19 Aralık 2015 Cumartesi

KONYA'DA ÖZEL KÜTÜPHANELER: AHMET ERGUN KİTAPLIĞI
Ahmet Ergun, kitaplığının nüvesini 14 yaşında iken 1966 yılında oluşturmaya başlamıştır. O tarihte lise öğrencisi iken okumaya merakı, o tarihe kadar okumuş olduğu çocuk kitapları haricinde okuduğu ilk kitap olarak hatırladığı İsveçli yazar KnutHamsun’un Victoria adlı kitabıyla başlamıştır. Varlık yayınlarından çıkan bu kitaptan sonra yine Varlık yayınlarının birçok kitabını devamlı okuyup takip eden Ahmet Ergun okumuş olduğu kitapları biriktirerek ve arkadaşlarına da tavsiye ederek daha üniversite yıllarında (1970-1974) hatırı sayılır bir kitap birikiminin sahibi olmuştur.Bütün bu kitaplar haftalık harçlıkları biriktirerek alınmaktadır.

O  yıllar, Cumhuriyet Tarihi Türk Yayıncılığının önderlik yıllarıdır. 1950 ile 1970’li yıllar arası ağırlıklı olmak üzere Türk ve Dünya Edebiyatını seçkin isimlerini literatürümüze kazandırmış yayın evi olan Varlık Yayınları Yaşar Nabi Nayır tarafından 1946 tarihinde kurulmuştur.Okumayı sevdirmek ve benimsetmek amacıyla kitap fiyatlarıda o tarih para değeri ile büyük cep kitapları serisi 2TL, büyük eserler kitapları 4TL, faydalı kitaplar serisi 6 ile8 TL olmak üzere Varlık Yayınlarının tüm kitapları ikinci. Hamur kağıda baskılı11,5cmx16cmebadındadır.Varlık Yayınlarının Çocuk Kitapları Serisi de vardır. Çocuk Kitapları serisi de 1 TL fiyatında olup o tarihlerde çocuklara ilk okuma alışkanlığını yine bu kitaplar kazandırmıştır. Ahmet Ergun Kitaplığında yer alan bu çocuk kitapları serisinin kitaplarından bazıları Karlar Kraliçesi ( Andersenden Masallar) , Çin Masalları, Balık Prens ( Robert Reınıck)örnek olarak sayılabilir. Bu yıllarda Ahmet Ergun Kitaplığı’nın nüvesini teşkil edecek kitap ve yayın evleri anımsanırsa, Cumhuriyet Dönemi ilk yayıncılarındanRafet Zaimler Kitabevi de 1955 yılında RobensonKrüzoe isimli Daniel DeFoe ‘nin kitabını, 1956 yılında Necmettin Arıkan tercümesi ile R.L.Stevenson’un Define Adası’nı ve 1962 yılında 12 cilt halinde Ömer Seyfettin Hikayelerini vb. gibi pek çok eseri yayınlamıştır. 1950-60’lı yıllardaki gençliğin heyecanla takip ettiği Pardayanlar serisi de (Pardayanlar, Pardayanın aşkı, oğlu, kızı, intikamı vb.) Fransız Yazar MıchaelZevaco’nun Orta Avrupa Fransa’sı şövalyelik ruhunu anlattığı ve bu ruh ve erdemin okuyanları etkilediği  kitaplar her biri 350-400 sahifeden müteşekkil 10 kitap halinde 1959 yılında Güven Basım Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Selami İzzet Sedeh Tercümesi Maurice Leblanc’ın Arsen Lüpen (Kibar Hırsız) Polisiye serisi de 16 kitap olarak Selek Neşriyatçılıktarafından  1958-1960 yıllarında çok aranan bir kitap dizisidir. 1927 yılında Remzi Bengi tarafından kurulmuş ve yine Cumhuriyet Dönemi ilk yayıncılarından olan Remzi Kitabevi, 1963 yılındaİbrahim Hoyi tercümesi ile Hindistanlı Şair ve Yazar  RabindranathTagor’uneserlerini ( Bahçıvan, Meyve Bahçesi, Büyüyen Ay vb.)gibi 11 ayrı kitap olarak  yayınlamıştır.

Ahmet Ergun kitaplığına bütün bu kitapları dahil etmekle beraberlise yıllarında daha fazla merak duyup okuduğu kitaplar Felsefe üzerinedir. Ayrıca 1968 kuşağının okuma merakı pek çok yayın evinin kuruluş veperiyodik dergiciliğin yeni yıllarıdır. O tarihlerde kurulan SOL Yayınları, Lenin, F. Engels, Karl Marx’ın tüm eserlerini yayınlamaktadır. 50 kitap civarında bu yayınlar da Ahmet Ergun Kitaplığındadır. O tarihlerde yani 60-68’li yıllarda Türkiye’de kitap yayıncılığı büyük bir atılım yapıyor iken henüz Konya’da müstakil kitapçı dükkanı olmayıp başta hükümet alanında Meydan Kitapevi ve Kırmızı Kütüphane diye anılanlar olmak üzere sayıları 4 veya 5’i geçmeyen kırtasiye dükkanlarında çok küçük kitap bölümleri bulunmaktadır.


ULUSAL GEZETELERİN KİTAP YAYINCILIĞINA KATKILARI
Hürriyet Gazetesi, 1956 yılında gazete eki olarak “Hürriyet Kütüphanesi”başlığıyla “Kongo Pigmileri arasında 8 yıl”, “Feza ve Ötesi”, “Dünya Tarihinden garip ve ibret verici fıkralar” gibi araştırma ve anı kitapları ile Tercüme duygusal romanlar serisinden Siyah İnci, Yılların Silemediği, Gümüş Gerdanlık vb. gibi kitapları gazete eki olarak vermeye başlamıştır. Hürriyet Gazetesi 1973 yılında ise Büyük Klasikler adı altında Latin Klasikleri, Yunan Klasikleri, İslam Klasikleri serilerini çıkartmıştır. Çok ciddi eserlerin yayınlandığı bu seriden örnek olarak İslam Klasiklerinden Eflaki’nin Ariflerin Menkıbeleri’ni, Şemsi Tebrizi’nin Konuşmalarını, Sadi’nin Gülüstan ve Bostan’ını, Firdevs’in Şehnamesini ; Yunan Klasiklerinde Aisopos Masallarını, Ksenophon’danAnabasis’i, Thucydides’inPeloponnesos Savaşını, Lukianosu’u, Latin Klasiklerinden Martialisin Seçme Şiirlerini sayabiliriz.

