 

               Turizm Müdürlüğü, 2006.

205. EFE, Ahmet.

               Anadolu Selçukluları'nın Büyük Veziri Sahip Ata: Fahreddin Ali'nin

               Hayatı ve Eserleri. Konya Valiliği, Konya-2003.

206. EFE, Ahmet.

               Celaleddin Karatay Hayatı ve Eserleri. Karatay Belediyesi, Konya-

               1997.

207. ELGİN, Necati.

               Üçüncü Sultan Selim. Yıldız Basımevi, Konya-1959.

208. EL-HANEFÎ, Ebûl-Muîn Meymûn İbn-i Muhammed En-Nesefî.

               Bahrül Kelâm fi Akâid-i Ehlil-İslâm. Terc. İsmail Hakkı UCA,

               Mustafa AKDEDEOĞULLARI. Can Kitabevi, Konya-1978.

209. EMANET, Mustafa.

              Elfazı Küfür. Kanaat Matbaası, Konya-1966.

210. EMBEL, Kerim.

               Cinayet Fırtınası. Ceylan Matbaası, Konya-1979.

211. EMİNOĞLU, Cavit-KURAK, İbrahim.

               İzcilik Kılavuzu. Eminoğlu Ofset, Ankara-1988.

212. EMİNOĞLU, Mehmet.

               Kainat ve Göklerin  Fethi. Eminoğlu Yayın, Konya-1979.

213. EMİNOĞLU, Mehmet Emin.

              Rasülümüzün Güzel Vasıfları. Dizgi Ofset, Konya-2006.

214. EMİROĞLU, H. Tahsin.

              Esbab-ı Nüzûl. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1965.

215. EMİROĞLU, İbrahim.

              Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlânâ. Konyalılar

              Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Konya-2000.

216. EMİROĞLU, Mehmet.

               Geçmişin Penceresinden. Sebat Ofset, Konya-2002.

217. EMİROĞLU, Mehmet.

               Kültürümüzün Köşetaşları. İnci Ofset, Konya-2002.

218. ERDEK, Bilal.

               Bütün Yönleriyle Korualan (Gezlevi). Günay Ofset, Konya-1998.

219. ERDEM, Hüsamettin.

               Ahlaka Giriş. Özgü Matbaa, Konya-1994.

220. ERDEMİR, Yaşar.

               Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii ve Külliyesi. Beyşehir Vakfı

               Yayınları, Beyşehir-1999.

221. ERDOĞAN, Muzaffer.

               İzahlı Konya Bibliyografyası. Anıl Matbaası, İstanbul-1952.

222. ERDOĞRU, M. Akif.

              Beyşehir Sancağının 1584 Nüfus Sayımı (Beyşehir-Seydişehir-

              Bozkır). Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir-2004.

223. ERDOĞRU, M. Akif. Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584).

Anadolu  Matbaacılık, İzmir-1998.

224. ERDOĞRU, Mehmet Akif.

               Çavuş Göller Bölgesinde Bir Kasaba. E.Ü. Edebiyat Fakültesi, İzmir-

               2003.

225. Ereğli Ekonomik-Sosyal Yapı Kalkınmaya Yöneliş Durumu. Ereğli

               Ticaret ve Sanayi Odası, Konya-1975.

226. Ereğli ve Yöresi. Haz. M.Arif BİLİCİ, Hilmi EREL, Fethi ERTEKİN,

               Ereğli Belediyesi, 2005.

227. ERGENÇ, Özer. 

               XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya. Ankara Enstitü Vakfı, Ankara-1995.

228. ERGÜÇ, Aslan.

               Mithat Paşa. Şahap Kitabevi, Konya-1959.

229. ERİŞEN, Necmettin.

               Bir Anlasanız Bizi. İstanbul-1988.

230. ERKUL, Tevfik Rüştü.

              Yeni Kelam Dersleri. Ankara Basım, Ankara-1962.

231. EROL, Erdoğan.

               Mevlânâ Gelince Babası Ayağa Kalktı mı? Arı Ofset, Konya.

232. EROL, Erdoğan.

               Mevlânâ'nın Hayatı ve Eserleri. Anadolu Manşet Gazetesi, Konya-

               2004.

233. ERSAL, Mehmet.

               Nazik Erik. Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ankara-

               2002.

234. ERSÖZ, Veyis.

               Dünden Bugüne Kültür ve Maarifimiz. Ocak Matbaası, Konya-1978.

235. ERSÖZ, Veyis.

               Yeni İlahiler. Mustafa Naci Gücüyener Matbaacılık, Konya.

236. ERTAN, Veli. 

               Afrika'da ve Avrupa'da İslamiyet. Bahar Yayınları, Konya-1968.

237. ERTAŞ, M. Rüştü.

               Konya Ovası Sulama Rehberi. Konya Bölge Toprak Su Araştırma

               Enstitüsü, Konya-1979.

238. ERTAŞ, Mustafa.

               Tekerleğin Değmediği Yer. Doğuş Matbaası, Konya-1970.

239. ERTEN, Hayri.

               Konya Şer'iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo- Ekonomik Ve

               Kültürel Yapısı. Kültür Bakanlığı, Ankara-2001.

240. ES, Selçuk.

              Konya'da Yatan Peygamberler ve Evliyalar. Yılıdız Basımevi, Konya.

241. ESEN, Adem.

               Belediye ve Şehir Üzerine Düşünceler. Nobel Yayınları.

242. ES'SEHHAR A. Cüde.

               Peygamberimizin Müezzini Hz. Bilal-i Habeşi.  Kader Yayınevi, 

              1967.

243. ES-SEHHAR, Abdülhamid Cude.

               Osman'ın (Allah Ondan Razı Olsun) Şehid Edilmesi. Çev. Hüseyin

               KÜÇÜKKALAY. Denizkuşları Matbaası.

244. ETİK, Arif.

               Farsça-Türkçe Lügat. Salah Bilgi Kitabevi, İstanbul-1968.

245. ETİK, Arif. 

               Şems ve Mevlana. Sebat Ofset, Konya.

246. Evrâd-ı Mevlânâ. Haz. Bekir ŞAHİN. Rûmî Yayınları, İstanbul-2005.

247. EVREN, Afif

               Konya İçin. Babalık Basımevi, Konya-1944.

248. EVREN, Afif.

               Atatürk'ün Konya'ya Gelişleri 1920-1937. Babalık Basımevi, Konya-

              1940.

249. EVREN, Afif.

               Folklor Demeti. Babalık Basımevi, Konya-1945.

250. EVREN, Kenan. 

               Kenan Evren'in Anıları. Milliyet Yayınları, İstanbul-1990.

251. EVREN, Afif. 

               Konya İçin. Babalık Basımevi, Konya-1944.

252. EYİCE, Semavi.

               Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman Çevresinde Arkeolojik

               İncelemeler. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, İstanbul-1971.

253. EYÜBOĞLU, Bilal.

               Dünden  Bugüne Beyşehir. Kuşak Ofset, Beyşehir-1978.

254. EYÜPOĞLU, Bilal.

               Dünden Bugüne Beyşehir. Kuşak Ofset, Beyşehir-1978.

255. FAKİH, Ahmet.  

               Kitabu Evsafı Mesacidi'ş Şerife.  TDK Yayınları, Ankara-1974.

256. Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi. Haz. Feridun Nafiz

               UZLUK. Vakıflar Umum Müdürlüğü, Ankara-1958.

257. GAZEL, Mehmet.

               Anılarda Haberler. Ülkü Basımevi, Konya.

258. GAZİMİHAL, Mahmut Ragıb. 

               Konya'da Musiki. C.H.P. Yayınları, Ankara-1947.

259. Geçmişten Günümüze Bütün Yönleriyle Ilgın. Ed. Ali BORAN,

               Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU, Ahmet ÖGKE. Ardıçlı Matbaacılık,

               Ilgın-2001.

260. Geleneksel Türk Sporları Semineri: 31 Temmuz 1976. Konya Turizm Derneği, Ankara-

               1976.

261. Geleneksel Türk Yemekleri ve Beslenme. Haz. Fevzi HALICI, Konya

               Turizm Derneği, Konya-1982.

262. GENÇ, Tülay.

               Yağmur Bulutları. Damla Ofset, Konya-2001.

263. Genel Nüfus Sayımı. Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, İstanbul-

              1937. 

264. GÖKSU, Nazif.

               Kur'an Vasıfları ve İslâm Esasları. Ülkü Basımevi, Konya-1958.

265. Gönüllerin Başkenti Konya. Ed. Ahmet KÖSEOĞLU, İhsan TOY. Konya

               Büyükşehir Belediyesi, İstanbul-1998.

266. GÖYÜNÇ, Nejat.

               Atatürk ve Milli Mücadele. Konya-1987.

267. GÜCÜYENER, Adil. 

               Fiskelerim Süzgeçlerim. Yeni Konya Yayınları, Konya-1996.

268. GÜL, Muhammer-BAYRAM Atilla-HAKKOYMAZ Oğuzhan.

               Konya'nın Sosyo-Politik Yapısı Bibliyografya Kısmı.  Konya İl

               Emniyet Müdürlüğü, Konya-2003.

269. GÜL, Muhammer-BAYRAM Atilla-HAKKOYMAZ Oğuzhan.

              Konya'nın Sosyo-Politik Yapısı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü, 

               Konya-2003.

270. GÜLCAN,  D. Ali. 

               Karamanoğlu II. İbrahim Bey ve İmareti Tarihçesi. Doğuş

               Matbaası, Karaman- 1983.

