Ana içeriğe atla

HZ. MEVÂNA İSTİFLİ HAT LEVHALARI


Bekir ŞAHİN

Hz.Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled tarafından13. asrın sonlarına doğru bir disiplin haline getirilen Mevlevi düşüncesi bugün dünyanın pek çok yerinde Türk-İslam irfanının temsilcisidir.
Mevlevilik ekolü sadece düşünce alanı ile sınırlı kalmamıştır.San’at alanında da derin izleri vardır.Neşvü neva bulduğu her yerde ve her dönemde güzel sanatlar akademisi görevini üstlenmiş, Edebiyattan Felsefeye,Musikiden Hüsn-i Hat San’atına kadar İslam San’atlarının bir çok dalı mensupları vasıtasıyle en güzel şekilde icra edilmiştir.
Mevlevi san’atkarlar özellikle yazı ve yazı imalinde kullanılan Makta’ yapımına özen göstermişlerdir. Makta imalini kaleme hürmeten çakı, mil ve kıl testere yardımıyla ince bir sanat haline getirmişler, eserleri nakış, çiçek, yazı ve Mevlevî Sikkesiyle süsleyerek, bu aletin pek latif numunelerini ortaya koymuşlardır. Hattatlar, eserlerinde ana tema olarak Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Hadis-i Şerifleri seçtikleri gibi,kibarı kelam,mesneviden beyitler ve Hazret-i Mevlana lafzını da en güzel bir şekilde istifleyerek levhalara nakşetmişlerdir. Mevlevihanelerin yaygınlaşmaya başlamasıyla bu eşsiz levhalar ziyadeleşerek dergah duvarlarını süslemişlerdir.Öyle ki; Mevlevihanelerde mihrabın tam karşısına “Ya Hazret-i Mevlâna “yazılı Hat levhasını asmak adeta bir gelenek haline gelmiştir.
Ülkemizde ki Mevl^na istifli levhaların pek çoğu;  Mevlevî hattatlar veya Mevlâna muhibbanı san’atkarlar eliyle yazılan “Ya Hazret-i Mevlana” istifli hat levhalarından oluşmaktadır.Başta Mevlana Müzesi (Konya), Divan Edebiyatı Müzesi (Galata Mevlevihanesi) (İstanbul), Vakıf Hat Eserleri Müzesi (İstanbul), Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi (Konya), Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi (İstanbul) , Sadberk Hanım Müzesi Sevgi Gönül Hat Koleksiyonu (İstanbul), Sami Tokgöz Hat Koleksiyonu (Konya), olmak üzere müzeler , kütüphaneler ve bazı hususi koleksiyonlar bünyesinde bulunmaktadır

Söz konusu levhalarda, en yaygın olarak “Yâ Hazret-i Mevlâna kuddise sirruh” ibaresine rastlanmıştır. Buna ilâveten, “Hak Dost”, “Meded” kelimelerine de yer verilen levhalar mevcuttur. Özellikle celî sülüs istiflerde “Muhammed Celâleddin Rûmî” isim ve mahlaslarının eklendiği görülmüştür.
·       Yazı çeşitlerinden en çok, ta’lik ve sülüs tercih edilmiştir. Ayrıca, az da olsa, kûfî veya özgün tasarımlara da yer verilmiştir.
·       İstif formu olarak “destarlı Mevlevî sikkesi” yaygın bir şekilde benimsenmiştir. Bu, bazen yazının destarlı sikke formunda yazılması şeklinde, bazen de destarlı sikke resmi içerisine istifli yahut müsenna (simetrik) yazı şeklinde karşımıza çıkmıştır. Ancak celi sülüs yazı çeşidinin istife daha elverişli olması nedeniyle, sikke formundaki yazıların çoğunluğu celî sülüsle yazılmışken, bir kısmıda Ta’lik olarak yazılmıştır. Buna karşılık, istifsiz, düz satır halindeki yazılarda bu durum tam tersine, ta’lik, celî sülüs şeklinde tezahür etmiştir. Gubarî (toz zerresi kadar küçük) hatla yazılan birkaç levhaya da rastlanmıştır.
·       Tuğra şeklinde Hz. Mevlâna isimlerini havî levhalar da görülmüştür ki; tuğra sembolünün tercih edilmesindeki maksadın, Hz. Mevlana’nın maddi ve manevi dünyanın hükümdarı olduğunu vurgulamak olduğu şeklinde yorumlar getirilmiştir.
Bu eserler asırlarca  aşk ocağının canlarına ilham vermiştir.Kıyamete kadarda vermeye devam edecektir


Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

EMİR CELALEDDiN KARATAY

Ahmet Çelik[1] Emir Celaleddin Karatay b. Abdullah, Anadolu Selçuklularıntanınmış dev­let adamlarındandır. Devatdarlık emirliği, taştdarlık emirliği, sipehsalarlık, ha­zine-i hassa emirliği, saltanat naipliği ve atabeklik gibi görevlerde 40 yıl boyunca devlet hizmetinde bulunmuştur. DOĞUMU-AİLESİ--Doğum tarihi bilinmemektedir. İbn Bibi Celaleddin Karatay 'in, aslen bir Rum devşirme olduğunu söyler. Ebu’l-Ferec ibn İbri ise onu Alâeddin Keykubad’ın yetiştirmelerinden biri olarak kaydeder. Ancak bu bilgi Karatay'ın sultanla mevcut münasebetleri dolayısıyla bir yakıştırma olmalıdır. Bu iki kaynağın onun hakkında kullandığı "Rum nisbesi o dönemde Bizanslı daha genel anla­mıyla Ortodoks mezhebinde bulunan her kavme mensup Hıristiyan ve Anado­lu'da yasayan Müslüman Türk manasına gelen bir tabirdir. Bununla beraber Karatay büyük bir ihtimalle Müslüman Türk asıllı değildir. Zira o devir vesikala­rında mühtedilerin baba adi daima "Abdullah" seklinde değiştirilmekte­dir…

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerinin Soy Seceresi

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri İmam Musa-i Kazım soyundan gelmektedir. İmam Musa-i Kazım’ın evlatları’nın isimleri aşağıda sıralanmıştır:
1-Kazım
2-İsmail
3-Cafer
4-Harun
5-Hasan
6-Hüseyin
7-Ahmed
8-Hüseyin
9-Abdullah’il Ekber
10-İshak 11-Abdullah
12-Zeyd
13-Hasan
14-Fazl
15-Selma
16-Hatice
17-Aişa
18-Emine
19-Hesene
20-İbrahim’al-Mükerrem Mücab (Hacı Bektaş Veli ile Mahmud Hayrani’nin atası)
21-Aişe
22-Seleme
23-Meymune
24-Ümmü Gülsüm
25-Ayn-i Ali
26-Zeyn-i Ali
27-Ali bin Musa Rıza (8. İmam)

On İki İmamlardan yedincisi olan İmam Musa-i Kazım’ın oğlu Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab, Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab’ın oğlu Seyyid Musa Sani, Seyyid Musa Sani’den üç evlat dünyaya geldi; ilki İbrahim Sani, ortancı evladı İbrahim Mükerrem, üçüncü evladı İbrahim Mücab’dır. İbrahim Sani’nin evladı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir. İbrahim Mücab İran ve Irakta ki dedelerin atasıdır. İbrahim Mükerrem’in bir oğlu vardır, adı Seyyid’tir. Seyyid’in oğlu Seyyid Mahmud Hayrani’dir.


Eğer ki soy şec…

ZEKİ ALTINDAĞ

(d. .1933-) Konyalı hayırsever             Konya/Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlkokul tahsilini Kadınhanı  Merkez İlk Okulu’nda bitirdi. İlçesinde ayakkabı imalatçısı bir esnafın yanında beş yıl çıraklık yaptı. O yıllarda ilçenin  köyleri ile olan ulaşımı jiplerle yapılıyordu. Yollar şimdiki gibi asfalt değildi. Jipçilik yapmaya başladı. Üç yıl bu işle uğraştı. Bu sırada askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşünde bakkal dükkanı açtı.. 1972 yıllarında BMC kamyon bayiliği ve traktör bayiliklerini aldı. Daha sonra bir petrol istasyonu alarak petrol ticaretiyle iştikal etti.. Başarılı oldu.  1986 yılında Konya’ya taşındı. Konya da şirketleşti.. Dolayısıyla işini büyüttü. Konya’da bu işlerin yanında çeşitli oto alım satım  pazarlama işleri ile de uğraştı.
İnsanımıza hizmet amacıyla yaptığı hayır işleri: a)Konya Meram Tıp Fakültesine Acil Servis binası.
         b)Konya Meram Tıp Fakültesinde Zeki Altındağ Onkoloji Merkezi.
         c)Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesine 4 katlı 24 derslikli…