1970’li yılların başında da Milli Eğitim Bakanlığı 1000 Temel Eser adlı bir seri yayınlamaya başlamıştır. Serinin ilk kitabı Prof. Dr. Muharrem Ergin’in “Dede Korkut” kitabıdır.Serinin 66. Kitabının yayınından sonra bu Türk ve İslam Klasiklerinden oluşan serinin yayınına Milli Eğitim Bakanlığınca siyasi anlayış değişikliği ile son verilmiş, daha sonraki yıllarda Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser adı altında bu seriyi ihya ve devam ettirmeye çalışmıştır. Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak yeni serinin her kitabının başında bu konuyu ve yeni serinin amacını açıklar. Bu seri de 159. Kitabından sonra devam edememiştir.1973 yılında ise Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısıyla Türkiye İş Bankası “ 50 Yılın Türk Resim ve Heykeli”, “50 Yılın Türk Hikaye ve Romanı”, “50 Yılın Türk Karikatür Sanatı”, “50 Yılın Mizah ve Hicvi”, “50 yılın Türk Edebiyatı” “50 Yılın Türk Mimarisi” vb. gibi bir seri kitap neşretmiştir. Tüm bu kitaplar da o devrin tüm Türk Aydınları gibi M. Besim Ergun tarafından kitaplığa ilave edilmiştir.

VERASETEN İNTİKAL EDEN KİTAPLAR

1977 yılında babası M. Besim Ergun’un vefatından sonra bütün bu kitaplarla birlikte büyükbabasıHacı Ahmet Ergun’un 300 cilt civarında Osmanlıca ve Türkçe İslam dini konulu kitapları da Ahmet Ergun’ un kitaplığına dahil olur. Bunlar, Kısas-ı Enbiya, Sırat-ı Müstakim, Elmalılı Hamdi Yazır Kuran Dili (1936), Mehmet Vehbi Efendi’denHülasatül Beyan, 8 cilt Sahih-i Buhari Tercümesi gibi Osmanlıca ve Türkçe kitaplardır. Ayrıca babası Besim Ergun’dan da kendisine intikal eden 400 cilt civarında Osmanlıca kitap vardır. O tarihler itibari ile Osmanlıca bilmediğinden tam anlayamadığı bu kitapların babası Besim Ergun’a Konya’da Osmanlı Dönemi sivil paşalarından Tahir Paşa’nın oğlu Cevdet Tahir Bey’den geçmiş olduğunu bilahare öğrenecektir. Bu kitaplar Osmanlıca matbu Şiir ve Edebiyat ağırlıklı kitaplar olup her bir kitabın okunduğu tarihi gösterir Ahmet Cevdet parafı kitabın son sahifesi altında yer almaktadır. Yine 1977 yılında annesinin babası Ahmet Sabuncu’nun da vefatı üzerine de Ahmet Sabuncu’nun 1000 cilt civarındaki özellikle Maarif Vekaleti tarafından hazırlanmış Dünya ve Şark Klasiklerinden oluşan kitapları veOsmanlı tarihi kitapları, Tarih-i Cevdet ciltleri, Tarihi Raşit, Tarih-i Ebul Faruk, Mehmet Murat’tan Tarihi Umumi, Taberi Kebir Tercümesi, Tarihi Naima gibi Osmanlı Tarih kitapları ile,Rubaiyatı Ömer Hayyam (1926), M. Akif’ten Safahat, Fuzuli Divanı, Baki Divanı gibi Osmanlıca şiir ve edebiyat kitapları Ahmet Ergun’a intikal eder. Böylece oluşan kitaplıkta hem edebiyat hem tarih ve hem de felsefe bölümleri ağırlık kazanmıştır.

FELSEFE BÖLÜMÜ

Ahmet Ergun tarafından 1970’li yıllarda lise çağlarındaduyulan merak ile okunmaya başlanan Felsefe kitapları daha sonraları edinilen kitaplar ile kitaplığın en geniş bölümlerinden birini oluşturmuştur. Orhan Hançerlioğlu’nunRemzi Kitabevinden yayınlanmış 4 ciltlik Filozoflar Ansiklopedisi, Yine Remzi Kitabevinden yayınlanmış 7 ciltlik Felsefe Ansiklopedisi, Afşar Timuçin’in Felsefe Sözlüğü, Ahmet Cevizci’nin Felsefe Sözlüğü, Voltaire’nin 2 Ciltlik Felsefe Sözlüğü, Prof. Macit Gökberk’in Felsefe Tarihi, Frank Thılly’nin Felsefe Tarihi  ile başlayan ve tüm Antik Yunan Filozofları,  Eflatun’dan ve Aristo’dan bu güne bütün Felsefe akımlarını, temsilcilerini ihtiva eden bu bölümdeBertrandRussell’ın tüm eserlerini, Nietzsche’yi ve tüm eserlerini de bulabilmek mümkün olduğu gibi Hilmi Ziya Ülken’nin İslam Felsefesi eseri ve tüm İslam Filozoflarının, Farabi’nin,İbn-i Sina’nın, Gazali’nin,  İbn-i Rüşt’ün,Sühreverdi’nin, Muhyiddinİbn Arabi’nin, İbn-i Haldun’un,  Şeyh Bedreddin’in de eserlerinin Türkçelerini bulabilmek mümkündür. Felsefe bölümünü, Toplum Bilimciler ve eserleri yaniSosyoloji bölümü tamamlar.

DİN BÖLÜMÜ

            Din kitaplarının İslam Dini ile ilgili olanlarının bir kısmından verasetten intikal eden kitaplar bölümünde bahsedilmiştir. Büyük bölümü Osmanlıca olan bu kitaplara Ahmet Ergun’da ilaveler yapmış 16 ciltlik Seyit Kutup Kuran Tefsiri “Fizilalil Kur’an Tefsiri” eskilere ilaveten yeni İslam İlmihalleri Seyit Ahmet Hüsameddin Hazretleri’nin Arapça ve ağdalı bir Osmanlıca ile yazmış olduğu tüm eserleri, Tevil ve İlmi Huruf kitapları da kitaplığa dahil edilmiştir.

            Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından pek çok yayın, “Hadis Usulü”, “ Fıkıh ve Hadis Istılahları”, “Tefsirde İsrailiyat”, “Mezhepler Arasındaki Farklar” vb.gibi  pek çok neşriyat takip edilmiştir.

            Ayrıca Türklerin İslamiyet’ten önceki inanışları ile ilgili kitaplar, “ Türkler ’de Taşlarla İlgili İnanışlar”,  “ Türkler ’in İslamiyet’e Geçişleri” ile vb. kitaplar, mezhepler ve mezheplerle ilgili kitaplar özellikle Abdül Baki Gölpınar’lı kitapları, Alevilik, Arap Aleviliği, Anadolu Aleviliği üzerine pek çok kitap ve araştırma da ayrı bir alt bölümdür. 

            Turan Dursun’un “Kuran Ansiklopedisi”, Turan Dursun’un tüm kitapları, İslam Dini ve tüm dinlerin kaynakları üzerine reddiye, araştırma ve eleştirel kitaplar da ayrıca tasniflenmiştir.