271. GÜLCAN, D. Ali.

               Geçmiş Yüzyılların Karaman Büyükleri ve Şairleri. Bifa Yayınları,

               Ankara.

272. GÜLCAN, D. Ali.

               Karaman Mevlevîhanesi Mevlevîlik ve Karamanlı Mevlevî Velileri. 

               Süleyman Köroğlu, Karaman.

273. GÜLCAN, D. Ali. 

               Karaman Tarihinden Hikayeler- Gelenekler. Karaman, 1987.

274. GÜLCAN, D. Ali.

               Karmanoğullarının Kökenleri ve Kişilikleri, Eskişehir

275. GÜLCAN, D. Ali.

               Geçmiş Yılların Karaman Müftüleri ve Belediye Başkanları. Mehmet

               Arı. Karaman-1996.

276. GÜLCAN, D. Ali.

               Yunus Emre'nin Kökeni ve Yöresi. Karaman Valiliği, Karaman-1992.

277. GÜLCAN, D.Ali.

               Karaman Mahalle,Kasaba ve Köyleri Tarihçesi. M.YAVUZASLAN,

               Karaman-1989.

278. GÜLER, Ali.

               Hemşehrimiz Atatürk. Arı Ofset, Karaman-2000.

279. GÜLER, Ali.

               Karaman'dan Kocacık'a Kızıl Oğuzlar (Atatürk'ün Soyu). Gök

               İletişim, Ankara-2001.

280. GÜLER, Fikret. 

              Gelincik Demetleri. Rağbet Yayınları, İstanbul-2001.

281. GÜMÜŞÇÜ, Osman.

               Tarihi Coğrafya Açısından Bir Araştırma: XVI. Yüzyıl Larende

               (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus. AKDTYK Türk Tarih

               Kurumu, Ankara-2001.

282. GÜMÜŞLÜ, Hasan.

               Olgunluğa Doğru. Enes Kitap Sarayı, Konya.

283. GÜNDOĞAN, Mehmet.

               Selçuklu Kadınana. Medrese Kitabevi, Afyon-1998.

284. GÜNDÜZ ,İbrahim.

               Karapınar El Dokumaları ve Kökboyacılık. Karapınar Belediyesi,

               Konya-1993.

 

285. GÜNDÜZ, İbrahim. 

               Karapınar Folkloru. Karapınar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

               Yayınları, Konya-1988.

286. GÜNDÜZ, İbrahim.

               Karapınar'ı ve Yakın Çevremizi Tanıyalım. Karapınarlı'lar

               Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya-1989.

287. GÜNDÜZ, İbrahim.

               Yeşeren Çöl Karapınar'da Erozyon. Damla Ofset, Konya-1994.

288. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi  4-5. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

               Yayınları, İstanbul-1976.

289. GÜNTEL, M. Nedim. 

               Birşeyler ve Kadınlara Dair Bir Şeyler. Yenikitap Basımevi, Konya-

               1959.          

290. Günümüz Türkçesindeki Karşılıklarıyla Şeyhülislâm Bahâyî Efendi

               Dîvânı'ndan Seçmeler. Haz. Harun TOLASA. Kervan Kitapçılık,

               İstanbul-1979.

291. GÜRBÜZ, Memiş.

               Tarih, Olay ve Yorumlarla Derebucak, 1985.

292. GÜRGEN, A.

               Gündüz. Yağma mı Var?

293. GÜRGEN, Ali Gündüz.

               Dinî Şiirler Antolojisi. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1966.

294. GÜRTAŞ, Ahmet.

               Atatürk ve Din Eğitim. Diyanet Yayınları, 1999.

295. GÜRTAŞ, Ahmet.

               Mezhepsizlik Yaygarası. İrfan Matbaası, İstanbul-1977.

296. GÜRTAŞ, Ahmet.

               Mezhepsizlik Yaygarası. İrfan Matbaası, İstanbul-1977.

297. GÜRTAŞ, Ahmet-UZUNPOSTALCI, Mustafa.

               Liseler İçin Din Bilgisi I- II. İrfan Yayın, İstanbul-1968.

298. Hadim ve Hadimliler Bibliyogrası. Haz. Numan HADİMİOĞLU. Ayyıldız

               Matbaası, Ankara-1983.

299. HALICI, Feyzi.

               Konya Fıkraları. Arı Basımevi, Konya.

300. HALICI, Mehdi.

               Gülen Hikayeler. Çağrı Yayını, İstanbul-1959.

301. HALICI, Mehdi.

               Karides Durağı: Hikayeler. Yıldız Basımevi, Konya-1967.

302. HALICI, Mehdi.

               Konya Sazı ve Türküleri. İstanbul-1985.

303. Halkevlerinde Müze, Tarih ve Folklor Çalışmaları Klavuzu. Haz.

               Remzi OZARIK,  CHP Yayın, Ankara-1947.

304. HATİPOĞLU, Ömer Faruk.

               Sevdim Çocuk Yanımla.  Hera, İstanbul-2000.

305. HATİPOĞLU, Ömer Faruk.

               İnce. Toplum Yayınları, Ankara-1997.

306. HAYIRLIOĞLU, Eyüp Sabri-BİLMEN, Ömer Nasuhi-ÇANTAY, Hasan Basri. […ve

               bşkl.].

              Türkçe Kur'an Okunamaz. Haz. Mü'min Çevik. Sinan Matbaası,  İstanbul-1958.                                                                                      307. Hayra Hizmet Vakfı. Damla Ofset, Konya-1996.

308. HAZIM,  Naim. 

               Türk Dilinin Eski İnanlara Bağlı Üreme Kaynakları Tezine Ait Söz

               Örnekleri. İstanbul devlet Matbaası, 1934.

309. Her Yönüyle Atatürk: Panel. Ticaret Meslek Lisesi-Anadolu Ticaret

               Meslek Lisesi, Konya-2000.

310. Hicazkâr Makâmında Mevlevî Âyîn-i Şerîf'i. Haz. Ahmet ÇALIŞIR.

               Konya-1999.

311. HİKMET, Neriman.

               Konya Yolunda Tahassüsler: Şiir. Bürhaneddin Matbaası, İstanbul-

               1932.

312. Hipertansiyon Kurs Kitabı. Haz.Ahmet KAYA. Türkiye Endokrinoloji ve

               Metabolizma Derneği, Konya-2000. 

313. HUART, Clément.

               Mevlevîler Beldesi Konya. Çev. Nezih UZEL. Tercüman Gazetesi,

               İstanbul-1978.   

314. Hüda Rabbim ve Ellidört Farz. Neşr. Hacı Bekir SÜRÜCÜ. Kanaat

               Matbaası, Konya.

315. Hz. Hâdimi ve Hâdimliler Bibliyografyası. Haz. Numan Hâdimioğlu.

               Ankara-1988.

316. I.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler.

               SÜSAM  Konya, 2001.

317. IRMAK, Sadi.

               Atatürk'ten Anılar. Güven Matbaası, Ankara-1978.

318. İKİZ, Mehmet Lütfi.

               Türk Tarihi İçinde Ermeniler, Rumlar, Yahudiler. Mihenk Ofset, Konya-2001.

319. İlahiyat Fakültesi Dergisi. (S.9) Haz. Muhammed TASA, Muhiddin

               Okumuşlar. S.Ü. İlâhiyat Fakültesi, Konya-2000.

320. İlçemiz Sarayönü'nü Tanıyalım. Haz. Hüseyin ÖZDAĞ. Ünal Matbaası,

               Sarayönü-1975.

321. İlgi, Eski İstanbul'da Saatçilik. Haz. Uğur GÖKTAŞ, İstanbul-2002.

322. İlimizi Tanıyalım: Konya. Derl. Erdal ELGİN. Eğit Yayıncılık, Ankara-

               1983.

323. İLİSULU, Kamil. 

               Ermenek Kitabı. Mars Matbaası, Ankara-1961.

324. İLİSULU, Kamil.

               Ermenek İlçesi. Mars Matbaası, Ankara-1961.

325. İmam-Hatip Okullarında Nota ve Dini Müzik Eğitimi. Haz. Kazım ETİK. 

               Kanaat Matbaası, Konya-1970.

326. İMAMI-I BUHARÎ.

               Sahih-i Buhari: Tecrîd-i Sarîh Muhtasarı. Terc. Konyalı Mehmed

               VEHBİ. Sabah Neşriyat. İstanbul-1966.

327. İNCE,  Hüseyin.

               Ilgın Tarihi ve Evliyaları. Tekin Kitap, Konya-2006.

328. İPEKTEN, Haluk.

               Karamanlı Nizami. Sevinç Matbaası, Ankara-1974.

329. İslamiyet ve Meşrutiyet. Konya-1999.

330. İstem 1. Ed. Mehmet Ali KAPAR, Konya-2003.

331. İZBUDAK, Velet.

               El-İdrak Haşiyesi. T.D.K., İstanbul-1936.

332. KABAKLI, Ahmet.

               Mevlana. Türk Edebiyat Vakfı, İstanbul-1987.

333. KADIOĞLU, Aşık Fethi. Konya-2004.

334. Kafalı Armağanı. Akçağ Yayınları, Ankara-2002.

335. KALAYCI, Mehmet Emin.

               Gözlem ve Özlem. Er-Yay Matbaacılık, Konya-2001.

336. KALAYCI, Mehmet Emin.

               Gözlem ve Özlem. Er-Yay Matbaacılık, Konya-2002.

337. KALKAN, Ersin.

               Son Kahramanlar 81.Yıl.  Doğan Kitapçılık, İstanbul-2004.       