            Risaleyi Nur Külliyatı ve Nurculuk üzerine yapılan incelemeler ile Fetullah Gülen Kitapları ve Fetullah Gülen Cemaati üzerine çalışmalar da ufak bir bölümdür.

            Karşılaştırmalı Dinler Tarihi ve İslam öncesi Semavi Din incelemeleri, Osmanlıca çok İncil’ler de dahil olmak üzere Hristiyanların mukaddes kitabı, Hristiyanlık Tarihi, Din Sosyolojisi, kutsal kitaplar yorumları 2 cilt eski Ahit ( Eski Antlaşmalar Serisi), 3 cilt yeni Ahit ( Yeni anlaşmalar serisi), 3 cilt YAHUDİLİK Ansiklopedisi, İslam Dünyası’nda Yahudiler üzerine kitaplar, Yehova şahitleri üzerine kitaplar, Türkiye’de dönmeler ve dönmelik(Sabataistler)  üzerine incelemeler, Süryaniler, Misyonerler ve Misyonerlik çalışması üzerine incelemeler bu din kitapları bölümünün belli başlı konularıdır.

EDEBİYAT BÖLÜMÜ

Ahmet Ergun Kitaplığı’nda dedesi Ahmet Sabuncu’dan ve Tahir Paşa’nın oğlu Cevdet Tahir Bey’den intikal eden Osmanlıca edebi eserler haricinde çok sayıda Türkçe roman, hikaye ve edebi araştırma kitabı mevcuttur.

1963 yılından itibaren takip ettiği Varlık Yayınları hem Batı Edebiyatı Klasiklerini ve hem de Türk Klasiklerini yayınlamaktadır. Ayrıca Varlık Yayınları Tiyatro serisi de bulunmaktadır. Bunun haricinde Varlık büyük cep kitapları Türk Klasikleri serisi adı altında tüm Türk şair ve yazarlarının hayatlarının ve eserlerinin anlatıldığı bir seri vardır. Bu serinin çok az eksiği ile çıkan tüm sayıları kitaplıkta mevcuttur. Kültür Bakanlığı’ da Türk büyükleri Dizisi adı altında 164 Türk Büyüğünün hayatını ve eserlerini anlatan bir dizi yayınlamıştır. Bu dizide eksiksiz olarak kitaplıktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Edebiyatından Seçmeler, Batı Klasikleri, Şark Klasikleri dizilerini yayınlamış, bu yayınevlerinden yayınlanmış tüm eserler zaman içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı satış mağazalarından edinildiği gibi bulunamamış kitaplarda sahaflardan yıllar içerisinde temin edilmiştir.

80 ile 90’lı yıllarda ve 2000’li yıllarda o kadar çok yayınevi açıldı ki mahalli yayınlar, üniversitelerin yayınları, bankaların özellikle Yapı Kredi’nin ve İş Bankası’nın yayınları artık yayınlar takip edilemez derecede çoğalmıştır.

Edebiyat bölümünde şiir kitaplarının da ayrıca bir yeri ve önemi vardır. Divan Edebiyatı bölümünde Fuzuli’nin, Baki’nin, Şeyh Galib’in, Hafız’ın, Muhibbi’nin, Nedim’in vbg. Şair sultanların,  Osmanlıca ve Türkçe Divanlarının yanı sıra Türk ve yabancı şiir antolojileri yer almaktadır. Ahmet Ergun Kitaplığı’ndaki, ilk şiir antolojisi 1959 yılında Behçet Kemal Çağar ve  NecdetEvliyagil’in müşterek hazırladıkları TC Ziraat Bankası tarafından Sponsorluğu yapılmış Ajans Türk Takvimi 1959 adlı Türk ve Dünya Şiiri Antolojisidir. Ajans Türk 1951 yılında Şevket ve Süreyya Evliyagil kardeşler tarafından kurulmuştur. Hem haber ajansı hem de basımevidir. Cep boyu diye adlandırılan her biri 750 sahife civarındaki bu ilk şiir antolojileri 1958, 1959,1960,1961 yıllarında heryıl bir başka banka sponsorluğunda Ajans Türk tarafından bastırılmıştır.

Kitaplıkta özellikle başta Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Atilla İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Orhan Veli Kanık olmak üzere tüm Türk Şairlerinin eserlerinin yer aldığı bir bölüm vardır. Son zamanlarda bu bölüm günün teknolojik imkanları ile şairlerin kendi sesleriyle okudukları şekilde kitaplara ekli CD’ler yoluyla da zenginleştirilmiştir.ANSİKLOPEDİ VE LUGATLAR

Bir kitaplığın veya kütüphanenin temel unsuru ansiklopedilerdir.

Üniversite yıllarında İngilizce EncyllopediaBrittanica ve EncyllopediaAmericana, GrollıerİnternationalAmericanaansiklopedilerini edinen Ahmet Ergun’un dedelerinden intikal eden Türk ansiklopedisi (ileriki yıllarda İnönü Ansiklopedisi adını almıştır) ve İslam ansiklopedisi ile kitaplığın ansiklopedi bölümü de genişlemiştir. Ahmet Sabuncu’dan intikal eden  Osmanlı dili ile ilgili kitaplar ve Lugatlar arasında Kamusu Osmani,  Kamusu Türki, Ahteri Kebir, Lugatı Naci de yer almaktadır. Böyle bir birikim olunca Ahmet Ergun kitaplık kurarken belli bir ihtisaslaşmaya gidememiş bilakis her bir konunun eksiğini tamamlayayım derken gelişen merakı ile kitapçılardan ve sahaflardan çıkamaz olmuştur. Ahmet Ergun Kitaplığı’nın oluşma noktası da tam burada yatar. Esas amaç kitabı okumak ve öğrenmek ise de Büyük İngiliz Düşünürü Dr. Samuel Johnson şöyle der:“Bilgi iki çeşittir; birisi kendi bildiklerimiz diğeri de nereden bulabileceğimizi bildiklerimiz”. Bu nedenle bir kütüphanede daha okunmamış kitaplar varken yeni başka kitaplar edinilebilir. Zamanı gelince bu kitaplardan bilgiye başvurulacaktır. Sahaflardan edinilen kitaplar arasında Konya’da 60 ve 70 li yıllarda Konya İl Halk kütüphanesi müdürlüğü yapmış gazeteci CelaleddinKişmir’in de kütüphanesinden 100 civarında kitabı bu kitaplığa dahil olmuştur. Bu dil ve lugatlar konulu bölümde TDK tarafından basımı yapılmış Divanı Lugatit Türk, Türk Dili Dergileri özel sayıları ( Türk Şiiri özel sayısı, Türk Öykücülüğü özel sayısı, Türk Romanı özel sayısı, Türk Romanında Kurtuluş Savaşı özel sayısı, Yazın Akımları özel sayısı vb.) gibi, GencineiGüftarFerhengi Ziya Farsça Lügat,El-Mevarit Arapça Türkçe Lügat, TDK’ nın8 ciltlik Tarama Sözlüğü, 12 ciltlik Derleme Sözlüğü ile birlikte müstakil ufak sözlükler halinde terimler sözlükleri ( Tıp Terimleri Sözlüğü, Matematik Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Yumruk Oyunları TerimleriSözlüğü)vb.gibi 27 ciltlik sözlükler ve de TDK’nın Harf Devrimi ve dil konulu 40 kitabın üzerinde pek çok yayını bulunmaktadır.İkinci Dönem Konya Milletvekili ve TDK üyesi Prof. Naim Hazım Onat’ın “ Arapçanın Türk Dili ile Kuruluşu” adlı TDK tarafından 1944 tarihinde basılmış kitabı da Ahmet Ergun’un annesinin babası Ahmet Sabuncu’ya imzalanmış olarak kitaplıkta yer almaktadır.

TARİH BÖLÜMÜ

Kitaplığın Tarih bölümünde Osmanlıca ve Türkçe Tarih Kitapları mevcut olup bu bölümde kendi arasında Dünya Tarihi, Selçuklu Tarihi, Beylikler Tarihi, Hanedanlar Tarihi ve Osmanlı Tarihi olmak üzere ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ise Atatürk ve Kurtuluş Savaşı devamı olarak ayrı bir bölümdür. Osmanlıca Tarih Kitaplarının bazıları ki bunların büyük bölümü Ahmet Sabuncu’dan intikal etmiştir; Mehmed Murad ( Mizancı) dan 6 cilt Tarih-i Umumi ( Dersaadet 1327 baskı), Ahmed Refik’ten 5 cilt Büyük Tarih-i Umumi( 1327 ), H. C Delus’tan5 cilt Cihan Tarihinin Umumi Hatları, (İstanbul Devlet Matbaası 1927-1928),  6 Cilt Tarih-i Cevdet (Vezirhanı Ali Bey Matbaası 1295), Ahmed Rasim’den 3 cilt resimli ve haritalı Osmanlı Tarih’i (İstanbul 1327) , Mehmed Murad’dan7 Cilt Tarihi Ebul Faruk ( MatbaiAmedi 1328) gibi olmak üzere 50 cildi geçkin Osmanlıca Tarih kitabı vardır. 

Dünya tarihi alt bölümü Türk tarih Kurumunun yayınları ile zenginleştirilmiş bir bölümdür. TTK’nın bu kitap serisinden Hindistan Tarihi, Roma Tarihi, Rusya Tarihi, Uzak Doğu Tarihi, Çin Tarihi, Ege ve Yunan Tarihi, Eski Mısır Tarihi, Yakın Şark Tarihi , Suriye ve Filistin Tarihi, İran Tarihi, ayrıca başka yayınevlerinden Edward Gibbon’dan 3 kalın cilt halinde Roma İmparatorluğu Tarihi, Varlık Yayınları faydalı kitaplar serisinden ABD Tarihi, Birinci Dünya Savaşı Tarihi ve İkinci Dünya Savaşı’na ait kitaplar ve ansiklopedik yayınlar ile pek çok Dünya Tarihi kitabı bu bölümü oluşturur.

Beylikler Tarihleri TTK’nın yayınlamış olduğu kitaplardan ve Hanedanlar Tarihi de Yılmaz Öztuna’nın 6 ciltlik büyük eserinden ve yardımcı kitaplardan oluşmaktadır.

Selçuklu Tarihi Türkiye’de üzerinde en az yayın yapılmış sahadır. Bu bölümde Türkiye’de en çok eser vermiş Prof.Dr. Ali Sevim’in tüm eserleri ile Prof. Dr. M. Altan Köymen’in,Prof. Dr. Erdoğan Merçil’in, Prof. Dr. Mikail Bayram’ın kitapları başka bir takım araştırmacıların yanında ve başta yer alır. Ayrıca Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser serisinden de bu döneme ait Seyahatnameler yayınlanmıştır. Selçuklu Dönemi Camiler, Külliyeler ve mimari üsluba ve tezyinata ilişkin çalışmalar da bu bölüm ile Sanat Tarihi bölümü arasında taksim edilmiştir.

Kitaplığın tarih bölümümün Osmanlı Tarihi kısmı ise en geniş bölümüdür. Bu bölümün en baş kitabı MEB’nin yayınlamış olduğu 3 ciltlik “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü”dür. Osmanlı Tarihi yazılırken bazen objektiflikten uzaklaşılmıştır. Resmi tarih Sübjektif olabileceği gibi gayri resmi tarihte aynı ölçüde veya bazen daha abartılı sübjektif olabilmektedir. En güvenilir çalışmaları Türk Tarihçiliğinin duayenlerinden Prof. Dr. İbrahim Hakkı Uzunçarşılı 17 ciltlik büyük çalışmasıyla vermiştir.Bu büyük eserin son ciltleriProf. Dr. Uzunçarşılı’nın vefatı dolayısıyla Prof. Dr. E. Ziya Karal tarafından tamamlanmıştır. Yine Türk Tarihçiliğininbir başka duayeniProf. Dr. Halil İnalcık’ın ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Osmanlı Tarihi çalışmaları da fevkalade ciddi ve akademiktir çalışmalardır.Türk tarihi üzerindeki ORYANTALİST çalışmalar ve yabancı gözüyle yazılmış çeşitli yüzyıllara ait seyahatnamelerde ayrı bir bölümdür. Bu seyahatnamelerden bir kısmı da Tercüman Yayınlarının 1001 Temel Eser serisinden yayınlanmıştır. Ayrıca kitap yayınevi de seyahatnameler üzerine ciddi kitaplar neşretmiştir ve Ahmet Ergun Kitaplığı’nda yer almaktadır. YKB Tarafından Evliya Çelebi Seyahatnamesi gerek Orhan Şaik Gökyay çalışması orijinalinden ve gerekse transkripsiyonu olarak tam metin kalın 2 cilt halinde yayınlanmıştır ve kitaplıkta yer almaktadır.

Geçen yıllar da yeni merak sahaları doğurmuş, sanat tarihi, tiyatro ve tabiki meslek dolayısıyla Hukuk Kitapları da kitaplıkta yerlerini almıştır.

 UYGARLIK KÜLTÜR VE BİLİM TARİHİ

Kitaplığın bu  bölümünde de“Anadolu Uygarlıkları”, “Hitit Çağında Anadolu” , IvarLıssner’den“Uygarlık Tarihi”, “Ege ve Yunan Tarihi”, “Japon Kültürü”, “Anadolu Yaşam Kültürü”, “Kültür Tarihi” kitaplarının yanı sıra TÜBİTAK Yayınlarından “Modern İnsanın Kökeni”, Carl Sagan’dan “Bilimin Işığı”, “Modern İnsanın Kökeni”, B. Russel’den“Sorgulayan Denemeler”, “Matematik Sanatı”, “Geometrinin Gizli Deryası”, “Gödel Kanıtlaması”, “Büyük Bilimsel Deneyler”, “Kimya Öyküleri”, “Evren ve Eınstany”, “Kuantum Fiziği Üzerine İlmi  kitaplar”, “Sibernetik İlmi”, “Teknolojinin Evrimi”vbg. 150 cilt üzeri bilimsel temel kitap vardır.  