338. KARABULUT, Osman.

               Aşıklar Sultanı Hz. Mevlana Celaleddin Rumî. Tekin Kitabevi,

               Konya-1996.

339. KARABULUT, Osman.

               Üveysi Veli Lâdikli Hacı Ahmed Ağa Hayatı ve Dîvânı. Şems

               Yayınevi, Konya-1997.

340. KARACA, Harun.

               Masallarla Matematik Öğreniyorum. Merhaba Gazetesi         

               Yayınları, Konya-2004.

341. Karaman Folkloru Derlemeler. Derl.Vehbi UYSAL. Karaman'ın Sesi

               Matbaası, Karaman-1949.

342. Karaman Mevlevîhanesi, Mevlevîlik ve Karamanlı Mevlevî Velîleri.

               Haz.D.Ali GÜLCAN. Mader-i Mevlâna Camii Koruma Derneği,

               Konya.

343. Karaman: Tarih-Kültür-Sanat. Karaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü,

               Karaman-2000.

344. Karapınar: IX.Erozyonu Önleme, Besicilik ve Turizm Şenliği (2-3 Mayıs

               1986) .Göksu Matbaası, Konya-1986.

345. KARATAY, Ata.

               İster İstemez Şiirler.  Sıralar Matbaası, İstanbul-1956.

346. KARATAY, Ata.

               İster İskandinav Şiiri. Sıralar Matbaası, İstanbul-1961.

347. KARATAY, Baha Vefa.

               Manken. İnsel Kitabevi, İstanbul-1942.

348. KARATAY, Baha Vefa.

               Şehit Olmak. 1952.

349. KARATAY, Durmuş.

               Kutsal Meslek. Ülkü Basımevi, Konya-1984.

350. KARATAY, Namdar Rahmi.

               Geçti Borun Pazarı. Yenilik Matbaası, İstanbul-1952.

351. KARATAY, Namdar Rahmi.

               Yazma Dersleri. Maarif Matbaası, İstanbul-1945.

352. KARPUZ, Haşim.

               Erzurum Evleri. Kültür Bakanlığı, Ankara-1993.

353. KARPUZ, Haşim.

               Anadolu Selçuklu Mimarisi. S.Ü. Yaşatma ve Geliştirme Vakfı,

               Konya-2001.

354. KAŞIKÇI ALİ RIZA.

               Gülzâr-ı Medine. Kader Yayınevi, İstanbul-1965.

 

355. KATIRCIOĞLU, Ahmet Nushi.

               Akaid Umdeleri. Yenikitap Basımevi, Konya-1957.

356. KATITAŞ, Kemal.

               Şiirlerle Gerçekler. Şafak Matbaası, Ankara-1987.

357. KAVAK, Tahsin.

              Yitik dilekler: Şiirler. Kanaat Matbaası, Konya-1992.

358. KAVAKLI, Ali Erkan.

               Avrupalı Mevlevi. Nesil Yayınları, İstanbul-2003.

359. KAYA, İsmail. 

               Işıklar Sönünce. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1970.

360. KAYA, Zühre.

               Bu Saatte Ağla Gülüm. Gökhan Matbaacılık, Konya-1998.

361. KAYAOĞLU, İsmet.

               İslâm Kurumları Tarihi II. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya-1994.

362. KAYAOĞLU, İsmet.

               Mevlânâ ve Mevlevîlik. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Konya-2002. 

363. KAYSERÎ, İhsan.

               Atatürk ve Konya. Arı Basımevi, Konya-1981.

364. KEMENDİ, Yücel.

               Mustafa Kemal Atatürk. Konya-2000.

365. Kendi Kalemiyle Temeşvarlı Osman Ağa. Haz. Harun TOLASA, S.Ü. Fen

               Edebiyat Fakültesi Yayınları, Konya-1986.

366. Kendini Koruyan Şehir. Ebabil Yayınları, Ankara- 2007

367. KENDİ, İbrahim Aczi.

               Mevlâna ve Ruh-u Mesnevi. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1958.

368. KEŞMİR, Celâleddin.

               Konya Yazıları. Haz. Mustafa ÖZCAN. Tablet Kitabevi, Konya-2004.

369. KİTAPÇI, Zekeriya.

               Abbasi Hilafetinde Selçuklu Hatunları ve Türk Sultanları. S.Ü. Basımevi,

               Konya-1994.

370. KOCA, Mehmet.

               Hayatım ve Anılar. Taksim Ofset, Konya-2005.

371. KOÇ, Yılmaz.

               Göçmen Edebiyatında Osman Engin'in Yeri ve Eserleri. S.Ü.VakfıYayınları,

               Konya-2000.                                                    

372. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.

               Bana Gönülden Çalıp Söyle. Romantik Yayınları, Konya-2006.

373. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.

               Saklı Değerler. Asude Yayınları, Konya-2003.

374. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.

                Bırakın Güzel Konuşsun. Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya-2004.

375. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.

                Muhabbet Buyursun Gelsin. Romantik Kitap, İstanbul-2005.

376. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.

                Çoban Aşkın Çocuğuydu. Akçağ Yayınları, Ankara-2006.

377. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.

              Bekleyen. Akçağ Yayınları, Ankara-2006.

 

 

 

 

378. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.

               Ey Ruhum Geldinse Masaya Vur. Romantik Kitap, İstanbul-2007.

379. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.

               Havva Hanım’ın Gamzesi. Romantik Kitap, İstanbul-2007.

380. KOÇAŞ, Sadi.

               Bir Seçim Böyle Geçti. Truva Yayınları, Ankara-1970.

381. KOÇKUZU, Osman. 

               Paşa Dairesi. Damla Ofset, Konya-2004.

382. KOLAS, H. Celil.

              Hasır Seçme Hikayeler. Damla, Konya.

383. KOLAS, Hasip Celil.

               Gez Dünya'yı Gör Konya'yı. Damla Ofset, Konya-1995.

384. KOLOĞLU, Orhan.

               Arap Kaymakam: Aykırı Biyografi. Yayıncılık, İstanbul-2001.

385. KOMAN, M. Mes'ud.

               Eyüp Sultan Loti Kahvesi Çevresi. Güler Basımevi, İstanbul-1966.

386. KONER, M. Muhlis.

               Mesnevi'den İlhamlar. Haz. Mustafa ÖZCAN. Anadolu Manşet

               Yayınları, Konya-2005.     

387. KONER, M. Muhlis.

               Görüşlerim. Ekokon Basımevi, Konya-1943.

388. Konevi Fikir ve Sanat Dergisi. (S.8) Mayıs Mibaş Basım, Konya-1983.

389. Konya (Aralık-Ocak 1999-2000). Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-

               2000.

390. Konya and Mevlana the Albom. Haz. Kemal UĞURLU. Şaka Matbaası,

               İstanbul-1957.

391. Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Öğrenci Uygulama Defteri.

392. Konya Belediyesi 1964 Başkanlık Çalışma Raporu. Yıldız Basımevi,

               Konya-1965.

393. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Tarihçe, Teşkilat ve Kataloğu.

               Arı Basımevi, Konya-1986.

394. Konya Bölgesel Rehber Kursu Ders Notları. Haz. Mustafa KÖSEM.

               Erdoğan EROL, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Konya, 1971.

395. Konya Çimento Sanayii A. Ş.: Esas Mukavelenamesi. Ülkü Basımevi,

               Konya-1969.

396. Konya Devlet Tiyatrosu Şubat 2004 Oyun Düzeni. Kültür ve Turizm

               Bakanlığı Konya Devlet Tiyatrosu, Tomris ÇETİNEL

               ÇUHADAROĞLU.

397. Konya’da Düşünce ve Edebiyat. Ed. Ahmet Kazım ÜRÜN. Türkiye Yazarlar Birliği              

              Konya Şubesi, Konya-2003.

398. Konya’da Düşünce ve Sanat. Ed. Mehmet HARMANCI. Türkiye Yazarlar Birliği              

              Konya Şubesi, Konya-2003.

399. Konya Eski Eserler Kılavuzu ve Aile Fotoğrafhanesi Kataloğu. 

               Haz. İ.ONGUR. Haşim Kitabevi, Konya-1938.

400. Konya Eski Eserler Kılavuzu. Haz. Faik SOYMAN, İbrahim TONGUR.

               Konya Yeni Kitabevi, Konya-1949.

401. Konya Führer. Ministreum für Fremdenverkehr und Information

               Fremdenverkehrsdirektion von Konya.

402. Konya Halk Eğitim Dergisi (S.3). Haziran Ülkü Basımevi, Konya-1972.

403. Konya Halk Eğitimi Dergisi. (S.1). Kanaat Matbaası, Konya-1970.

404. Konya Halk Eğitimi-Kültür-Sanat ve Toplum Kalkınması Dergisi (50. Yıl

               Özel Sayı). (S.6.) Ülkü Basımevi. Konya-1973.

405. Konya Halkevi Aylık Dergisi (S.113) Mart. Ülkü Basımevi, Konya-1948.

406. Konya İl Atlası ve Çevre İncelemeleri: İlkokul 3-4-5. Haz. Hanefi

               AYTEKİN. Sakallıoğulları Kitabevi, Konya.

407. Konya İl Genel Meclisi'nin 3 Aralık 1969 Toplantısında Okunacak 

               Valilik İzahnamesi. Yeni kitap, Konya.