TİYATRO -SİNEMA

Kitaplıktaki Tiyatro kitaplarının bir kısmı kuramsal, büyük bölümü ise 20 ciltlik kısmı Osmanlıca olmak üzere tiyatro oyunlarıdır. Pek çok yayınevi tarafından yayınlanmış eski ve yeni tiyatro oyunları da kendi içerisinde Dünya Klasikleri, yabancı klasikler, Yunan Klasikleri ve Türk oyun yazarlarının eserleri olarak ayrılmaktadır.William Shakespeare’in oyunlarının Türkçeleri haricinde tümünün İngilizceleri de kitaplıkta mevcuttur. Ayrıca Devlet Tiyatroları Tarihçesi “60 Yaşında Bir Taze”, “Küçük Sahne”, “Cüneyt Gökçer”vb. gibi özel ve prestij yayınlar, tiyatro afişleri de bu bölümdedir. Mitos Boyut Yayınları son 20 yılda bütün tiyatro oyunlarını toplayıp, güncelleyip yayınlamakla büyük bir hizmeti yerine getirmiştir. Kitaplıkta bu bölümde 1930 ve 1960 yılları arası İstanbul Şehir Tiyatroları’nın aylık oyun broşürleri ile bazı oyunların müstakil broşürleri koleksiyon olarak bulunmaktadır. Ayrıca 2004 yılında ( Tomris Çetinel’in Konya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Döneminde)Konya Devlet Tiyatrosu Kitaplığı’na Ahmet Ergun Kitaplığından sahaflardan ve dostları eski Devlet Tiyatrosu Sanatçılarından temin edilmiş 100’ün üzerinde Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü oyun tekstleri ile oldukça fazla miktarda Devlet Tiyatrosu oyun broşürleri, Devlet Tiyatrosu iç hizmet eğitim kitaplarıve sahnefotoğrafları hediye edilmiştir.

Bu bölümün bir kısmı da Dünya ve Türk Sineması üzerinedir. “Dünya Sinema Tarihi”, “Türk sinema tarihi”, “Atilla Dorsay’dan “100 yılın filmi”, “100 yılın yönetmenleri”, “ 100 yılın 150 oyuncusu”, “ Yüzyılın Türk Filmi”, “Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları 1990-2004 Türk Sineması”gibi hepsi Remzi Kitabevi’nce yayınlanmış kitaplar ile Türker İnanoğlu’ndan “5555 Afiş Ve Türk Sineması”, Agah Özgüç’ün “Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi” vbg. Kitapların yanı sıra 500 CD’lik birde Oscarlı Filmler koleksiyonu vardır. 

MÜZİK - FOLKLOR


Kitaplığın müzik kitapları bölümünde Batı Müziği ve Türk Müziği üzerine kitaplar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. “Batı Müziği Terimleri Ansiklopedisi”,4 ciltlik “Opera Tarihi”,  Bale ve Caz üzerine kitaplar ve Batı Müziğinin ünlü Türk temsilci ve bestecileri, ile 3 ciltlik “Türk Musikisi Ansiklopedisi”, “Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi”, “Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları”, Ali Ufki’denMecmuaiSazü Söz, ünlü Türk Klasik Müzik Temsilcileri, bestecileri ve icracılarının hayatlarına ait kitaplar ile “Türk Halk Müziği Ansiklopedisi”, “Türk Halk Oyunları”, “Karagöz musikisi”, “Halk Müziği Kitapları”, Konyalı Şair ve Halk Araştırmacısı İhsan Hınçer’in yayınladığı “Türk Folklor Dergisi”tüm koleksiyonu da bu bölümün kitaplarındandır.

SANAT TARİHİ

Kitaplığın Sanat tarihi bölümünde sanat tarihi ve arkeoloji kitapları ile Türkiye Müzeleri özel kitapları, Türkiyemiz Dergisi tüm sayıları, Doğan Kardeş Sanat Şaheserleri Serisinden Dünya ressamları serisi, İngilizce olarak 10 cilt “Book Of Art” Ansiklopedik Eseri, Tombak koleksiyon dergileri, Yüzlerce müzayede katoloğu, İkonalar, Türk Seramikleri, Türk ve İslam Mezar Taşları, İslam Minyatürleri, Hat Sanatı, Türk evleri geleneği ve Türk evleri üzerine kitaplar, Türk Vakıflar idaresi kitapları, Anadolu Mihrapları, Roma Devri heykel traşlığı, Türk oyaları katalogları, Türkiye ve İstanbul gravyerleri serisi üzerine Kültür Bakanlığı’nın 6 cilt eseri gibi pek çok arkeoloji  ve sanat tarihi kitapları bulunmaktadır.

HUKUK KİTAPLARI          

Eski Konya Belediye Reisi ve 6,7ve8. Dönem Konya Milletvekili M. Şevki Ergun siyasi hayatının akabinde Ankara’da serbest avukatlık yapmıştır. Hukuk Kitapları da oğlu Erdoğdu Ergun tarafından Ahmet Ergun’a 1990’lı yıllarda intikal ettirilmiştir. Bu kitaplar arasında Muharriri Esbak Musul Valisi, Mektebi Hukuktan mezun Hacı Reşit Paşa olan Dersaadet 1328 baskılı ve 8 cilt Ruh-ul Mecelle, Meclis idaresi Evkafı Hümayun Reisi Atıf Bey’den Dersaadet 1317 baskılı Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’den Kavaidi Külliye-i Fıkhı-ye , Müellif-i Fransa Meclisi Mebusan Katibi Umumisi Öjen Piyer’den 2 cilt İstanbul 1926 baskılı Mufassal Hukuki Siyasiye gibi 50 cildin üzerinde hukuk kitabı vardır.

Türk Hukuk Tarihi ve İslam Hukuk Tarihi kitapları Ahmet Ergun tarafından daha sonraki yıllar gerek kitapçılardan ve büyük bir kısmı sahaflardan olmak üzere ki,taplığa dahil edilmiştir. Bunlar, “ İslam Şirketler Hukuku”, “ İslam İcra ve İflas Hukuku”, “ Mezhepler Hukuku”, “ İslam Hukukunda Borcun Gecikmesi”, “İslam Aile Hukuku” gibi araştırma ve inceleme kitaplarıdır.