408. Konya İl Yıllığı-1967. Güzel Sanatlar Matbaası. Ankara-1967.

409. Konya İli 1966 Yılı Çalışma Programı.Yıldız Basımevi, Konya-1966.

410. Konya İmamhatip Okulu İlk Mezunları. Haz. Halit GÜLER, M. Ali UZ

411. Konya İmam-Hatip Okulu ve İlâhiyat Fakültesi ve Talebe Yurtları

               Tesis Derneği Tüzüğü. Ülkü Basımevi, Konya-1952.

412. Konya Kılavuzu. Haz. Emniyet Müdürlüğü. Yeni Kitap Basımevi, Konya-

               1948.

413. Konya’da Kültür ve Medeniyet. Ed. Ümit Savaş TAŞKESEN. Türkiye Yazarlar Birliği     

              Konya Şubesi, Konya-2007.

414. Konya’da Kültür ve Sanat. Ed. Ahmet KÖSEOĞLU. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya-2004.

415. Konya Liseli'ler Rehberi. Saffet Matbaası, İstanbul-1983.4

416. Konya Mezarlıkları ve Mezar Taşları. Haz. Hacer KARA-Şerife

               DANIŞIK, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya-2005.

417. Konya Milli Eğitim Bakanlığı Haber Bülteni 24 Kasım Öğretmenler

               Günü Özel Sayısı-1994.

418. Konya Müzesi Çini Eserler Seksiyonu (Karatay Medresesi) Rehberi. Haz.

               Mehmet ÖNDER. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul-1961.

419. Konya Öykü Günleri 1. Ed. Mehmet HARMANCI. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya-2004.

420. Konya Rehberi. 1339 H.

421. Konya Şairler Antolojisi III. Haz. Abidin KÜÇÜKAVCILAR. Hibaş

               Basım, Konya-1984.

422. Konya Şairleri Antolojisi. Haz. Abidin KÜÇÜKAVCILAR, Ahmet

              YERLİKAYA. Hibaş Basım, Konya-1982.   

423. Konya Ticaret Teşkilatı. Dünü ve Bugünü. Haz. Mehmet EMİNOĞLU.

               Konya Ticaret Odası, Konya.

424. Konya Üzerine Şiirler. Haz. Saim SAKAOĞLU. Konya Ticaret Odası,

               Konya-2002.

425. Konya Valiliği İş Programı: Üç Yıllık 1946-1947-1948. Konya Valiliği,

               Konya-1948.

426. Konya ve İlçelerindeki Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü. Haz. Ahmet

               KUŞ, İbrahim DUVARCI, Feyzi ŞİMŞEK. Selçuklu Belediyesi,

               Konya-2004.

427. Konya ve Mülhakatı Eski Eserleri Seveneler Cemiyeti Nizamnanesi. Yeni

               Kitap Basımevi, Konya-1944.    

428. Konya. Yenises Basımevi, Konya-1937.

429. Konya. (S.32) Mayıs 1940. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1940.

430. Konya. Haz. Feyzi HALICI. Güven Matbaası, Ankara-1984.

431. Konya'da Okul Yaptıran Hayır Severler. Konya İl Milli Eğitim

               Müdürlüğü.

432. Konya'da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri. Konya Valiliği, Konya.

433. Konya'da Tarikatlar Fatura Yolsuzluğu.  (S.14)  1986.

434. Konya'da Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Sorunları ile Çeşitli Aktüel

               Konular. Ülkü Basımevi, Konya-1973.

435. Konya'dan Dünya'ya Mevlânâ ve Mevlevilik. Ed. Nuri ŞİMŞKELER.

               Karatay Belediyesi, Konya-2002.

436. Konya-Karaman Şehitlikleri ve Şehitleri. Haz. Hanefi AYTEKİN. Konya-

               Karaman Valiliği, Ankara-1998.

437. KONYALI, İbrahim Hakkı.

               Âbideleri ve Kitâbeleri ile Kilis Tarihi. Fatih Matbaası, İstanbul-1968.

438. KONYALI, İbrahim Hakkı.

               Âbideleri ve Kitâbeleri ile Konya Ereğli'si Tarihi. Fatih Matbaası,

               İstanbul-1970.

439. KONYALI, İbrahim Hakkı.

               Nasreddin Hoca'nın Şehri Akşehir. Numune Matbaası, İstanbul-1945.

440. Konyalılar Vakfı Tanıtım Katalogu. İzmir-1998.

441. KORTİDİS, Kosta.

               Kostalar, Memetler, Rebetler. An Yayıncılık, İstanbul-2003.

442. KOŞUKÇU, Ali Cemal.

               Hayal Gücü. Emek Matbaacılık, İstanbul-1984.

443. KOYUNCU, Haydar.

               Haydar Koyuncu'nun Yasama Faaliyetleri. Konya.

444. Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, Haz.Mehmet

               Eminoğlu,  Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-1997.

445. Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya.

446. KÖFE, Uğur.

               Sensizliği Andım Yine: Sevinç Dizeleri-Şiirler I. Damla Matbaacılık,

               Konya-1991.

447. Kökenleriyle Konya'nın Delibaşı İsyanı ve Bu Olayın Karaman'a

               Sıçrayışı. Haz. Ali GÜLCAN. Uğur Ofset, Eskişehir-1994.

448. KÖKSOY, Mümin. Nuh Tufanı ve Sümerlerin Kökeni. Yeni Avrasya

               Yayınları, Ankara-2003.

449. KÖROĞLU, Hüseyin.  Türk Dili ve Edebiyatı,  Sebat Ofset,  Konya,  2000

450. KÖROĞLU, Hüseyin.

               Konya ve Anadolu Medreseleri. Sebat Matbaacılık, Konya-1999.

451. KÖROĞLU, Kazım. 

               Hadisat ve Hatırat. Konya-1969.

452.  KÖROĞLU, Kazım. 

               Mirsadı Hakikat. Konya-1960.

453. KÖROĞLU, Kazım.

               Hadisat ve Hatırat. Konya-1969.

454. KÖSEOĞLU, Ahmet. Kendini Koruyan Şehir. Ebabil Yayınları, Ankara-2007.

455. KÖSTÜKLÜ, Nuri.

               Milli Mücadele'de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları. Kültür

               Bakanlığı, Ankara.

456. KÖSTÜKLÜ, Nuri.

               Vatan Savunmasında Mevlevihaneler. Çizgi, Konya-2005.

457. KÖSTÜKLÜ, Nuri. 

               Yalvaç'ta Aile. Konya-1996.

458. KULU, Fahrüddin.

                Amentü Numünesi veya Îlmihâl-i İtikadi. İslami Neşriyat, Konya.

459. Kur'an Ahlakı ve 54 Farz. Derl. Mustafa ÖZKUL. Hikmet Gazetecilik,

               İstanbul-1969.

460. Kur'an Yolunda Birliğe Da'vet. Derl. Osman GÖKMEN. Denizkuşları

               Ofset, Konya-2000.

461. KURUCU, Ali Ulvi.

               Gecelerin Gündüzü. Marifet Yayınları, İstanbul-1990.

462. KURUCU, Ali Ulvi.

               Asırlar Boyunca Parlayan Nur. Orkun Basımevi, Ankara-1963.

463. KUŞ, Ahmet-DİVARCI, İbrahim-ŞİMŞEK, Feyzi.

               Konya'da Osmanlı Dönemi Eserleri. Selçuk Belediyesi, Konya-2005.

464. KUTAY, Cemal. Atatürk Olmasaydı. Aksoy Yayıncılık, İstanbul-1998.

465. KÜÇÜK, Abdürrahim.

               Hicran (Şiir). Erkan Matbaacılık, İstanbul.

466. KÜÇÜK, Sezai. 

               Mevleviliğin Son Yüzyıl. Simurg Yayıncılık, İstanbul-2003.

467. KÜÇÜKBEZİRCİ, Seyit.

               Issız Yuvalar-Konya Türküleri. Umut Yayınları, 1960.

468. KÜÇÜKDAĞ,  Yusuf.

               Armutlu. Konya-1996.

469. KÜÇÜKDAĞ, Yusuf.

               Konya Şehri'nin Fizikî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı: Makaleler I.

               Selçuklu Belediyesi, Konya-2004.

470. KÜÇÜKDAĞ, Yusuf-ARABACI, Caner.

               Selçuklular ve Konya. Selçuklu Belediyesi Yayınları, Konya-1994.

471. KÜÇÜKKALAY, Hüseyin.

               Abdullah İbn Mes'ûd ve Tefsir İlmindeki Yeri. Denizkuşları

               Matbaası, Konya-1971.

472. KÜÇÜKKALAY, Hüseyin.

               Kur'an Dili Arapça. Manevi Değerleri Koruma ve İlim Yayma

               Cemiyeti, Konya-1969.

473. KÜÇÜKKONER, M.Özgen.

               Hayatın İçinden. NKM Yayınları, İstanbul-2006.

474. KÜÇÜKKONER, M.Özgen. 

               Köşe Yazılarım. Altunarı Ofset, Konya-2003.

475. Ladikli Ahmet Aşık Hüdai. Derl. Ahmet ELMA; Haz. Erhan KAYA.

               Ladikli Ahmet Ağa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya-2006.

476. LİGETİ, L.

               Bilinmeyen İç Asya. Çev. Sadrettin KARATAY. Türk Tarih Kurumu, Ankara-1986.

477. L'illustrastıon de L'orient: Konya. Tan Matbaası, İstanbul-1950.

478. M. Muhlis Koner'den Seçme Yazılar. Haz. Mustafa Özcan.Konya Valiliği İl Kültür

               Müdürlüğü, Konya-2003.

479. MASALA, Anna.

               Türkiye'ye Aşk Mektuplarım. Kültür Bakanlığı, Ankara-2000.

480. Mehmet Önder Bibliyografyası (1944-1984) 57 Kitap-1000 Makale. Haz. Erdoğan

               EROL, Fevzi GÜNÜÇ. Güven Matbaası, Ankara-1984.

481. MEMİŞ, Ekrem-KÖSTÜKLÜ Nuri. 

               Orta Doğu Anadolu İlişkileri.  S.Ü.  Basımevi, Konya-1992.

482.  Kitabı. Mevlana-Konevi-Meram. Ed. Dilaver GÜRER;Bekir ŞAHİN,Meram Belediyesi Sadreddin Konevi 

               Araştırma Merkezi, İstanbul-2007                   

483. Mesnevi'den Seçmeler. Haz.Yakup ŞAFAK. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-

               2003.

484. Mevlânâ Mesnevi Pınarı: Açıklamalı Manzum Seçmeler. Terc. Derviş AHMET-Aşık

               Kul SADİ. Ceylan Matbaası, Konya-1979.

485. Mevlânâ Mesnevî: Üç Şehzade ve Muhtesip Hikâyeleri Şiir Tercümesi ve Şerhi.

               Devran Ofset, Ankara-1994.

486. Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu II. Haz. Abdülbaki GÖLPINARLI. Türk Tarih

               Kurumu Basımevi, Ankara-1971.

487. Mevlana ve Türbesi. Haz. Mehmet ÖNDER, Celalettin KİŞMİR. Yeni Kitap Basımevi,

               Konya-1953.

488. Mevlana'nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler. Haz. M. Sadık GÜNDÜZ. Zerafet

               Yayınları, İstanbul-2003.

489. Mevlanaya Sesleniş. Haz. Mehmet GÖNÜLLÜOĞLU, Gülendam YILMAZ, Zeliha

               YARKIN. Ülkü Basımevi, Konya.

490. Mevlevi Albümü. Topl. Abdülbaki GÖLPINARLI. İnkılap Kitabevi.

491. MİMAR ŞEHABEDDİN.

               Selçukî ve Osmanlı Çinileri İşçiliği. Kâinat Kitaphanesi, İstanbul-1931.

492. MORTON, H. V.

               In the Steps of St. Paul. London-1936.

493. MUHLİS, Mehmed-Ferid-Faik-BAHRİ, Mümtaz.

               Konya ve Rehberi (1339-1923). Çev. M. Ali UZ. Konya Aydınlar Ocağı, Konya-

               1997.

494. MUNİS, Erdoğan.

               Evrimi ile Yazı Sanatı. Haz. Mehmet YAVRU. ISVAK, Ankara.

495. Musikî Rehberi: Dînî Mûsikî. Haz. Ali Kemal BELVİRANLI. Nedve Yayınları, Konya-

               1975.

496. MÜLAYİM, Selçuk.

               Sanat Tarihi Yıllığı XI. Konya Karatay Medresesi'nin Ana Kubbe Geometrik

               Bezemesi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, İstanbul-1982.

497. Mümtaz Koru: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri. Haz. Mehmet ÖNDER. Ülkü Basımevi,

               Konya-1954.  

498. MÜNECCİMBAŞI ŞEYH AHMED DEDE EFENDİ.

               Karahanlılar ve Anadolu Selçükleri. Çev. Nihal ATSIZ, Necati LUGAL, Hasan 

               Fehmi TURGAL. Türkiye Yayınevi,İstanbul.

499. Nasreddin Hoca Diyarı Akşehir. Akşehir Kalkındırma Derneği, İstanbul-1956.

500. NECATİ, Eyyüp.

               Felsefeli Dini Esaslar. Köy Hocası Matbaası, Ankara-1934.

501. Ney'in Feryadı (Nay- Name).  Haz. Üzeyir ASLAN. Sufi Kitabevi, Konya-2006.

502. NÜZHAT, Sadeddin.

               Karacaoğlan. Vilayet Matbaası, Konya-1927.

503. NÜZHET, Saadettin.

               Mevlânâ. Kanaat Kütüphanesi, İstanbul-1932.

504. ODABAŞI, A.Sefa.

               Dünden Bugüne Konya Türküleri. Konya İl Kültür Müdürlüğü, Konya.       

505. ODABAŞI, A.Sefa.

               Konya İmajı: Mekânlar-İnsanlar. Konya Ticaret Odası, Konya-2003.

506. Oğluma Vasiyetlerim. Haz. İsa ŞAHİN. Gürcan Ofset, Konya-2000.

507. OĞUZ, Hüseyin.

               Konya Delibaş Hadisesi. Yeni Konya, Konya-2005.

508. OĞUZ, Zeki. 

               Dolavlı Yılmaz Güney. Çalı Yayınları, Konya.

509. OĞUZ, Zeki.

               Konya Dağ Köyleri. Alagöz Yayıncılık, Konya-1997.

510. OĞUZ, Zeki.

               Hayrat: Öyküler. Kavram Yayıncılık, İstanbul-1992.

511. OĞUZ, Zeki.

               Konya Dağ Köyleri. Konya İl Kültür Müdürlüğü, Konya-2000.

512. OĞUZ, Zeki.

               Ürkek Bir Keklik.Yaba Yayınları, Ankara-1996.

513. OĞUZ, Zeki.

               Yaylaların Özgür Çocukları Yörükler. Fidan Ofset, Konya, 2004.

514. OĞUZ, Zeki.

               Yüreğimi Getirdim Armağan. Toplum Yayınları, Ankara-1995.

515. Okul ve Öğrenci Kitap Kılavuzu. Haz. Konya 1. Bölge Öğretmenleri. Yeni Kitap

               Basımevi, Konya-1947.

516. ONAR, Mustafa.

               Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları 1. Kültür Bakanlığı, Ankara-1995.

517. ONUR, Hüdavendigar.

               Ermeni Portreleri. Bilgeoğuz Yayınevi, İstanbul-2005.

518. ORAL, M. Zeki.

               Hazret-i Mevlânâ Dergâhındaki Şaheserlerinden Nisantası. Türk Tarih Kurumu

               Basımevi, Ankara-1954.

519. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu: 8-11,

               Haziran. Ed. Hasan EKİZ. Bahri Bağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma

               Merkezi, Konya-1999.         

520. OYTUN, H. Nafiz. 

               Şair M. Nedim Güntel Hayatı ve Eserleri. Haşim Basımevi, Konya-1940.

521. OYTUN, H.Nafiz.

               Şair M. Nedim Güntel Hayatı ve Eserleri. Haşim Basımevi, Konya-1940.

522. OZAN, Derviş-SAKMAN, Mehmet Tahir.

               Bir Hayat Yetmez: Şiirler. Star Ofset, Konya-1999.

523. ÖCAL, Cemal Oğuz.

               Bir Millet Şahlanıyor. Yaylacık Matbaası, İstanbul-1968.

524. ÖGE, Muhsin.

               Emine: Şiir-Anı. Merhaba Ofset, Konya-2004.

525. ÖĞÜTÇÜ, Recep.

               Çatlayan Dudaklar: Şiir Kitabı. Ceylan Matbaası, Konya-1980.

 

526. ÖKSÜZ, Veysel.

               Nazm'lar: Şiir. Konya-1984.

527. ÖNDER, Mehmet. 

               Atatürk'ünYurt Gezileri.  İş Bankası, Ankara-1975.

528. ÖNDER, Mehmet.

               Güldeste. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1990.

529. ÖNDER, Mehmet. 

               Seydişehir Tarihi. Seydişehir Belediyesi, 1986.

530. ÖNDER, Mehmet. 

               The Museumes Of Turkey. İşbank Yayınları, İstanbul-1977.

531. ÖNDER, Mehmet. 

               Yeşil Kubbenin Gölgesinde. Dönmez Yayınları, Ankara-1995.

532. ÖNDER, Mehmet.

               Aldı Sözü Anadolu. MEB, İstanbul-1992.

533. ÖNDER, Mehmet.

               Anadolu Fetih Destanları. Defne Yayınları, Ankara-1970.

534. ÖNDER, Mehmet.

               Anadolu Şehir Adları. Defne Yayınları.

535. ÖNDER, Mehmet.

               Atatürk Konya'da. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1989.

536. ÖNDER, Mehmet.

               Konya Çeşme ve Şadırvanları. Ülkü Basımevi, Konya-1955.

537. ÖNDER, Mehmet.

               Konya. Şahap Kitabevi, Konya-1962.

538. ÖNDER, Mehmet.

               Mevlânâ Müzesi Şaheserlerinden Mevlânâ'nın Sandukası. Ülkü Basımevi,

               Konya-1958.

539. ÖNDER, Mehmet.

               Mevlâna Şehri Konya. Konya Turizm Derneği, Ankara-1971.

540. ÖNDER, Mehmet.

               Mevlâna'nın Konya'daki Evi ve Medresesi. Yenikitap Basımevi, Konya-1956.

541. ÖNDER, Mehmet.

               Öğüd Gazetesi. Güven Matbaası, Ankara-1986.

542. ÖNDER, Mehmet-BALKAN, Mehmet.

               Zafer Yolunda: Şiirler. Akın Matbaası, Ankara-1947.

543. ÖNDER, S. Faruk.

   Siyasi Taşlamalar. 

544. ÖNDER, Seyit Faruk.

               Dünden Bugüne Manzum Hatıralar. Günlük Ticaret Neşriyat, İstanbul-1991.

545. ÖNDER, Mehmet. 

               Konya'da Alevi (Ulvi) Sultan Mescidi ve Mihrabı. Ankara-1958.