80’li ve 90’lı yıllarda da babası M. Besim Ergun’un dostu ve Konya Hukuk Hakimi Ömer Onsun’un Hukuk Kitapları oğlu Kenan Onsun ( Prof. Dr. ) tarafından Ahmet Ergun’a verilmiştir.Hakim Ömer Onsun’un hukuk kitapları ve Avukat M. Besim Ergun’dan intikal eden hukuk kitapları üzerine Ahmet Ergun’da mesleğinin avukatlık olması dolayısıyla kendi edindiği kitaplar toplamı, 1991 yılında Konya Barosu’na bağışlamış olduğu 350 kitabın haricinde kitaplıkta 600 cildin üzerinde bir mevcuda sahiptir.

SİYASET VE YAKIN SİYASİ TARİH

M. Şevki Ergun’dan oğlu vasıtası ile Ahmet Ergun’a intikale eden kitaplar arasında M. Şevki Ergun’un parlamenterlik zamanında ( 6-8. DÖNEM Konya Millet Vekili) parlamento ile ilgili kitaplarda vardır. M. Şevki Ergun Parlamenterlik döneminden evvel Konya Belediye Reisliği yapmış ve o dönemde de Halk Partisinin ( tek parti döneminde) Konya’da yayın organı olan EKEKON Gazetesini çıkartmıştır. M. Şevki ErgunParlamentoya girdikten sonra Ekekon Gazetesinin mesul müdürlüğünü M. Besim Ergun devam ettirmiş fakat gazete 1951 yılında kapanmıştır. Gazetenin tüm arşivi M.Besim Erguntarafından1960 lı yıllarda Ankara’da Milli Kütüphaneye verilmiştir. (Bugün bu eksiksiz koleksiyonun dijital bir nüshası Yazma Eserler Konya Bölge Müdürlüğü arşivindedir.M. Şevki Ergun’unaile fotoğrafları da dahiltüm fotoğrafları veKonya Belediye Reisi olduğu dönemde çekilen Konya fotoğrafları ve aynı dönem Konya Valisi Cemal Bardakçı’nın M.ŞEVKİ Ergun ile birlikte törenlerde ve özellikle 1933 yılında Cumhuriyetin 10. Yıl kutlamaları münasebeti ile çekilen tören fotoğrafların dijital nüshaları da Yazma Eserler Konya Bölge Müdürlüğü arşivindedir.)Ekekon gazetesinin bir kısım özel nüshaları ile aynı yıllar tarihli diğer Konya gazetelerinin yine bir kısmı ile birlikte Avukat Ahmet  Ergun kitaplığında yer almaktadır. Ayrıca Besim Ergun tarafından koleksiyon haline getirilmiş ulusal basındaki en yüksek tirajlı gazetelerin ( Ulus, Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet vb.) 29 Ekim tarihli nüshaları ve 10 Kasım 1938 tarihli gazeteleri ve mecmuaları, yakın siyasi tarih ile ilgili özellikle 27 Mayıs 1960-61 yılları arası gazeteler ve mecmualar ve dergilerde koleksiyona dahildir.

1960 İhtilali ve sonrası dönem kitapları, döneme ait tüm anı kitapları ve 1960 İhtilal ve döneminin hazırlık tatbik ve sonrasını anlatan kitaplar bu bölümde büyük yer tutar. Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ( Celal Bayar’ın torunu) Kitabevi Yayınevi Yayınlarından 16 ciltlik (8 ayrı davaya ait) Yassıada tutanakları, ayrıca o dönemde Yassıada’ya gidip duruşmaları izleyenlere dağıtılan Yassıada broşürü ( Yassıada ve mahkeme salonunun krokileri ve davalar ile ilgili izahatları muhtevi ufak kitapçık), tüm Yassıada mahkemesi hüküm özetlerini de gösteren ve bol resim ihtiva eden dönemin HAYAT mecmuaları ( magazinel yönden) da döneme ait bolca anı kitabı ile birlikte bu bölümde yer alır. Yine takip eden yılların 12 Mart ve 12 Eylül, 28 Şubat dönemi kitapları da bu bölümü tamamlar.

Gazeteci Metin Toker’in Batıda yayınlanan haftalık siyasal dergilere benzer haftalık yayınladığı ve 15 Mayıs 1954 tarihinde yayına başlayıp 31 Aralık 1967 tarihine kadar yayın hayatını sürdürenAkis ve İstanbul’da 1958 -1968 yılları arasında yayınlanmış haftalık haber dergisiolan Kim Dergilerinin tüm ciltlenmiş sayıları ile birlikte bu birikim kitaplıkta ayrıca bir basın kitapları bölümü de oluşmasına vesile olmuştur. Bu bölümde Osmanlıca dergilerden Sevimli Ay, Resimli Ay, Yedigün, Muhit dergileri ile Akbaba Mecmualarının da ciltlenmiş bazı nüshaları vardır.


KONYA KİTAPLARI

Ahmet Ergun Kitaplığında Konya ve Konya kitaplarına ait bölümde başta İbrahim Hakkı Konyalı’nın Konya Tarihi, Akşehir Tarihi, Aksaray Tarihi, Ereğli Tarihi olmak üzere 23 Nisan 1938 tarihli ve İstanbul Galata’da ÇituriBasımevinde basılmışTürk İllüstrasyonu,“Konya Fevkalade Nüshası”, 1923 tarihli ve Ahmet İhsan ve Şerikleri Matbahaneyi Osmaniye Şirketinde bastırılmış, ciltli olarak Konya Halkevi Mecmuaları koleksiyonu, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlana Özel Sayısı (1943), bir yarısı Osmanlıca ve bir yarısı da Fransızca basılmış 1329 ( 1913) tarihli “ Konya Ovasının Iskasına ( sulamasına) dair Mukavelename Şartnamesi vb. gibi 300 cilt civarında Konya kitabı bulunmaktadır.

Halkevi Mecmuaları koleksiyonu, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlana Özel Sayısı (1943), bir yarısı Osmanlıca ve bir yarısı da Fransızca basılmış 1329 ( 1913) tarihli “ Konya Ovasının Iskasına ( sulamasına) dair Mukavelename Şartnamesi vb. gibi 300 cilt civarında Konya kitabı bulunmaktadır.
ATATÜRK KİTAPLARI

Ahmet Ergun Kitaplığı’nın bir de Atatürk Kitapları bölümü vardır. Atatürk ile ilgili kitaplar, fotoğraflar ve Atatürk fotoğraflı takvim koleksiyonu, Atatürk’ün ölüm günü ve naaşın bir müddet kalacağı Etnoğrafya Müzesine nakledildiği 21 Kasım 1938 günü ulusal gazeteleri bu bölümde yer alır. Çok güzel bir cilde sahip ve özel basım yapılmış ( ilk 50.000 basımlık serinin haricinde)  1928 tarihli GAZİNİN NUTKU ( cilt içerisinde haritalar ve vesikalarla birlikte) ve de Muhteviyatı Vesaiki başlıklı Nutkun 2. Cildi de bu bölümde yer almaktadır.

Kitaplıkta Atatürk bölümüyle içi içe, Kurtuluş Savaşı bölümü vardır, Kurtuluş Savaşını takip eden yıllar içindetek parti dönemi ve çok partili döneme geçiş ile  Türkiye İş bankası tarafından yayınlanmış “ TBMM Gizli Celse Zabıtları”, 1955 tarihinde yayınlanmış Ferudun Kandemir’in “Siyasi Dargınlıklar Serisi”,KazımKarbekir’in tüm kitapları, hatıraları yer alır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MÜESSESELERİ VE TOPLUM YAPISI

Kitaplıkta Türkiye Cumhuriyeti Bölümünde ufak bir bölümü de Osmanlı’da Duyun-u Umumiye den Cumhuriyet Dönemi Ekonomik ve Sosyal yapılanma dönemi kitapları oluşturur. Bunlar bankalar tarafından Cumhuriyetin 50. Ve 75. Yılı için  özel bastırılmış ve hazırlanmış prestij  kitaplarıdır. Bunlar TC. Ziraat Bankası , Emlak Bankası, İller Bankası, Demir Bank, Türkiye İş Bankası, Tütün Bank, Tariş Bank, Şeker Bank, Sümer Bank ve Halk Bank kitapları ile geçmişten günümüze “ Posta ve PTT Tarihi”, “Türk Traktör Tarihi”, “Türk Otomotiv Sanayii”, “ Türkiye Tekstil Tarihi”, “Et ve Balık Kurumu Kuruluşu 1953”gibi kitaplar ile Türkiye’de Toplum Bilimsel ve yasal açıdan “ Türkiye’de Ailenin Değişimi, Türkiye’de Kadının Rolü”, “Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü”, “Cumhuriyet Dönemi Ailenin Sosyal Gelişimi” ve “Türk Kadının Toplumdaki Yeri Üzerine İncelemeler” ve 5 ciltlik “Türk Eczacılık Tarihi”, “75 Yıldır Değişen Yaşam, Değişen İnsan ve Cumhuriyet Modaları”, “ Çarklardan Çiplere”, “Değişen Kent ve Mimarlık”, “75 Yılda Çarkları Döndürenler” gibi Tarih Vakfı ve Türkiye İş Bankası yayınlarıbu bölümdeki inceleme kitaplarıdır.

MİTOLOJİ-EFSANE VE DESTANLAR

Kitaplıkta önemli bir bölümde Mitolojilere ayrılmıştır. Bu bölümde Dünya Mitolojisi ve Türk Mitolojisi kitapları başta olmak üzere Yunan Mitolojisi, Roma Mitolojisi, Yakın Doğu Mitolojisi, Hint Mitolojisi, Kızılderili Mitolojisi, Şark Mitolojisi, İran ve Fars Mitolojisi, İbrani Mitleri, Kürt Mitolojisi, Aryan Mitolojisi, Çin ve Japon Mitolojileri, Sümer Mitolojisi, İnka ve Maya Efsaneleri, Şan Kızı Destanı, Binbirgece Masalları, Dede Korkut Kitapları, Anadolu Büyüleri ile sair mitolojik kuram ve mitolojik öykü kitapları yer almaktadır. Mitolojiler ilkel insan topluluklarının evreni, yeryüzünü ve tabiat olaylarını kişileştirerek yorumlama ve henüz sırrını çözemedikleri yaşamla ilgili her türlü oluşumu anlamlı bir biçimde açıklama gereksiniminden doğmuş öykülerdir. Bu Mitoslar dinlerinde başlangıcıdır. Buna bağlı olarak efsaneler, halkın hayal gücüyle oluşturduğu ideal insan tipini dile getirir ve nesilden nesile aktarılır ve hayal gücüne dayanır. Destanlar ise toplumsal hayatta derin iz bırakan yaşanmış olaylardan beslenir onların etkisiyle oluşur. Toplumların mitolojilerini, inanış, örf, adet ve efsaneleri ile destanlarını bölüm olarak ihtiva etmeyen bir kitaplık şayet bir ihtisas kitaplığı değil ise eksik bir kitaplıktır.

ÖZEL BİR DERNEK MASONLUK VE MASONLAR

Masonluk ile ilgili Türkiye’de  yayınlanmış kitaplar ile yalnızcaMason Derneği üyelerine  mahsus basılmış kitap ve broşürler, tüzük ve nizamnameler, fotoğraflar , belgeler , dökümanlar benzer dernekler ileilgili kitap ve mecmualarda kitaplıkta ayrı bir bölümdür. Pek çok Masonda dahi pek nadir olarak bulunan çok eski ve yeni tarihlibu iç neşriyat kitap ve belgeler uzun yıllar içerisinde İstanbul, Ankara, İzmirsahaflarından temin edilmiştir.

GİZLİ İLİMLER VE RUH BİLİMİ

Ahmet Ergun Kitaplığı’nda 200 ciltlik bir bölümdür. Bu bölümde 8 ciltten oluşan Türkçe gizli ilimler kitabı vardır. Bu 8 ciltlik kitabın kaynağı Osmanlıca İlm-iVefkve Ebcet İlmi kitapları Osmanlıca ve 4 cilt halinde bu bölümün baş kitapları arasındadır.

            TÜBİTAK tarafından 6 cilt olarak yayınlanan “Rakamların Evrensel Tarihi”, “Sayıların Gizemi” adlı eserler, “Rakamların Esrarları”, Abdül Baki Gölpınarlı tarafından yayınlanan “Hurufilik Metinleri”, “Ebcet Hesabı ve Tarih Düşürme” bu bölümde birbirlerini tamamlayan kitaplardır. Gerek Anadolu büyülerinde gerekse Yahudi gizli öğretilerinde, Kabala’ da, İlm-i Huruf’ta, Nümoroloji İlminde, Şamanizm’ de öğretiler birbirine çok yakındır ve tarihte en ilkel dinden ve dönemden en son devre ve dine kadar bu öğretiler hep görülmüştür.

            Türkiye’de Ruh Biliminin kurucusu Dr. Bedri Ruhselman’dır. Dr. B. Ruhselman’ınMedyom serisi olarak 1949 tarihinde yayınlamış olduğu “Ruhlar Arasında” kitabı ile 1951 yılında yayınlanan aylık Metapisişik tebliğ ve araştırma dergisi olan “İç Varlık” dergileri ile 1946 yılında yine Bedri Ruhselman’ın yayınladığı “Ruh ve Kainat Tecrübi Neo Spiritüalizm” adlı 1064 sayfadan oluşan kitabı, Dr. Ruhselman’ın talebesi Dr. Refet Kayserilioğlu’nun çok uzun yıllar devam ettirip yayınladığı “Sevgi Dünyası” dergileri,  1935 yılında Dr. PıerreJanet tarafından yazılmış ve Cemil Sena Ongun tarafından tercüme edilmiş  “Ruhi Mucizeler” adlı eseri, Ruh ve Madde yayınlarından yayınlanan Kirlian Fotoğrafçılığı ( Ruh Fotoğrafçılığı) ile Ruh Madde yayınlarının başkaca kitapları ve de Nostradamus Öğretilerine ait kitaplarbu bölümün kitaplarıdır.