546. ÖNGE, M. Yılmaz.

               Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları. Vakıflar Genel Müdürlüğü,

               Ankara-1995.

547. ÖNKAL, Ahmet.

               Rasûlüllâh'ın İslâm'a Da'vet Metodu. Hayra Hizmet Vakfı Yayınları, Konya-1981.

 

 

548. ÖTEN, Mehmed.

              Cennetin Yolları: Mü'mini Cennete Götüren Kırk Yol. Denizkuşları Matbaası,

              Konya-1973.

549. ÖTEN, Mehmed.

              Cennetin Yolları: Mü'mini Cennete Götüren Kırk Yol. Denizkuşları Matbaası,

               Konya-1973.

550. ÖZAKMAN, Turgut. 

               Şu Çılgın Türkler. Bilgi Yayınevi, Ankara-2005.

551. ÖZATTİLA, Alişan.

               Hak Âşığı Mevlâna Celâleddin. Denizkuşları Matbaası, Konya.

552. ÖZATTİLA, Alişan. Hak Âşığı Mevlâna Celâleddin. Denizkuşları Matbaası, Konya

553. ÖZBAŞ (HASİPEK), Seniha.

               Konya İli Çarıklar Köyünde Aile Hayatı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları.

554. ÖZBEK, Abdullah. 

               Bir Eğitimci Olarak Akif. Selam Yayınları, Konya-1988.

555. ÖZBEL, Kenan.

               El Sanatları XVI. Konya Kaşıkları. CHP Halk Velri Bürosu, Ankara-1949.

556. ÖZBEY, M. Cafer.

               Gül ve Çöl. Nokta Ofset, Konya-2000.

557. ÖZÇELİK, Ali. Atatürk’ün Gençlik Anıları.Yıldız Basımevi, Konya-1966.

 558. ÖZÇELİK, Ali.

               Atatürk'ün Gençlik Anıları (1895-1905). Yıldız Basımevi, Konya-1966

559. ÖZDAMAR, Mustafa.

               Hacı Veyiszade. Marifet Yayınları, İstanbul-1993.

560. ÖZDAMAR, Mustafa.

               İbrahim Hakkı Konyalı ve Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu. Kandil

               Yayınları, İstanbul-1997.

561. ÖZDAMAR, Mustafa.

               Karasakal Hoca. Timaş Yayınları, İstanbul-1995.

562. ÖZDAMAR, Mustafa.

               Hacı Veyiszâde. Kırk Kandil Yayınları, İstanbul-1995.

563. ÖZDEMİR, Osman H.

               Eserler Bırakan Bir Türk Büyüğü: İshak Paşa ve 476 Yıllık Şeceresi. Zafer

               Matbaası, Konya-1971.

564. ÖZDEMİR, Osman.

               Ilgın Kaplıcası'nın Tarihçesi. Yıldız Basımevi, Konya-1959.

565. ÖZDEMİR, Osman.

               Zamanname ve Tarih ve 27 Mayıs 1960 Gününün Destanı. Güven Matbaa, 

               Konya-1965.

566. ÖZDEMİR, Osman.

               Ortadoğu, Biz, Hudutlarımız ve Dev Devletlerin Akıbeti. Güven Matbaası, Konya-

               1968.

567. ÖZDOĞRU, Şükrü.

               Kuruluşundan Bugüne Türkiye'de İmam Hatip Liseleri ve Konya İmam Hatip

              Lisesi (1951-1991). Konya-1991.

568. ÖZKAN, Nurettin. 

              Konya Onuncu Yıl Cumhuriyet Anıtları. Arı Ofset, Konya-1998.

 

569. ÖZKAN, Nurettin. 

               Konya Onuncu Yıl Cumhuriyet Anıtları. Müzeler Genel Müdürlüğü, Konya-2004.

570. ÖZKARDEŞ, M. Ali.

               İnsanın Aslı ve Hz. Mevlâna. Yenilik Basımevi, İstanbul-1963.

571. ÖZKAYNAK, Kemal.

               Akseki Kazası. Akgün Matbaası, Ankara-1954.

572. ÖZKUL, Ahmet Ziya.

               18 Yaş Şiirleri. Doğuş Matbaası, Konya.

573. ÖZKUT, Ali Rıza.

               Duyuşlar ve Deyişler. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1944.

574. ÖZMEN, Ünsal.

               Kent Kent Türkiye Konya.  Pamukbank Yayınları, Ankara.

575. ÖZMEN,Ünsal.

               Konya. Pamukbank Yayınları, Ankara-1970.

576. ÖZOL, Ali İhsan.

               Ahlaki ve Tasavvufi Şiirlerim. Anadolu Matbaacılık, İzmir-1988.

577. ÖZÖNDER, Hasan.

               Konya Mevlana Dergahı. Kültür Bakanlığı, Ankara-1989.

578. ÖZÖNDER, Hasan.

               Konya Velileri. Arı Basımevi, Konya-1980.

579. ÖZÖNDER, Hasan.

               Peygamberimizin Sağlık Öğütler. İrfan Matbaası, İstanbul-1974.

580. ÖZÖNDER, Hasan.

               Sille: Tarih-Kültür-Sanat. Merhaba Basımevi, Konya-1998.

581. ÖZPINAR, Mustafa.

               Taşkent'e Çağrı.

582. ÖZPINAR, Mustafa.

               Taşkent'e Çağrı. Yeşim Matbaası, Ankara-1987.

583. ÖZÜDOĞRU, Şükrü. 

               Hotamış. Damla Ofset, Konya-1997.

584. ÖZÜDOĞRU, Şükrü.

               Tarihî, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Hotamış. Damla Ofset, Konya-1997.

585. PASLI, Bahaddin.

               Seydişehir Destanı. Bahçıvanlar Basım, Seydişehir-1997.

586. PETRONOTİS, Argiris. 

               Hacı ustalar. Kitap Yayınevi, İstanbul-2004.

587. Pirelli, Mevlana Anılıyor. Türk Pirelli Ticaret A.Ş., İstanbul-1970.

588. Prens Sebahattin Bey (Hayatı-Dönemi ve Fikirleri). Haz. Ahmet Şeref CERAN. Arı

               Basımevi, Konya-1984.

589. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu: Hayatı, Yayınlarından ve Yazılarından Seçmeler. Haz. Ali

               Berat ALPTEKİN. Göksu Matbbası, Konya-1989.

590. Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı. Gazi Kitabevi, Ankara-2005.

591. Resim Sanatına Gönül Verenler 2.  Konya İl Kültür Müdürlüğü, Konya-2003.

592. Rumi ve İkbal. Pakistan Sefareti Basın Ateşeliği, İstanbul-1952.

593. RUNYUN, Mustafa.

               Dini ve Ahlaki Muhasebelerim. Ayyıldız Matbaası, Ankara-1958.

594. SAK,  İzzet.

               Konya Vakfiyeleri (1650-1800). Kömen Yayınları, Konya-2005.

595. SAK, İzzet. 

               47 Numaralı Konya Şeriye Sicilleri. Tablet Basımevi, Konya-2006.

596. SAK, İzzet.

               10 Nımaralı Konya Şer'iye Sicili: 1070-1071/1659-1661 (Transkripsiyon). S.Ü.

               Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya-2003.

597. SAK, İzzet.

               Belgeler. TTK Basımevi, Ankara-1988.

598. SAKAOĞLU, Saim. 

               101 Anadolu Efsanesi. Kültür Bakanlığı, Ankara-1989.

599. SAKAOĞLU, Saim.

               Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip 

               Kataloğu. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara-1980.

600. SAKAOĞLU, Saim.

               Çaybaşı Yazıları. Meram Belediyesi, Konya-2000.

601. SAKAOĞLU, Saim.

              Senin Aşkınla. Nur Matbaası, Konya-1987.

602. SAKAOĞLU, Saim.

               Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca. S.Ü.Eğitim Fakültesi Yayınları, Konya-1992.

603. SAKMAN, Mehmet Tahir.

               Dünden Bugüne Konya Oturakları. Milenyum Yayınları, İstanbul-2001.

604. SAMANOĞLU, Gültekin.

               Uzun Vuran Gölge. Baha Matbaası. İstanbul-1983.

605. SAMUR, Tahsin.

               Ilgın'da Türk Devri Yapıları.  Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Konya-1992.

606. SARIÇİFTÇİ, İbrahim.

               Çocuklara Müzik. İnkılap Kitabevi, Konya-1963.

607. SARRE, Fridrich.

               Küçük Asya Seyahati. Çev. Dara Çolakoğlu. Pera Turizm, İstanbul-1998.

608. SARRE, Friedrich.

               Konya Köşkü. Çev. Şehabettin UZLUK. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-

               1967.

609. SATILMIŞ, Alişan.

               Adresini Arayan Fotoğraflar. Emre Yayınları. İstanbul-2001.

610. SAVLU, Ahmet Hamdi.

               Din Dersi. Denizkuşları Matbaası, Konya.

611. SAVLU, Ahmet Hamdi.

               İslâmda Müsbet Milliyetcilik. Arı Basımevi, Konya-1980.

612. Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk. Haz. Feyzi HALICI. Kültür Bakanlığı, Ankara-1981.

613. Saz-ü Söz Arasında Cin-ü Çen Tanrıkorur'un Hatıraları. Dergah Yayınları, Ankara-

               2003.

614. Selçuk Dergisi Sadrettin Konevi Özel Sayısı.  Konya, 1989

615. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2002 Mezuniyet Yıllığı. Sebat Ofset, Konya-

               2002.

616. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Haz. Hüseyin ÖĞÜT, Bayram SADE, Ayhan

               ÖZTÜRK. Konya-1996.            

617. Selçuki Devletleri Tarihi. Çev. M. Nuri Gençosman. Önsöz ve Notlar F. N. UZLUK, 

               Ankara-1943.

618. SEMİZ, Yaşar.

               Türk-Amerikan Münasebetleri Işığında Chester Demiryolu Projesi 1909-1926.

               Saray Kitabevi, Konya-1995.

619. SENAN, Ferruh.

               Konya Ereğlisi. Ercan Matbaası, İstanbul-1961.

620. Sevâkıb-ı Menâkıb. Hazret-i Mevlâna’dan Menkıbeler. Haz. Bekir ŞAHİN. Meltem

              Ofset, Konya-2006.

621. SEVGİ, Ahmet.

               Zihniyet Değişimi. Dizgi Ofset, Konya-2002.

622. SEVİM,  Ali.

               Ünlü Selçuklu Komutanları. TTK., Ankara-1990.

623. Silinmeyen Simalar (Karaman ve Konya Civarı Hocaları). Haz. Mehmet Ali

               KIRBOĞA. Cantaş Yayınları, Karaman-2002.

624. Sille Fotoğraf Albümü. Haz. Ahmet KUŞ, İbrahim DUVARCI, Feyzi ŞİMŞEK.

               Selçuklu Belediyesi, Konya-2004.

625. Sille’nin Halk Şairleri. Derl. A. Kemal Akça. Haşim Basımevi, Konya-1940.

626. SOĞANCI, Adnan. 

               Konya Yöresinde Tesviye Çalışmalarında Mekanik Scraper'in Zaman, Yakıt

               Tüketimi ve İş Başarıları.  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Konya-1994.

627. SONALP, Metin.

               Güvercin Sesi. Öğütler Matbaacılık, İstanbul-1998.

628. SONSEL, Nuri Gökhan.

               Kırık Bahar Dalları-Sevgi Yağmurları: Şiirler. Gökhan Ajans, Konya-1999.

629. Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri.  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul-1958.

630. SUNGUR, Hasan Halis.

               Gabin. İstanbul Matbaası, İstanbul-1953.

631. SÜREYYA, Şeyh Baba Mehmed.

               Tarikat-ı Aliyye-i Bektâşiyye.  Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara-1995.

632. SÜRÜCÜ, H. Bekir. 

               Huda Rabbim ve Elli Dört Farz.  Kanaat Matbaası, Konya.

633. SÜSLÜ, Memduh Yavuz.

               Ermenekli Hasan Rüştü Hayat ve Eserleri. Yenikitap Basımevi, Konya-1937.

634. ŞAHİN, İsa. 

               Kainatın Sırları. Tekin Yayınevi, Konya-1998.

635. ŞAHİN, Mustafa.

               Yağmur  Duası.  Karınca Ofset, Konya-2002.

636. Şehid-i Abdü'l-Ezel Paşa'nın Hayatı ve Şehadeti. Derl. Mustafa ÖZKUL.

637. ŞEHRÎ İBRÂHİM.

               Koyunoğlu Müzesi'nde Kırk Hadis Mecmuası. Haz. Mustafa ÇIPAN, Ahmet

               EFE. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-2003.

638. Şehrimiz ve Çevresini Tanıyalım: Konya. Haz. Kemal IŞIL, İsmail KILCIGİL, Mustafa

               KILCIGİL. Yenikitap Basımevi, Konya-1970.

639. ŞEM'İ EFENDİ. Şem'i Divanı.

640. Şemsü'ş Şümus (Güneşler Güneşi ).  Haz. Yakup ÇİÇEK. Umran, İstanbul-1987.

641. ŞENER, Ferhat.

               Esintiler. Akce Matbbası, Konya-2002.

642. ŞENOL, Sevgi.

               Konya-Güneysınır Boncuk Oyaları. Ön Matbaası, Bursa-1995.

643. Şems-i Tebrizi Konuşmalar. Çev. M. Nuri GENÇOSMAN. Hürriyet Yayınları, İstanbul.

644. ŞENTÜRK, Ahmet Tufan-KAYACAN, İsa.

               Armağan 3. Anayurt Gazetesi Yayınları, Ankara-2004.

645. Şoförün Eğitim Kitabı Konya Rehberi. Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası, 

               Konya,  1997.

646. TALAT, Çankırılı Ahmed.

               Halk Şiirlerinin Şekli ve Nev'i. Devlet Matbaası, İstanbul-1928.

647. TANERİ, Aydın.

               Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı. Bilge Yayınları, Konya-1977.

648. TANSEL,  Oguz.

               Dağı Öpmeler. YKY,  İstanbul-1999.

649. Tasavvufî Düşüncenin Esasları (Ahi Evren). Terc. Mikâil BAYRAM. TDV, Ankara-

               1995.

650. TAŞ (ERGÜN), Ümmü.

               Acı Sevgi.

651. Taşeli'nde Köyüm Uğurlu. Haz. Mehmet AKSUNGUR. Gökhan Matbaacılık, Konya-

               2002.

652. Taşkent-Çağrı. (S.4) Ağustos Taşkent Dayanışma Kültür Vakfı, Taşkent-1993.

653. Taşkent'in Doğuşu. Haz. Fahrettin ERTAN, Vedat ERTUĞRUL, M. Ali ŞENGÜDEN,

               H. Rıfkı ÖZBABA. İrfan Matbaası, İstanbul-1974.

654. TAŞKIRAN, Şükrü.

               Müslüman Çocuğun Muhatasar Din Dersleri: İman-İbadet-Siyer. Kanaat

               Matbaası, Konya-1970.

655. TEBRİZİ, Şemsi.

               Konuşmalar. Çev. M. Nuri Gençosman. Hürriyet Yayınları, İstanbul-1974.

656. TEKİNŞEN, Cenap.

               Süt Tozu Teknolojisi. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya-1986.

657. TEKMEN, Mehmet.

               Necva Yahut Sohbet Tutkusu. Konya-2004.

658. Tekstilin Dünyada ve Türkiye'deki Önemi, Bulunduğu Durum [Araştırma]. Haz. Ayşe

               İLDİZ. Konya-2003.

659. TEZAN, Erduran.

               Tatbikatta Gümrük ve Tekel Kaçakçılığı. Fon Matbaası, Ankara-1972.

660. Tokcan Takvimi.  Haz.Yusuf Ziya TOKCAN, Akın Basımevi, Konya-1960.

661. TOLASA, Harun.

               Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası. Akçağ Yayınevi, Ankara-2001.

662. TOP, H. Hüseyin.

               Mevlânâ Neş'esinden Esintiler. Kale Yayınları, İstanbul-2005.

663. TOPBAŞ, Mevlüt.

               Solingen Sohbetleri. Ceylan Ofset, Konya-1989.

664. TOPTAŞ, Mahmut. 

               Mevlana da Cihat Anlayışı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya.

665. TOPTAŞ, Mahmut. 

               Mevlana'nın Diliyle Kur'an Tefsiri. Cantaş Yayınları, İstanbul-2000.

 

666. TORUNOĞLU, Ali Fuat.

               Konyamız. Şafak Basımevi, Karaman-1978.

667. TOSUN, Bekir.

               Tarihte Bozkır ve Çevresi Taşbaşı. Ekip Matbaacılık, İstanbul-2003.

668. TUĞLU, Hamdi.

               Üzüm Nasıl Yetiştirilir?.Tecelli Basımevi, İstanbul-1936.

669. TURGUT, Arif Nüshet.

               Eski Konya Evleri. Konya Büyük Şehir Belediyesi, Konya-2003.

670. Türk Edebiyatı Halı Kongresi ve Edebiyatımızda Halı. Ege Gazetecilik, İstanbul-

               1984.

671. Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler I. Haz. Feyzi HALICI.Güven

               Matbaası, Ankara-1985.

672. Türk İllüstrasyonu: Konya Fevkalede Nüshası. Çituri Biraderler Basımevi, İstanbul-

              1938.

673. Türk Sanat Mûsikîsi Beste ve Saz Eserleri Yarışması 1977 Ödül Kazanan Eserler,  

               Turizm Derneği, Ankara-1977.

674. Türk Tıb Tarihi Arkivi. İ.Ü. Tıb Tarihi Enstitüsü, İstanbul-1940.

675. Türk Yurdu Mevlana Özel Sayısı. III.Cilt   İstanbul-1964.

676. Türkiye Müzik Bibliyografyası: Kitaplar, Notalar. Haz. Mehmet Salih

               ERGAN.Kuzucular Ofset, Konya-1994.

677. UÇAN, Fevzi. 

               İlkokul 4.Sınıf Testleri. Pratik Öğretim Yayınevi, Konya-1971.

678. UÇAN, Fevzi.

               Anıların Öğüdü. Pratik Öğrenim Yayınları, Konya-1992.

679. UÇAN, Fevzi.

               İlk Okuma Yazmaya Geçiş Kitabı. Pratik Öğrenim Yayınları, Konya-1993.

680. UÇAR, Abdullah.

               Haçlı Gururunun Yere Serildiği Yer Çanakkale. Damla Ofset, Konya-2006.

681. UĞUR, M. Ferid-KOMAN, M. Mes'ud.

               Selçuk Büyüklerinden Celâlüddin Karatay ile Kardeşlerinin Hayat ve Eserler.

               Yeni Kitap Basımevi. Konya-1940

682. UĞURLU, Kamil.

               Masal Gibi Öyküler.  Dişo Kompani, Üsküp-2004.

683. ULUNAY, Refi Cevat.

               Sürgün Hatıraları. Arma Yayınları, İstanbul-1999.

684. Uluslar arası Hz. Mevlana Vakfı. Ed. A. Mete GÜNEY. Kurtiş Matbaacılık, İstanbul-

               1996.

685. Uluslararası Üçüncü Mevlâna Semineri Bildirileri 15-17 Aralık 1978. Haz. A.

               BAUSANİ, A. MASALA. Roma Üniversitesi, Roma-1978.

686. USMAN E. Raşit.

               Son Yıllarda Konya'nın Yetiştirdiği Genç Şairler. Konya Halkevi Yayınları, 

               Konya-1949.

687. UYSAL, Mustafa. 

                İslamda Evliya Meselesi ve Harikalar. Nazımbey Basımevi, Konya-1970.

688. UYUMAZ, Emine. 

                Sultan I.Aleaaddin Keykubat Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi

                (1220/1237), TTK, Ankara-2003.

689. UZ, M. Ali.

               75. Basın Yılında Mustafa ATAMAN. Alagöz Yayın, Konya-1997.

690. UZ, M. Ali.

               Ankaravi Mehmet Efendi. Merhaba Ofset, Konya-2004.

691. UZ, Mehmet Ali.

               Konya Kültürüne Hizmet Edenler: Araştırmacı Yazarlar ve Kurumlar 2. Konya

               Büyükşehir Belediyesi, Konya-2004.

692. UZLUK, F. Nafiz.

               Büyük Annemden Dinlediğim Ata Sözleri. Türk Tarih Kurumu Basımevi,

               Ankara-1960.

693. UZLUK, Feridun Nafiz. 

               Baktreriologie de Kullanılan Üretme Yerleri ve Boyalar. Maarif Matbaası,

               Ankara-1943.

694. UZLUK, Şahabettin.

               Mevlevilikte Resim, Resimde Mevleviler. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-

               1957.

695. UZLUK, Şehabettin.

               Mevlâna'nın Türbesi..Konya Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi Yayınları, Konya-

               1946.

696. ÜLKER, Ali Ulvi.

               Kültür Diliyle Bozkır. Bozkır Çevresi ve Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği,

               İstanbul-2003.

697. ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir-ÖZTELLİ, Cahit.

               Nasreddin Hoca. Türk Etnoğrafya ve Folklor Derneği Yayınları, Ankara-1964.

698. ÜNAL, İbrahim.

               Bir Demet Kırçiçeği. Damla Matbaacılık, Konya-1989.

699. ÜNAL, Tahsin.  Dosya Rehberi. Ülkü Yayınları, Konya-1949

700. ÜNAL, Tahsin.

              Karamanoğulları Tarihi (Türkçe Kaynaklara Göre). Yıldız Matbaacılık, Ankara-

              1957.

701. ÜNAL, Zeki.

               Anarşi. Ankara-1992.

702. ÜNLÜKUL, Abdülmecid.

               Zamanın İstediği Bir İlmi Kelâm İman Dili. İleri Basımevi, Konya-1961.

703. ÜNÜGÖR, Mustafa.

               Allah'a Giden Yol Kur'an'dan Geçer. Kanaat Matbaası, Konya-1966.

704. ÜNVER, A. Süheyl.  Hekim Konyalı Hacı Paşa Hayatı ve Eserler

                  İ.Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü. İstanbul-1953.

 705. ÜNVER, A. Süheyl.

               Konyada Evliya Sayımı. 

706. ÜNVER, A. Süheyl.

               Sevâkıb-ı Menâkıb: Mevlâna'dan Hatıralar. Organon İlaçları, İstanbul-1973.

707. ÜNVER, Süheyl.

               Karaman Sultanı Mehmet Beyin Hususi Kütüphanesine Ait Bir Kitapta

               Temelllük Kitâbesi. İstanbul, Milli Mecmua Basımevi-1946.

708. ÜRÜN, Ahmet Kâzım.

               Örneklerle Arap Dilinde Bağlaçlar ve Terkipler. S.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi,

               Konya-1996.

709. V. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Seminer Bildirileri 25-26 Nisan 1995: Konya.

               Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya-1996.

710. VANLI, Şevki. 

               Mimarlık Sevgilim. İletişim Yayınları, İstanbul-2000.

711. Varolmanın Yolunda Zengin Olmak: Mehmet TANRISEVER. Ed. Süleyman DOĞAN,

               Mehmet UYAR, Mahmut ÇETİN. Feza Film, İstanbul-2005.

712. VEHBİ, Mehmet. 

               Ahkam-ı Kur'aniye. Üçdal Neşriyat, İstanbul-1971.

713. VELED, Suldan. 

               İbtida-Name. Çev.Abdülbaki GÖLPINARLI. Konya Turizm Derneği Yayınları,

               Ankara-1976.

714. YAĞMUR, Sinan.

                Mesnevi'den Hikayeler. Esra Yayınları, Konya.

715. YAKIT, İsmail.

               Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme. Ötüken Neşriyat,

               İstanbul-1992.

716. YALÇIN, Osman. 

               Konya. Özyürek Yayınları, İstanbul-1961.

717. YALÇIN, Osman.

               Niğde ve İç Anadolu Bölgesi. Özyürek Yayınları, İsatanbul-1988.

718. YALÇINKAYA, Ekrem.

               Coğrafya'da, Tarih' de ve Bugünkü Konya.Yeni Kitap Basımevi, Konya-1943.

719. YAMANLAR, Orhan.

               Sille, Altınapa, May ve Ayrancı Baraj Havzalarında Erozyon Araştırmaları. 

               DSİ., Ankara-1957.

720. YARDIMCI, Saime.

               Konya Mutfağı'ndan. Bahçıvanlar Basımevi, Konya-2002.

721. Yaşayan Konyalı Sanatçılar ve Eserleri. Konya Selçuklu Belediyesi, İzmir-1998.

722. YAVRU, Mehmet.

               Muhtarın Kitabı.  Altunarı Ofset, Konya-2005.

723. YAVRU, Mehmet.

               Atatürkçülük ve İlkeleri. Ülkü Basımevi, Konya-1981.

724. YAVUZ, Muallim Memduh.

               Eşref Oğulları Tarihi: Beyşehir Klavuzu. Babalık Matbaası, Konya-1934.

725. YAYLALI, Kâmil.

               Mevlânâ'da İnanç Sistemi: Tasavvuf ve Hakîkî Vechesiyle Mevlânâ. Sebat

               Ofset, Konya-1974.

726. YAZICIOĞLU, H. Fikri.

               Hadis Mevzularının Anahtarı. İleri Basımevi, Konya-1963.

727. YAZICIOĞLU, H. Fikri.

               Türkçe Tefsirler Anahtarı.  İleri Basımevi, Konya-1960.

728. Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri. Haz. Zeliha TAŞBAŞ. S.Ü. Mesleki Eğitim

                Fakültesini Yaşatma ve Geliştirme Vakfı, Konya-1995.

 

729. Yeni Fikir.  (S.5)1922.

730. Yeni Tatbikatlı Tecvit. Haz. Osman Nuri KOÇBEKER. Ülkü Basımevi, Konya-1958.

731. Yeni Türk-Eli.  (S.7)-1967.

732. Yeni Ümit. (S.16) Haziran  Kanaat Matbaası, Konya-1966.

733. YENİTERZİ, Emine.

               Jalâl Al-Din Al-Rûmi: A Muslim Saint, Mystic and Poet. Çev. A. Bülent

               BALOĞLU. Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara-2000.

734. YENİTERZİ, Emine.

               Mevlânâ Âşığı Bir Şair: Veysel Öksüz ve Şiirleri. Selçuklu Belediyesi, Konya-

               2006.

735. YETİŞEN, Nizamettin.

               Konya Basketbolu. Hibaş, Konya-1985.

736. YETKİN, Şerare.

               Konya'da Yeni Bulunmuş Figürlü Stuko Süslemeler ve Anadolu.

737. YILDIZ, Durmuş Ali.

               Benim Dünyam. Fatih Matbaası, Konya-1984.

738. YILMAZ, H.Fehmi.

               Nur Çeşmesi Şiirler. Bugün Matbaası, Konya-1982.

739. YILMAZ, Halil.

               Aşık Salihi'nin Hayatı ve Eserleri.  Ennet İletişim, Konya-2000.

740. YILMAZ, Tamer.

               Konya İli Sorun Alanların Bitki Örtüsü Üzerinde. Konya Toprak Su Araştırma

               Enstitüsü, Konya-1977.

741. YÖNDEMLİ, Fuad.

                Kulak Burun Boğaz El Kitabı. Ay Yıldız Matbaası, Ankara-1986.

742. YÖNDEMLİ, Fuad.

                Mevlevilikte Sema Eğitimi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1997.

743. YUSUF, Mehmet.

                Resimli ve Muhtasar Konya Asarı Atika Müzesi Rehberi. Alaeddin Matbaası,

                 İstanbul-1930.

744. Yusufağa Kütüphanesi Tarihçe ve Teşkilat Kataloğu: Konya. Arı Basımevi, Konya.

745. YÜCESOY,  E. Serkan.

                  İlk Hamle. Damla Matbaacılık, Konya.

746. ZEYTİNCİ, İmdat.                

                  Bilinmeyen Toplum. Alagöz Ofset, Konya

 

Konya Lisesi Harf ve Hayal ekibinin Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin'le yaptığı röportaj. Kitaplar, yazma eserler ve nitel...