Kitaplığın GASTRONOMİ Bölümü

Ahmet Ergun Kitaplığı’nın yaklaşık 250 kitaplık bir bölümünü de Gastronomi ve mutfak kitapları oluşturmaktadır. Tüm Dünya ve Türk mutfaklarına ait kitaplar İngilizce ve de Türkçe olarak iki bölümdür. Muhtelif yemek dergilerinin ve ansiklopedilerinin yanı sıra Türkiye’nin ayrı ayrı tüm bölgelerinin yöresel mutfaklarının kitapları bu bölümün kitaplarıdır. Konya Turizm Derneği tarafından yayınlanan Milletler Arası Yemek Kongreleri Kitapları ile Türk Halk Kültürü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınlarından Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Dizisinin 12 ciltlik Sempozyum kitapları da bu bölümde yer almaktadır.

Çayın kültür tarihi, “Çay Kitabı”, “ Ekmek Kitabı”, “ Ölmez Ağacın Peşinde Zeytin Kitabı”, “Türkiye’nin Peynirleri”, “ Sarımsak’ın Kitabı” gibi spesifik kitaplarda vardır.

Yemek kitaplarının yanı sıra bir kısmı İngilizce öbür kısmı da tercüme olarak Türkçe olmak üzere muhtelif içkilere ait imal aşamasından sunum safhasına kadar bilgiler ihtiva eden içki kitapları da bulunmaktadır. Neşriyat Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ziraat Bankası Mütehassıs Müşavirlerinden Necati Gönençer’in hazırladığı 1945 baskı “ Şarap ve Şarapçılık” ile Ziraat Vekaleti Neşriyatı 1943 baskıKemal Cemal Öncel’in hazırladığı “Köy Eğitmenleri İçin Pratik Şarapçılık ve Sirkecilik” bu bölümün ilginç kitaplarındandır.

Yine 1960’lı yılların çok önem verilen  adabı muaşeret ve görgü kitapları da bu bölümü zenginleştirmektedir. 


TIPKI BASIM KİTAPLAR

            Kitaplığın tıpkı basım kitaplar bölümünde 7 cilt kitap yer alır. Bunlardan üçü  Hz. Mevlana’nın tıpkı basım eserleridir. Diğer ikisi de  TDK’nın yayınlarıdır.

1 Mesnevi Tıpkı Basım

Kültür Bakanlığı yayınlarından Türk Klasikleri Dizisinden 1993 yılında Konya Mevlana Müzesi’ndeki orijinal Mesnevi’nin aynı ebadında tıpkı basımıdır. 3000 adet basılmıştır.

2 Divan-ı Kebir Tıpkı Basım  2 Cilt

2007 yılında Konya Mevlana Müzesi’ndeki Divan-ı Kebir’in bir Amerikalı tarafından 200 adet özel yaptırılmış tıpkı basımıdır.

3 Fih-i MaFih- Mektubat-Mecalis-i Seba Tıpkı Basım

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2010 tarihinde Konya’da Hz. Mevlana’nın 3 eserinin birlikte tek ciltte tıpkı basımıdır. 

4 Kutadgu Bilig Tıpkı Basım 2 Cilt

TDK tarafından 1943 yılında Fergana Nüshası esas alınarak yaptırılmış ciltli tıpkı basımdır.

5 Şeyhi Divanı Tıpkı Basım

TDK tarafından 1942 tarihinde yaptırılmış tıpkı basımdır.


İMZALI KİTAPLAR BÖLÜMÜ

Bu çapta bir kitaplıkta olması gereken önemli bir bölümde İmzalı kitaplar bölümüdür. Bu kitaplıkta imzalı kitaplar özellikle Ahmet Ergun’a ismen imzalanmış şair ve yazar dostlarının kitaplarından oluşmaktadır. Bu kitaplardan Ahmet Ergun’a imzalanan en eskisi ve dolayısıyla ilki 07.10.1968 tarihini taşımaktadır ve Varlık yayınları faydalı eserler serisinden “Edebiyatımızda isimler sözlüğü”, Yazarı Behçet Necatigiltarfından “Ahmet Ergun için çalışmalarında yardımcı olması dileği”ile imzalanmıştır. Yine Konya’lı şair ve yazar Baha Vefa Karatay’ın “manken” adlı kitabı 1950 Tarihinde “kardeşim Besim Ergun’a” yazılarak imzalanmıştır. Aynı yazarın “Adsız Kahramanlar kitabı” 1949 tarihinde  M. Besim Ergun’a imzalanmıştır. Konyalı Şair Feyzi Halıcı pek çok kitabını 1950‘li yıllardan itibarenM.Besim Ergun’a, Ahmet Ergun’a, Ahmet Ergun’un kızlarına ve torununa olmak üzere 4 kuşağa imzalamıştır. Günümüz şair ve yazarlarından Hilmi Yavuz , Ahmet Ümit , Sunay Akın’ın tüm kitapları, tiyatro oyun yazarları Turgut Özakman’ın, Güngör Dilmen’in ve Turgay Nar’ın tüm tiyatro eserleri Ahmet Ergun’a imzalı olarak kitaplıkta yer almaktadır. Bu kitapların ve Ahmet Ergun’a imzalı diğer kitapların yazarları Ahmet Ergun’un yakın dostlarıdır ve bu kitaplar kitap imza günlerinde imzalatılan kitaplardan değildir. Kitap sahibi için anlamlı anılar, dilekler ihtiva ederler.   Ayrıca 1978 yılında Ankara’da öldürülen C. Savcısı Şair Doğan Öz’e yazarlarından imzalı kitaplar da sahaflardan temin edilmiş olarak Ahmet Ergun kitaplığındadır.


KİTAPLIĞIN ÖZETİ

            Kitaplıkta raflar üzerinde o rafın ihtiva ettiği bölüm adı yer almaktadır. Ayrıca raflar arasında kitap ve kitaplıkla ilgili güzel sözler göze çarpıcı yerlere yerleştirilmiştir. Bunlar içerisinde Ahmet Ergun’un en önemli bulduğu ve karşısındakinden davranış olarak  beklediği söz ise şudur:

                        “ LÜTFEN OKUMADIYSANIZ TARTIŞMAYALIM”.

Hiç yorum yok:

Konya Lisesi Harf ve Hayal ekibinin Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin'le yaptığı röportaj. Kitaplar, yazma eserler ve nitel...